Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr IV/52/2016
Rady Gminy
z dnia 14 czerwca 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska , Krakowska, Jastrzębia i Augustowska

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Poz. 778) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie
       ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska.      
 
§ 2. Granicę obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny >>pobierz (3369kB) pdf
       do   niniejszej  uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
       zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie:
 
             O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Poz. 778), rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Osielsko po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska , Krakowska, Jastrzębia i Augustowska, rozpocznie tryb formalno – prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ww. ustawy.
           Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu.
 
           Celem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest stworzenie możliwości zagospodarowania terenów wokół projektowanego węzła drogowego "Bydgoszcz - Północ" głównie pod tereny inwestycyjne - terminale towarowe, centra logistyczne.
Podstawowym czynnikiem wskazującym sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu jest bardzo bliska perspektywa budowy drogi ekspresowej S 5 z węzłem drogowym, które poprzez obecną drogę krajową Nr 5 ul. - Szosa Gdańska, drogę wojewódzką Nr 244 - ul. Jastrzębią oraz drogi gminne szczególnie ul. Krakowską i Augustowską skomunikuje planowany teren z siecią dróg ekspresowych i autostrad w ramach sieci TEN-T (Europejskiej sieci transportowej). Proponowany plan zagospodarowania przestrzennego z jego centralnym elementem – węzłem na drodze ekspresowej S5 stanie się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym na szlaku drogowym północ - południowy zachód. Wprowadzenie elementów budownictwa mieszkaniowego i terenów zieleni pozwoli na dokonanie powiązań z obszarami, które wcześniej zostały objęte planami.
 
Do najważniejszych uwarunkowań dla terenu objętego niniejszą uchwałą należą:  
-   dostęp komunikacyjny do drogi  krajowej Nr 5, planowanej drogi ekspresowej, drogi wojewódzkiej Nr 244 oraz dróg gminnych,
-     warunki fizjograficzne,
-    dostęp do istniejącego uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej oraz  sieć gazowa,
-     GPZ Niwy,
-     stacja wodociągowa w Niwach,
-     kontynuacja funkcji terenów przemysłowo-składowych i usług w Osielsku, Niwach i Żołędowie.
 
         Powyższe uwarunkowania wprowadzają szereg ograniczeń i możliwości przekształcenia istniejących, ekstensywnych form użytkowania gruntów rolnych  w inne intensywne formy, takie które leżą w interesie gminy i które wpływają korzystnie na jej rozwój, co wymaga regulacji prawnych w formie planu miejscowego.
         Ponadto stwierdza się, że przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy Osielsko uchwalonym Uchwałą Nr X/99/2015 Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 listopada 2015 r.
          Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zostało poprzedzone przygotowaniem materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.
          W związku z powyższym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu jest uzasadnione.

Wynik głosowania imiennego (620kB) pdf

Odpowiada za treść: Gorzycki Janusz
Opublikował: Klimek Wiesława (23 czerwca 2016, 09:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij