Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/88/2019
Rady Gminy
z dnia 12 listopada 2019


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,  Nr V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.,  Nr VI/65/2019 z dnia  9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019
z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., Nr 76/2019 z dnia
7 października 2019 r., Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r. i Nr 78/2019 z dnia
17 października 2019 r., Nr 82/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 108.529.887,33 zł, zmniejsza się
o  3.102.966,00 zł, po zmianie 105.426.921,33 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  98.135.263,04 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (169kB) pdf

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości  120.918.072.33 zł, zmniejsza się
o 3.102.966,00 zł,  po zmianie 117.815.106,33 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –  80.102.051,33 zł,
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  37.713.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (122kB) pdf

3)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (303kB) pdf

4)    deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytu – 5.300.000,00 zł,
b)    wolne środki z lat ubiegłych – 7.088.185,00 zł;
5)    rezerwy budżetowe w wysokości –734.752,30 zł, pozostają  bez zmian,  w tym:
a)    ogólna w wysokości – 153 752,30 zł,
b)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c)    celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d)     celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –24.000,00 zł;
6)    ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
a)    dochody w wysokości 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 303.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  78.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz (270kB) pdf do uchwały,
b)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  10 >>pobierz (258kB) pdf do uchwały:
­    dochody – 458.937,96 zł,
­     wydatki – 4.301.496 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz (258kB) pdf do uchwały;

7)    ustala się zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 346.750,66 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz (201kB) pdf

8)    ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  12.022.425,76 zł,
b)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.706.934,00zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz (245kB) pdf

9)    określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)    przychody – 17.301.400,00 zł,
b)    koszty – 17.106.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (212kB) pdf

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019, w tym:

1.    Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 417.881,00 zł.
W tym:
1)    Minister Finansów pismem  z dnia  11 września 2019 r. Nr ST5.4751.7.2019 poinformował o przyznaniu gminie Osielsko kwoty 67.778,00 zł ze  środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne  niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
2)    Minister Finansów pismem  z dnia  13 września 2019 r. Nr ST5.4750.8.2019 poinformował, że w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1287)  zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 350.103,00 zł. - w związku z  zaplanowanymi od 1 września 2019 r. podwyżkami  wynagrodzeń dla nauczycieli.
2.    Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
1)    decyzją z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 na finansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 16.212,00 zł; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
2)    decyzją z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019
z przeznaczeniem na:
a)    dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 o kwotę 15.464,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
b)    dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy o kwotę 4.056,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3.    Dochód z tytułu dofinansowania projektu: "Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej
w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II" przewidywany jest w roku 2020. Zmniejsza się o taką kwotę planowane dochody gminy w roku 2019 o kwotę 2.472.145,00 zł..  
4.    Zmniejsza się dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego o kwotę 1.115.934,00 zł. Plan po zmianie wynosi 683.602,72 zł. Działki przeznaczone do sprzedaży w przetargu ogłoszonym na miesiąc październik nie znalazły nabywców.
5.    Zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami o kwotę 45.000,00 zł. - dział 900  Gospodarka komunalna, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W tym zwiększa się o 10.000,00 zł dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie na obsługę PSZOK.   
6.    Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty,  dyrektorów szkół i  przedszkola dokonuje się zmian między innymi w związku z zaplanowanymi od września br. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, wzrostem wydatków na zakup usług wychowania przedszkolnego od innych jst. W tym:
1)    zmniejsza się o kwotę 13.500, 00 zł dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  w związku z odstąpieniem od organizacji obozu letniego w Bożenkowie przez szkołę podstawową w Maksymilianowie,
2)    zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 400.778,00 zł. i zmniejsza się wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 854 Świetlice szkolne  o kwotę 71.800,00 zł,
3)    dokonuje się zmian  pomiędzy paragrafami  w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 750 Administracja publiczna.
7.    Na wniosek kierownika GOPS-u w Osielsku, w tym:
1)    dokonuje się zmian w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zmniejsza się dotację na realizację zadań  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu i patologiom społecznym dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego o  20.000,00 zł, wydatki przeznacza się na prowadzenie przez GOPS zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami profilaktycznymi dla dzieci;
2)    dokonuje się zmian  w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej związanych z realizacją przez GOPS w świetlicy
w Maksymilianowie projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej „Klub Seniora” .
8.    Na wniosek dyrektora GOSiR-u w Osielsku:
1)    w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601  Obiekty sportowe dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł. z przeznaczeniem na  remonty obiektów zarządzanych przez  GOSiR, w tym – klimatyzacja i remont w pomieszczeniach biurowych w Osielsku, remont pomieszczeń na stadionie w Żołędowie (łucznicy);
2)    zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup  traktorka do koszenia trawy na boiskach i placach zabaw i samochodu do przewozu sprzętu. GOSiR  obsługuje obiekty sportowe i place zabaw położone we wszystkich sołectwach na terenie gminy;
3)    zadanie „Wykonanie piłkochwytów na boisku basebolla w Osielsku” ze względu na  konieczność opracowania projektu i  uzyskania pozwolenia na budowę będzie realizowane w roku 2020.  Zmniejsza się wydatki na ten cel w roku 2019 o 30.000,00 zł.
9.    W dniu 19.09.2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Maksymilianowo. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego. Przeznaczono 2.500,00 zł na zakup krzeseł do świetlicy oraz 500,00 zł na wykonanie tablicy sołeckiej. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie – Integracja mieszkańców (Festyn, pikniki, KGW, Klub Seniora). W dniu 25.09.2019 r. odbyło się zebranie w sołectwie Żołędowo. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego. Zwiększono wydatki na integrację różnych grup społecznych o 1.300,00 zł, dofinansowano jubileusz 25 lecia Klubu Seniora – 200,00 zł i przeznaczono środki na renowację placu zabaw zarządzanego przez GOK przy ul. Pałacowej – 500,00 zł. Odstąpiono od przedsięwzięcia Integracja oraz zakup materiałów dla KGW.
10.    Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zakup i montaż zewnętrznych czujników monitorujących jakość powietrza na terenie gminy ze środków w ramach działu.
11.    Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych:
1)    Zadania w zakresie budowy sieci wodno- kanalizacyjnych - zmienia się finansowanie  zadań ujętych w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028.   W roku 2019 zmniejsza się wydatki na zadania:
a)    ” Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulicy Tymiankowej w miejscowości  Osielsko” o kwotę 105.000,00 zł. Z   uwagi na brak decyzji  pozwolenia  na budowę  realizacje zadania przenosi się na rok 2020. Poz. WPF 65
b)    ”Budowa sieci wod.kan. w ul. Orzechowej w Osielsku ” o kwotę 300.000,00 zł.  W ciągu roku przeprowadzono  trzy postępowania,  przetargowe w których oferty za każdym razem  przewyższały zabezpieczone środki. W związku z powyższym  oraz biorąc pod uwagę warunki pogodowe podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na rok 2020.
c)    „Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie”  o kwotę  100.000,00 zł. Procedura pozyskania terenu pod przepompownie ścieków w trakcie, po wydzieleniu geodezyjnym działki możliwe będzie zlecenie prac projektowych. WPF poz.9
d)    Zmienia się termin realizacji i finansowania zadania ”Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu dz.nr 82/7” i ujmuje w uchwale w sprawie WPF  na lata 2018-2028.   Finansowanie w roku 2019 – 0,00 zł, w roku 2020 – 10.000,00 zł.        

