W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/32/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnić:
    1) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 24.11.2022 r.,
    2) uwag złożonych przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 30.11.2022 r.,
    3) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.,
    4) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.,
    5) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.,
    6) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.,
    7) uwagi złożonej przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.,
    8) uwag złożonych przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 25.11.2022 r.,
    9) uwag złożonych przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 25.11.2022 r. 
(23 uwagi o jednakowej treści),
    10) uwag złożonych przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 10.11.2022 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załącznik do uchwały.
Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ww. ustawy Wójt Gminy Osielsko ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko. Określił także formę, miejsce i termin składania uwag dotyczących planu miejscowego nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. 
Ostateczny termin składania uwag wyznaczono na 25 listopada 2022 r.
Zarządzeniem nr 101/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Osielsko rozpatrzył wniesione uwagi.
Rada Gminy Osielsko podziela stanowisko organu wykonawczego, co do nieuwzględnionych uwag.

Rada Gminy Osielsko na posiedzeniu w dniu 26 marca 2024 r. rozpatrzyła indywidualnie wszystkie złożone uwagi w następujący sposób:


    1. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 24.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    2. Uwagi złożone przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 30.11.2022 r.

Treść uwag: 
„…Mając na uwadze powyższe, moi Mocodawcy składają zastrzeżenia co do parametrów wymienionych w § 6 ust. 8 pkt 1, § 7, § 8, § 9, § 10 oraz części rysunkowej projektu uchwały…” 

    1. „W projekcie planu w § 6 ust. 8 pkt 1 proponuje się obowiązywanie wydzielenia minimum 2 miejsc parkingowych na mieszkanie (…) ustalenie współczynnika na poziomie 2 miejsc 
jest nieuzasadnione…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Dla zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych należy pozostawić dotychczasowe ustalenia planu miejscowego. Należy podkreślić, 
że wprowadzenie ilości 2 miejsc parkingowych na mieszkanie jest kontynuacją zapisów wcześniej uchwalanych planów miejscowych na terenie gminy Osielsko. 


    2. Uwaga do § 7 „…wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 4 kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 16,0 m (…) dachy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nachyleniu od 1,5° do 45° (…) minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (…) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu (…) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie – zmieniony projekt planu miejscowego nie przewiduje  realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z tym wprowadzanie parametrów wskazanych w powyższej uwadze jest bezprzedmiotowe.


    3. Uwaga do § 8 „…wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnych do 3 kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m (…) dachy budynków od 1,5° do 45°(…) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowalnych 600m2 (…) minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (…) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu (…) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,2…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Zmieniany projekt planu miejscowego będzie nawiązywał do przeważającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach sąsiednich, które są rozbieżne względem parametrów wskazanych w złożonej uwadze. 


    4. Uwaga do § 9 i § 10 i części rysunkowej „…zmniejszenie głębokości pasa działek dla 3MN do 30 m (…) zmniejszenie od strony północnej nieprzekraczalnej linii zabudowy do 7 m (…) usunięcie od strony zachodniej pasa zieleni nieurządzonej – 15 m (…) usunięcie od strony południowo zachodniej pasa zieleni nieurządzonej 10 m (…) usunięcie od strony południowo-wschodniej pasa zieleni nieurządzonej – 10 m + dodatkowej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 4 m, co daje łącznie 14 m (…) wrysowanie drogi KDW2 do wschodniej granicy działki z zawrotką przy granicy działki …”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Zgłoszone w uwadze postulaty dotyczące wielkości działek, szerokości terenów projektowanej zieleni, linii zabudowy oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW2 dotyczą wersji projektu planu miejscowego uwzględniającego zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Po uwzględnieniu złożonych na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu uwag wskazujących zasadność niewyznaczania na terenie planu miejscowego zabudowy wielorodzinnej powyższa uwaga jest bezprzedmiotowa. 


    3. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    4. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    5. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    6. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    7. Uwaga złożona przez osoby fizyczne, data wpływu uwagi 25.11.2022 r.

