2015-2018

 
Treść
data
ogłoszenia
aktu

Rok/Pozycja
 


Uchwała Nr IX/87/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 6listopada 2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2019 – 2025 30.11.2018
2018/6029
Uchwała Nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.19.10.20182018/5260
Uchwała Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
19.10.2018
2018/5259
Uchwała Nr VI/60/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko10.08.20182018/4072
Uchwała Nr VI/59/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
10.08.20182018/4071
Uchwała  Nr VI/56/2018Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą innego instrumentu płatniczego
10.08.20182018/4070
Uchwała  Nr VI/55/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osielsko.
10.08.20182018/4069
Uchwała Nr VI/54/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.10.08.2018
Uchwała Nr VI/53/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.
10.08.20182018/4067
Uchwała Nr V/47/2018Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko.
12.06.20182018/3120
Uchwała Nr V/45/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
12.06.20182018/3119
Uchwała  Nr V/44/2018Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
12.06.20182018/3118
Uchwała  Nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.
12.06.20182018/3117
Uchwała Nr V/34/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie  aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
8.06.20182018/3104
Uchwała Nr V/33/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r,
w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
8.06.20182018/3105
UchwałaNr IV/32/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.
8.05.20182018/2662
UchwałaNr IV/31/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
8.05.2018 2018/2661
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018
w sprawie ustalenia nazw ulic
20.04.2018 2018/2292
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
20.04.2018
 2018/2291
Uchwała Nr II/11/2018  27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2.03.20182018/1062
 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
22.01.20182018/426
 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
22.01.20182018/425
 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 22.01.2018
 2018/424
2017
 
 
Uchwała Nr X/124/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
22.12.2017
2017/5408
Uchwała Nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.12.2017
2017/5407
Uchwała Nr IX/112/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia nazw ulic
29.11.20172017/4640
Uchwała Nr IX/105/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
29.11.20172017/4639
Uchwała Nr IX/103/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
29.11.2017
 2017/4638
Uchwała Nr VII/95/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
6.10.2017
2017/3855
Uchwała Nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar 1.09.20172017/3320
Uchwała Nr IV/71/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017r.   zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 4.07.20172017/2761
Uchwała Nr IV/62/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.4.07.20172017/2760
Uchwała Nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 4.07.20172017/2759
Uchwała Nr IV/60/2017Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4.07.2017
 2017/2758
Uchwała Nr III/49/2017Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
24.05.20172017/2299
 Uchwała Nr III/48/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ustalenia nazw ulic
24.05.2017 2017/2298
 Uchwała Nr III/40/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 maja 2017r.zmieniająca uchwałę Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy    24.05.2017 2017/2297
Uchwała Nr II/34/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
24.03.20172017/1166
Uchwała Nr II/29/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
24.03.20172017/1165
Uchwała Nr II/28/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
24.03.20172017/1164
Uchwała Nr II/27/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
24.03.2017 2017/1163
Uchwała Nr II/25/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
24.03.20172017/1162
Uchwała Nr II/22/2017Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017r.zmieniająca uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy   29.03.2017
2017/1232
Uchwała Nr I/17/2017 r.Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko.
21.02.20172017/781
Uchwała Nr I/16/2017Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
21.02.20172017/780
Uchwała Nr I/12/2017 r.Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.21.02.20172017/779
Uchwała Nr I/11/2017 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających21.02.20172017/778
Uchwała Nr I/6/2017 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych21.02.2017
2017/777
2016


Uchwała Nr VIII/100/2016Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk.29.12.20162016/4948
 Uchwała Nr VIII/99/2016Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie.29.12.20162016/4947
Uchwała Nr VIII/98/2016Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko
5.01.2017
2017/99
Uchwała Nr VIII/91/2016Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
29.12.20162016/4946
UchwałaNr VIII/89/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania29.12.2016
2016/4945
Uchwała Nr VII/78/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
25.11.2016
2016/4132
Uchwała Nr VI/69/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października 2016 r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
24.10.2016
2016/3591
Uchwała Nr V/57/2016Rady Gminy Osielsko z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
23.09.20162016/3240
Uchwała Nr IV/46/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar 21.06.20162016. Poz. 2060
Uchwała Nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 21.06.20162016. Poz. 2059
Uchwała Nr IV/43/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.21.06.20162016. Poz. 2058
Uchwała Nr IV/42/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r.  w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 21.06.20162016. Poz. 2057
Uchwała Nr IV/41/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.06.20162016. Poz. 2056
Uchwała  Nr IV/40/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016 r, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
21.06.20162016. Poz. 2055
Uchwała Nr III/33/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osielsko18.05.2016
2016/1742
UchwałaNr III/28/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016 r.  zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
18.05.20162016/1741
Uchwała Nr III/24/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
6.09.2016
2015/2962
Uchwała Nr II/18/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
30.03.20162016/1064
 2015


Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów11.01.2016
2016/156
Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
11.01.2016
2016/155
 Uchwała Nr XII/125/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
11.01.2016 
2016/154
Uchwała Nr XII/121/2015Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2016 rok
 25.01.2016
2016/363
Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy8.12.20152015/4240
Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania16.12.20152015/4531
Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych8.12.20152015/4239
Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso8.12.20152015/4238
Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8.12.20152015/4237
Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
8.12.20152015/4236
Uchwała NrXI/103/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
8.12.2015
2015/4235
Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  29 września 2015 r.w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7.10.2015 2015/3015
Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7.10.2015
 2015/3020
 Uchwała Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
31.08.2015
 2015/2604
Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
31.08.2015
2015/2603
Uchwała Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz.
3.07.2015

2015/2133
Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r.o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


26.04.20152015/1957
Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko29.04.20152015/2010
 Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
29.04.20152015/2009
 Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 26.04.2015 2015/1956
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

30.04.20152015/1468
Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko.

7.04.20152015/1079
Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

2.04.20152015/1055
Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia  26 marca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału podziału gminy na stałe obwody głosowania
2.04.2015
2015/1054
Uchwała Nr II/10/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko.

20.03.2015
2015/858
Uchwała Nr II/9/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 marca 2015 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic

11.03.2015 2015/755
Uchwała Nr I/6/205 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
5.02.2015
 2015/322


Wytworzył: Klimek Wiesława (13 maja 2015)
Opublikował: Klimek Wiesława (13 maja 2015, 10:16:38)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (9 stycznia 2019, 13:39:59)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7266

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij