W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Składanie wniosków, petycji, skarg oraz ochrona sygnalisty

Ochrona sygnalisty


 Składanie  skarg i wniosków, petycji

 Klauzula informacyjna dla osób składających  skargi i wnioski

  •  Telefony:  (52) 324 18 00 

                          (52) 324 18 55

  •  Fax: (52) 324 18 03  

   Informacja nt. składania skarg:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.
Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty-Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.
Termin i sposób załatwienia sprawy-Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę ( wniosek ) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy-Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu. Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Wymagane wnioski i dokumenty-Skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek, wskazujący: miejscowość z oznaczeniem kodu pocztowego, nazwę ulicy i nr domu, mieszkania.

 


 Informacja nt. składania petycji 

Przedmiot petycji - przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Nadawca petycji - petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Adresat petycji - petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
·   oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
·  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
·   adresata petycji,
·   wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja musi być podpisana:
·   składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
·  składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie 6 września 2015 r.
Opłaty - wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.Informacja na temat rozpatrywanych petycji


Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji, w tym przebieg postępowania

1. 9.03.2016 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach o nieprzeprowadzenie eksmisji treść petycji treść petycji str 2 Pismo od Wojewody zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Pismo wyznaczenie os. repr. ponowienie petycji pismo 2 zgoda na złoż. petycji pismo informujące Odpowiedź
2. 04.08.16 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach Utworzenie przez Ministra: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Rolnictwa oraz samorządy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego Laboratorium Ziemi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy 87 treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
 
3. 5.12.2016 r. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach budowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 treść petycji str. 2 zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
4. 9.01.2017 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach budowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 treść petycji str. 2 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
5. 10.04.2017 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach budowa drogi na ul. Orzeszkowej w Niemczu treść petycji str. 1 treść petycji str. 2 treść petycji str. 3 treść petycji str. 4 treść petycji str. 5 treść petycji str. 6 treść petycji str. 7 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź
6. 4.12.2018 r. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach budowa ul. Marco Polo w Niemczu Petycja Podpisy str 1 Podpisy str 2 pismo Rady Rodziców Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj odpowiedź na petycję
7. 8.01.2019 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach ograniczenie prędkości oraz zamontowanie progów spowalniających na ul. Leśnej w Osielsku Pismo przewodnie Treść petycji Podpisy str 1 Podpisy str 2 Podpisy str 3 Podpisy str 4 Podpisy str 5 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj odpowiedź na petycję
8. 2.12.2019 Renata Sutor zmian przepisów prawa miejscowego - bezpłatne parkingi

treść petycji

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycj

przekazanie pisma
odpowiedż

odpowiedź-2
uchwała

9. 2.12.2019 Renata Sutor zmian przepisów prawa miejscowego - o utworzenie bezpłatnych parkingów treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

przekazanie pisma

odpowiedź

 odpowiedź-2

uchwała

10. 1.04.2020 Koalicja Polska Wolna od 5G zmian przepisów prawa miejscowego treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź
11 3.04.2020 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zmian przepisów prawa miejscowego- wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź

 

12 26.06.2020 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach dot. interpretacji planu zagospodarowania Niemcz III treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź

13. 03.08.2020 Szulc-Efekt sp. zo.o. dot. zakupu i użytkowania płynów do dezynfekcji treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

14. 27.08.2020 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach dot.projektu i budowy ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź

15. 11.12.2020 r. Janowicz Emilia dot. równego traktowania przez władze publiczne i gwarancji bezpieczeństwa szczepień treść petycji  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź

16. 28.06.2021 mieszkańcy części Żołędowa dot. sprzeciw przeciw budowie oczyszczalni  ścieków treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź na petycję (16)

17. 2.07.2021 Stowarzyszenie Sąsiedzi Gmina Osielsko nadanie nazwy ronda, wydłużenie trasy autobusu, budowa skateparku treść petycji (Stowarzyszenie) Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odpowiedź na petycję (17)

18. 21.12.2021 Fundacja im. Nikoli Tesli podjęcie uchwały zakazu stosowania „maseczek ochronnych, zakazu stosowania izolacji medycznej, zakazu stosowania szczepionek treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1. Informacja o petycji

2. Odpowiedź na petycję

19. 24.02.2022 Cech Zdunów Polskich podjęciem uchwał  antysmogowych i programów ochrony powietrza treść petycji Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję

 Uchwała Nr I/14/2022

20. 1.08.2022 Patryk Janusz Król utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy treść petycji o utworzenie MRG Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję
Uchwała Nr VIII/63/2022

21 30.01.2023 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach dot. interpretacji z mpzp w sprawie koloru dachówki

treść petycji -22

załącznik do petycji-22

zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję
Uchwała Nr III/19/2023

pismo do Nadzoru Budowlanego

22. 28.11.2023 Szulc-Efekt sp. z o. o. dot. przeciwdziałaniu korupcji w Administracji Publicznej  treść petycji zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję 22

           

 

           

 

Uwaga: poz. 8 i poz. 9  przeniesiono z poprzedniej strony BIP

Załączniki

Powiadom znajomego