Treść uwagi: „Minimalna powierzchnia działki pod zabudowę jednorodzinną 900 metrów kwadratowych…”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 1000 m2, co ma zapobiegać nadmiernej intensywności zabudowy i jest bezpośrednim uwzględnieniem złożonych i zgłaszanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 


    8. Uwagi złożone przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 25.11.2022 r.

Treść uwag: 

1. „Dla terenu oznaczonego symbolem 2MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, składamy następujące uwagi:
Uwaga nr 2.1.: Wnosimy o zwiększenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z 35% do min. 50%.
Uwaga 2.2.: Wnosimy o zmniejszenie ustalonego w projekcie planu miejscowego wskaźnika intensywności zabudowy od 0,1 do 0,9.
Uwaga nr 2.3.: Wnosimy o zmniejszenie wysokości projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej. Wysokość zabudowy całkowitej maksymalnie do 10 m z zachowaniem nachylenia dachów budynków 20%-45%
Uwaga nr 2.4.: Wnosimy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu – ograniczenie wycinki drzew do ilości niezbędnej dla realizacji projektowanych budynków i komunikacji drogowej.
Uwaga nr 2.5.: Wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego powierzchni biologicznie czynnej, którą w min. 80% powinien stanowić grunt rodzimy.
Uwaga nr 2.6.: Wnosimy o zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż południowej granicy opracowania.
Wnioskowany przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy przedstawiamy na załączniku graficznym do niniejszej uwagi.”

Uwagi rozpatrzono negatywnie - W wyniku uwzględnienia innych uwag mieszkańców, w zmienianym projekcie planu miejscowego teren przeznaczono wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zatem wskazane ustalenia szczegółowe dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wniosek o zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż południowej granicy opracowania są bezprzedmiotowe.


2. „Dla terenu 4ZNn składamy następujące uwagi: (…) Uwaga nr 4.2.: Wnioskujemy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu”. 

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa. Uwaga nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


3. „Dodatkowa droga wewnętrzna 
Uwaga nr 5.1.: Poprowadzić dodatkowo drogę wewnętrzną od strony wschodniej i południowej zgodnie z załącznikiem graficznym. (KDW2)”

Uwagę rozpatrzono negatywnie - W wyniku uwzględnienia części uwag mieszkańców, w zmienianym projekcie planu miejscowego teren przeznaczono wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zgodnie z tym projektowane przebiegi dróg są dostosowane wyłącznie do obsługi komunikacyjnej terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 


    9. Uwagi złożone przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 25.11.2022 r. (23 uwagi o jednakowej treści)

Treść uwag:
    1. „Dla terenu oznaczonego symbolem 2MW: (…)
Wnosimy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu – ograniczenie wycinki drzew 
do ilości niezbędnej dla realizacji projektowanych budynków i komunikacji”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa. Uwaga nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


    2. „Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN: (…)
Wnosimy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu – ograniczenie wycinki drzew do ilości niezbędnej dla realizacji projektowanych budynków i komunikacji…”.
 
Uwagę rozpatrzono negatywnie - Wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa. Uwaga nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


    10.  Uwagi złożone przez osoby fizyczne, data wpływu uwag 10.11.2022 r.

Treść uwag: 
    1. „Dla terenu oznaczonego symbolem 2MW: (…)
Wnosimy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu – ograniczenie wycinki drzew do ilości niezbędnej dla realizacji projektowanych budynków i komunikacji”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa. Uwaga nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


    2. „Dla terenu oznaczonej symbolem 3MN: (…)
Wnosimy o ustalenie nakazu ochrony istniejącego drzewostanu – ograniczenie wycinki drzew do ilości niezbędnej dla realizacji projektowanych budynków i komunikacji”.

Uwagę rozpatrzono negatywnie - Wniesiona uwaga jest bezprzedmiotowa. Uwaga nie dotyczy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 

Powiadom znajomego