2)    Zmiany w zakresie zadań finansowanych z działu Transport i łączność:
a)    „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie i   „Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza „ –
w związku z pracami przygotowawczymi finansowanie w roku 2019 – wynosi 20.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki o 335.000,00 zł. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie WPF.  
b)    Zmienia się finansowanie zadania ujętego  w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028: „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo- Niemcz” - w roku 2019 zmniejsza się wydatki
o 1.964,000 zł, tj.  do kwoty 36.000,00 zł. Ze względu na opóźnienie
w pracach projektowych nie ma możliwości przystąpienia do realizacji zadania
w roku 2019.
 
c)    Zmienia się terminy realizacji i  finansowania zadań, o których mowa niżej
i ujmuje się je w uchwale w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. W tym:
­    „ Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa” – z finansowaniem na rok 2019 –0 zł, zmniejsza się wydatki w roku 2019 o 15.000,00 zł.
­    „ Budowa ul. Cisowej w Osielsku – dokumentacja projektowa
z finansowaniem na rok 2019 – 0 zł, zmniejsza się wydatki w roku 2019
 o 15.000,00 zł.

­    „Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku ( około 330 m)  – dokumentacja projektowa z finansowaniem na rok 2019 – 0 zł, zmniejsza się wydatki
o 20.000,00 zł.
­    „Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny
w Myślęcinku  z finansowaniem na rok 2019 – 0,00 zł, zmniejsza się wydatki w roku 2019 o 55.000,00 zł.
­    „Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w  Niemczu na odcinku ok. 500m od ul. Łyżwiarzy
w kierunku ul. Smukalskiej  – finansowanie w  roku 2019 – 0,00 zł,  zmniejsza się wydatki o 12.500,00 zł.
­    ” Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu” .   zmniejsza się wydatki w roku 2019 o – 13.000,00 zł.
3)     „Budowa boiska w Niemczu  ul. Matejki” . Zmniejsza się wydatki  w roku 2019
o kwotę 690.000,00 zł. Po zmianie pozostaje  -  10.000,00 zł – z przeznaczeniem
m. inn. na aktualizację  dokumentacji projektowej. W miesiącu październiku br. gmina otrzymała  decyzję pozwolenie na budowę.  W związku z powyższym  nie jest możliwe  wykonanie inwestycji do końca roku 2019. Zadanie  ujęte w uchwale
w sprawie o WPF na lata 2019 -2028 do realizacji w roku 2020 - 2021.
4)     Dodaje się zadanie „ Rozbudowa oświetlenia ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku”  - 36.000,00 zł.
5)    Zwiększa  się środki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy
w Niemczu ul. Pod Wierzbami ”o kwotę 30.000,00  – do kwoty 275.000,0 zł,  
w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o wykonanie pochylni dla osób poruszających się na wózkach. Zmniejsza się o taką kwotę wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
6)    Zmienia się finansowanie zadania: „Budowa  placu zabaw przy ul. Wiklinowej
w Żołędowie”, zmniejsza się wydatki w roku 2019 o 90.000,00 zł.  Zadanie ujęte  
w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028. Termin realizacji zadania lata 2019-2020, w tym w roku 2019 – 10.000,00 zł.
12.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach ujęte zostały w zał. Nr 10 uchwały,
13.    Dokonuje się zmian planu wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego polegających na zmianach przedsięwzięć i przeznaczonych na nie kwot w ramach uchwalonego planu w uchwale budżetowej na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
14.    Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 12 do uchwały.
15.      Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie stanowiącym zał. 13 do uchwały.
16.     Zmiany wydatków w ramach działów.


Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (19 listopada 2019, 14:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij