W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Dane teleadresowe

Wersja strony w formacie XML

Urząd Gminy
Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko 


godziny pracy urzędu: poniedziałek, środę i czwartek 
od godz. 7.30 do 15.30;
we wtorek od godz. 7.30 do 17.00
w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00


 
W każdy dzień roboczy jest czynny Punkt Informacyjny Urzędu - tel. +48 (52) 324 18 73 oraz sekretariat tel. +48 (52) 324 18 00; fax +48 (52) 324 18 03. Nie prowadzi się bezpośredniej obsługi Obywateli na stanowiskach merytorycznych w środy za wyjątkiem spraw nagłych np. zgłoszenia zgonu oraz spraw wymagających natychmiastowego podjęcia działania ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego.

 

Ogłoszenie o sposobie załatwiania Obywateli w Urzędzie Gminy Osielsko w związku ze stanem pandemii

§ 1.1.Interesanci(strony postępowania administracyjnego), którzy zamierzają skorzystaćz prawa czynnego udziału w postępowaniu, w związku ze stanem epidemii, są proszeni o:

1) umówienie wizyty w Urzędzie Gminy Osielsko – z urzędnikiem prowadzącym daną sprawę lub kierownikiem właściwej w sprawie komórki/referatu - telefonicznie lub 
e-mailowo (numery telefonów i adresy e-mail są także podane w Biuletynie Informacji Publicznej);

2) korzystania z dzwonka przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy.

2. W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Osielsko, do odwołania wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych;

2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322, 471i 1378),

4) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55,  471i 1378).

3. Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów nie dotyczy osób/interesantów realizujących prawo zapoznania się w wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami, w tym projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie obwieszczeń wydanych w oparciu o ustawę, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, a także z innymi dokumentami na podstawie odnośnych obwieszczeń Wójta – w terminie na zasadach określonych w obwieszczeniach.

4. Osoby/interesanci, o których mowa w ust. 3 są proszone do zastosowania się do zasad określonych w ust. 1.


§ 2.1. Interesanci i pracownicy są obowiązani do stosowania określonych w powołanym Rozporządzeniu Rady Ministrów środków profilaktycznych, przede wszystkim są obowiązani do zakrywania ust i nosa, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Ze względów zapewnienia bezpieczeństwa, wejście do Urzędu Gminy Osielsko będzie możliwe pojedynczo:

1)      wejście główne od ul. Szosa Gdańska – w sprawach:

a)      decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

c)      decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;

2)      wejście B od ul. Kolonijnej – w sprawach rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

§ 3.1. W sprawach nie wymienionych w § 1zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną(kierownikiem referatu lub pracownikiem w przypadku stanowisk samodzielnych) daty i godziny osobistej wizyty.

3. Na zasadzie, jak w ust. 2, można w wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem sekretariatu, umówić przyjęcie przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

4. Dopuszczalność bezpośredniej obsługi interesanta, o której mowa w ust. 2 i 3 dotyczy spraw, które nie mogą być załatwione korespondencyjnie lub telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane