W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Informacja

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała Nr V/55/05 z dnia 26 lipca 2005 r.
Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.
Uchwała Nr VII/72/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Do pobrania

Termin złożenia wniosku
do dnia 15 września

Wyjaśnienia do wniosku

I. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1.   zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny,
2.  odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy oraz kopia decyzja o przyznaniu emerytury/renty,
3.  zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z ośrodka pomocy społecznej (zasiłki rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, innych a w przypadku nie korzystania ze świadczeń rodzinnych zaświadczenie potwierdzające nie korzystanie z tych świadczeń,
4.  oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy dorywczej,
5.  zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym    złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości       uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych),
6.  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
7.  kopię decyzji o odmowie lub przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
8.  kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopie aktu zgonu małżonka,
9.  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, potwierdzenie wpłat   dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
10. oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk),
11. stosowne zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż pkt 1-10 – działalność gospodarcza (patrz niżej).

II. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do wniosku nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Należy dołączyć wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku są osobami pełnoletnimi. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
   
Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie ustala się dzieląc przeciętny miesięczny dochód rodziny przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Wysokość tego dochodu nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dla osoby w rodzinie kwota 514 zł.
 
III. Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2009 Nr 175, poz. 1362).
 
Art. 8.
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
- przychodu
- kosztów uzyskania przychodu;
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
- należnego podatku;
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub
w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Katalog wydatków 
Refundacji podlega zakup:
- podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu edukacyjnego,
- pomocy dydaktycznych, w tym np. tablice matematyczne, chemiczne, globusy oraz inne - publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
- komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, drukarka, papier, tusz do drukarki, koszty naprawy lub modernizacji komputera,
- tornistra, plecaka, torby szkolnej oraz przyborów szkolnych, np. zeszyty, długopisy, piórnik itp.
- pomocy dydaktycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia,
- przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, np. biurko, krzesło do biurka,
- stroju gimnastycznego (sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego ( w tym basen), w ilości potrzebnej wyłącznie na ww. zajęcia,
- stroju apelowego (dla dziewcząt: biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, dla chłopców: koszula, spodnie lub garnitur),
- odzieży ochronnej i sprzętu niezbędnego do nauki zawodu,
- okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
- opłata kosztów abonamentu internetowego.

Załączniki

Powiadom znajomego