W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/19/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje
status uchwały obowiązująca

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 30 stycznia 2023r. o rozstrzygnięcie poprzez dokonanie interpretacji § 9 pkt 2 uchwały Nr II/20/97 z 25 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niemcz I” sformułowania „dopuszcza się dachy wysokie (…) o kolorze pokrycia odpowiadającym naturalnemu kolorowi dachówki ceramicznej” oraz uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia w całości nie uwzględnić petycji z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie 
 Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
Natomiast art. 2 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Kompetencje do podejmowania uchwał przez organ stanowiący wynikać muszą wprost z przepisów prawa.
Stosownie do postanowień  Statutu Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259 z dnia 19 października 2018 r.), z 2019 r., poz. 981, z 2021 r. poz. 1350 oraz z 2022 r. poz. 4602)   petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem przeanalizowania petycji, oraz przygotowania stanowiska dla rady   w zakresie załatwienia petycji   i dalszego przekazania stanowiska Przewodniczącemu Rady Osielsko.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023r. rozpatrzyła petycję złożoną w dniu 30 stycznia 2023 r. przez Pana (…) o podjęcie rozstrzygnięcia poprzez dokonanie interpretacji § 9 pkt 2 uchwały Nr II/20/97  Rady Gminy Osielsko z 25 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niemcz I”  i wyjaśnienie sformułowania „dopuszcza się dachy wysokie  (…) o kolorze pokrycia odpowiadającym naturalnemu kolorowi dachówki ceramicznej”.
 Wnoszący petycję dołączył opinię techniczną orzecznika technicznego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy dotycząca znaczenia pojęcia „naturalnego koloru dachówki ceramicznej”. Zgodnie z tą opinią wobec różnorodności udziału poszczególnych związków chemicznych w składzie surowca wyjściowego, możliwe jest uzyskanie różnego naturalnego zabarwienia wyrobów ceramicznych, w tym dachówek tj. w kolorach od żółtego przez czerwienie do szarego. 
Mając  na uwadze tę opinię, a także stanowisko  eksperta z zakresu ceramiki   w której wskazuje się że wykorzystując surowce naturalne w tym gliny, istnieje dostęp do glin jasnej, brunatnej a także różnych odcieni gliny szarej. Biorąc pod uwagę stanowisko ekspertów, składający petycję wnosi o rozstrzygnięcie poprzez wyjaśnienie, czy w świetle wskazanej na wstępie uchwały Rady Gminy Osielsko dopuszczalnym będzie zastosowanie pokrycia dachu w kolorze szarym jako pokrycia odpowiadającemu naturalnemu kolorowi dachówki.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) z dnia 20 grudnia 2021r. to Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej winien ocenić zgodność zamierzonego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, a także ocenić zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi.
Rada Gminy jako organ stanowiący oraz  Wójt jako organ wykonawczy nie posiada kompetencji do udzielania wyjaśnień w zakresie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie posiada w swoich kompetencjach udzielania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.
      Biorąc pod uwagę zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  i wskazanie "że należy projektować dachy w kolorze pokrycia zbliżonym do naturalnego koloru dachówki ceramicznej" na tym obszarze jest wystarczający w celu określenia kolorystyki jaką należy stosować. Świadczy również  o tym   fakt, że obowiązujący plan od 26 lat nie budził kontrowersji.
Analizując treść petycji należy odnieść się do treści  ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r poz.  870) zgodnie z art. 2 ust 3  tej  ustawy:  
„Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.”  
 Biorąc zatem pod uwagę treść przepisu  brak jest podstaw do uznania, żeby Rada  Gminy posiadała kompetencje do dokonywania interpretacji w zakresie podejmowanych przez siebie uchwał. 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osielsko, po analizie petycji, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Osielsko o nie uwzględnienie petycji. Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

Rada Gminy Osielsko  przyjęła ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz działając stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) postanowiła  nie uwzględnić petycji.
 
 Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

Powiadom znajomego