W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Rekrutacja na rok 2024-2025

I. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Osielsko na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Wójt Gminy Osielsko zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. ustalił na rok szkolny 2024/2025:
- terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko- w załączeniu,
- terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko- w załączeniu,
- terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Osielsko- w załączeniu,
- terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Osielsko- w załączeniu.

II. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący uchwałą nr IX/77/2023 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
1) kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczone spełnienie obowiązku szkolnego- 50 pkt;
2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun), samotnie wychowujący dziecko pracują/-e, wykonują/-e pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą/-i gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą/-y się w trybie dziennym- 30 pkt;
3) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun), samotnie wychowujący dziecko  rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym dla Gminy Osielsko Urzędzie Skarbowym lub dla których organem podatkowym w sprawach podatku rolnego jest Wójt Gminy Osielsko- 10 pkt;
4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub rozpocznie lub będzie kontynuowało naukę w danej placówce- 5 pkt;
5) kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub kandydat, który ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepiony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych- 2 pkt;
6) dochód na osobę w rodzinie kandydata:
- w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych- 1 pkt;
- w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych- liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym;
2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata o  rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym dla Gminy Osielsko Urzędzie Skarbowym lub podatku rolnego, zaświadczenie z Urzędu Gminy Osielsko o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi;
3) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w danej placówce przez rodzeństwo kandydata;
4) oświadczenie o wykonaniu u kandydata obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych;
5) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej tylko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Wójt Gminy Osielsko zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. ustalił:
- wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

III. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący uchwałą nr II/28/2017 Rady Gminy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna; 
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt; 
3)  kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt; 
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio: 
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły; 
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Wójt Gminy Osielsko zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. ustalił:
- wzór zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej;
- wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

IV. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Osielsko

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Wszyscy kandydaci do oddziału sportowego muszą wziąć udział w próbach sprawności fizycznej, które zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku w dniach 18-19 marca 2024 r.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych to:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). 

V. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Osielsko

Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, który spełnia następujące warunki:
1) otrzymał promocję do klasy VII,
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Kandydaci niebędący uczniami Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu mogą być przyjęci do oddziały dwujęzycznego w przypadku wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, pod warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego muszą wziąć udział w sprawdzianie predyspozycji językowych, który zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu w dniu 14 maja 2024 r.

W przypadku większej liczby kandydatów ze Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych to:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). 

W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego i wzięli udział w sprawdzianie predyspozycji językowych.

Załączniki

Powiadom znajomego