W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/33/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Nie uwzględnić uwag złożonych przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 20.11.2023 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załącznik do uchwały. Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ww. ustawy Wójt Gminy Osielsko ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko. Określił także formę, miejsce i termin składania uwag dotyczących planu miejscowego nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. 
Ostateczny termin składania uwag wyznaczono na 20 listopada 2023 r.
Zarządzeniem nr 105/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Osielsko rozpatrzył wniesione uwagi.
Rada Gminy Osielsko podziela stanowisko organu wykonawczego, co do nieuwzględnionych uwag.

Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu 26 marca 2024 r. rozpatrzyła indywidualnie wszystkie złożone uwagi w następujący sposób:

    1. Uwagi złożone przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 20.11.2023 r.

Treść uwag:

    1) „…W poprzednim projekcie, dla ww. nieruchomości moich Mocodawców ustalono funkcję 3MN, 2MW, 1MW. Obecnie zgodnie z nowym rysunkiem nieruchomości mają mieć ustaloną funkcję 3MN, 4MN, 2MN, co oznacza, że nowy projekt planu uniemożliwia na terenie moich Mocodawców zastosowanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej…”. 
„…Moi Mocodawcy składają zastrzeżenia do części rysunkowej planu w zakresie usunięcia obszarów do zabudowy wielorodzinnej oraz do parametrów wymienionych w § 6 ust. 8 pkt 1, § 7, § 8, § 9 i § 10 projektu uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko …”

Uwagę rozpatrzono negatywnie - na terenach sąsiednich od strony północnej, wschodniej i południowej znajdują się wyłącznie budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w związku z tym wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach 2MN, 3MN i 4MN jest wynikiem zachowania kontynuacji istniejących funkcji terenu. 

    2) „…W projekcie planu w § 6 ust. 8 pkt 1 proponuje się obowiązywanie wydzielenia minimum 2 miejsc parkingowych na mieszkanie. Tymczasem moi Mocodawcy wskazują, że ustalenie współczynnika na poziomie 2 miejsc jest nieuzasadnione…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie - dla zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych należy pozostawić dotychczasowe ustalenia planu miejscowego. Należy podkreślić,
że wprowadzenie ilości 2 miejsc parkingowych na mieszkanie jest kontynuacją zapisów obecnie opracowywanych i przyjmowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
na terenie gminy Osielsko. 

    3) „…§7 projektu planu dotyczy terenów przeznaczonych na cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren oznaczono symbolem 1MW (wcześniej dotyczył także 2MW, który obecnie jest zastąpiony 2MN i 3MN, co oznacza, że ograniczono zabudowę wielorodzinną 
i w tym zakresie, moi Mocodawcy również składają zastrzeżenia). Pomimo, że w/w teren nie jest własnością moich Mocodawców, co do poszczególnych parametrów w § 7 projektu uchwały (…) wskazują następujące uwagi…”. Składający uwagę wnoszą aby dla terenu 1MW były przewidziane następujące parametry: zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnych, wysokość maksymalnie 16 m, minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej, powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachowują dotychczasową funkcję i dotychczasowe parametry istniejących obiektów z zachowaniem możliwości funkcjonowania oraz rozbudowy istniejących budynków wielorodzinnych. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie przewidują istotnego zwiększenia parametrów istniejących budynków wielorodzinnych. 

    4) „…Co jednak jest najistotniejsze, w przedstawionym obecnie projekcie planu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna została całkowicie wyłączona tylko dla nieruchomości stanowiących własność (…), a projekt planu w pozostałej swojej części (vide § 7) dopuszcza lokalizację takiej funkcji na innych działkach objętych planem. Nie sposób uznać, że tego rodzaju działanie nie stanowiłoby naruszenia zasady równego traktowania właścicieli nieruchomości sąsiednich, gdy z zupełnie nieuzasadnionych względów – w stosunku do jednych działek ewidencyjnych projekt planu dopuszcza zabudowę wielorodzinną, a wobec działek sąsiednich, będących własnością moich Mocodawców, taka możliwość jest nie tyle ograniczona, 
ale całkowicie wyłączona…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – tereny sąsiednie z wyłączeniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej charakteryzują się realizacją inwestycji związanych wyłącznie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

    5) „…Usunięcie terenu oznaczonego symbolem 5ZNn pod cel zieleni nieurządzonej…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – wyznaczenie terenu zieleni nieurządzonej związane jest z oddziaływaniem projektowanej komunikacji obsługującej większy zespół projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej względem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, powyższe ma na celu zachowanie praw osób trzecich.

    6) „… Moi Mocodawcy wnoszą o usunięcie KDW1 pod cel drogi wewnętrznej w części wschodnio-południowej projektu planu i wrysowanie drogi KWD1 wyłącznie w części północnej 
do wschodniej granicy działki, z zawrotką przy granicy działki…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a tym samym dopuszczają podział terenu na działki budowlane. W związku z tym realizacja komunikacji KDW1 jest niezbędna dla realizacji ustaleń planistycznych. 

    7) „…Moi Mocodawcy wnoszą o zmniejszenie od strony północnej nieprzekraczalnej linii zabudowy do 7 m…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu 4MN umożliwia realizację inwestycji wskazanych ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy zwrócić uwagę, że większa część budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanych od północnej strony względem granicy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości większej niż 10 m. 

    8) „…Moi Mocodawcy wnoszą o usunięcie pasa zieleni nieurządzonej – 10 m po obwodzie terenu…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – uwaga jest niezasadna, ponieważ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza po obwodzie terenu pasa zieleni nieurządzonej.

    9) „…Moi Mocodawcy wnoszą o usunięcie od strony granicy z obszarem 1MW konieczności odsunięcia się z linią zabudowy o 10 m…”

Uwagę rozpatrzono negatywnie – wprowadzona nieprzekraczalna linia zabudowy w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadna ze względu na rozdzielenie funkcji istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej względem projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Powiadom znajomego