W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/63/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 1 sierpnia 2022r. w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia w całości nie uwzględnić petycji z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie 
 Uchwała dotyczy petycji wniesionej w dniu 1 sierpnia 2022r pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy w Osielsku w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

Natomiast art. 2 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Kompetencje do podejmowania uchwał przez organ stanowiący wynikać muszą wprost z przepisów prawa.

Stosownie do postanowień  Statutu Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r.), z 2019 r., poz. 981, z 2021 r. poz. 1350 oraz z 2022 r. poz. 4602)   petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem przeanalizowania petycji, oraz przygotowania stanowiska dla rady   w zakresie załatwienia petycji   i dalszego przekazania stanowiska  Przewodniczącemu Rady Osielsko.  

Komisja na posiedzeniu w dniu 19 września 2022r. zapoznała się z postulatami zawartymi w petycji.  
 
W wyniku przeprowadzonej analizy, po konsultacji z Radcą Prawnym oraz uzyskanych informacji na temat zainteresowania młodzieżą z terenu Gminy Osielsko utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy, Komisja Skarg, wniosków i petycji stwierdziła, co następuje:
- zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych  środowisk; jeżeli środowiska młodzieżowe z terenu gminy Osielsko wystąpią z takim wnioskiem rada gminy rada gminy zajmie stanowisko w tej sprawie;
- z treści petycji nie wynika, że do wnoszącego petycję zgłosili się młodzi ludzie z terenu Gminy Osielsko o pomoc w złożeniu petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy, a radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia takiej rady gminy.
- z analizy statutów w gminach, gdzie takie rady funkcjonują wynika, że członkowie młodzieżowych rad są wybierani spośród uczniów szkół średnich.  
- z analizy frekwencji i wieku mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich zauważono, że młodzi ludzie nie wykazują zainteresowania lokalną demokracją;
- w Gminie Osielsko młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich – jeżeli ma swoją inicjatywę i postulaty może w każdej chwili liczyć na pomoc poprzez radnych 
i sołtysów, a tym samym na możliwość podejmowania różnych aktywności społecznych 
i brania udziału w życiu społecznych, kulturalnym lub sportowym.
- w wyniku dyskusji stwierdzono, że podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywności młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu gminnego stanowi ważne formy działania gminy, jednakże powinny być one dostosowane do specyfiki każdej gminy i odnosić się do potrzeb młodzieży w wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz złożonych wniosków w tym zakresie. 
Mając na uwadze powyższe Komisja rekomenduje w całości nie uwzględnić petycji.
 Zdaniem organu stanowiącego, pomimo, iż dyspozycja powołania młodzieżowej rady gminy wynika z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym (gdzie następuje to na podstawie uchwały rady gminy), to najważniejsze wydaje się być samo zaangażowanie młodzieży w proces powołania takiej rady, ponieważ to ona ma brać udział w pracach młodzieżowej rady. Od zaangażowania młodzieży zależy celowość istnienia takiej rady.
Mając na uwadze brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady gminy ze strony społeczności lokalnej i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Osielsko podziela argumenty Komisji i postanowiła w całości nie uwzględnić petycji.
  Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ww. ustawy i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję.

Powiadom znajomego