Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr VI/76/2012
Rady Gminy
z dnia 20 listopada 2012


w sprawie zmiany trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) (oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979)Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr VIII/102/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych  ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 poz.36 z dnia 11 stycznia 2010r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w §4 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu, sierpniu  do obliczenia dotacji przyjmuje się średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do danego przedszkola niepublicznego od stycznia do czerwca danego roku”.
2)      w§7 ust1pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) przedstawienie organowi dotującemu przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne informacji o sposobie wykorzystania dotacji      ( jako dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wykorzystanej wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola) za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, z zastrzeżeniem §8.ust.5”;
3)      §8 otrzymuje brzmienie:
„§8.1 Dotację rozlicza się rocznie po ustaleniu rzeczywistych wydatków bieżących ponoszonych na 1 ucznia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie Gmina Dobrcz.
       2. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu, sierpniu do rozliczenia dotacji przyjmuje się średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Borównie Gmina Dobrcz w okresie od stycznia do czerwca danego roku.
       3. Kwota wyrównania dotacji należnej dla przedszkola niepublicznego za dany rok zostanie przekazana w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji.
      4. Kwota zwrotu dotacji pobranej w części lub całości w nadmiernej wysokości, nienależnie lub wykorzystanej na cele inne niż określone w §7.1.2) potrącona będzie z raty dotacji przekazywanej bezpośrednio po rozliczeniu dotacji.
      5.  W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez przedszkole niepubliczne w trakcie trwania roku budżetowego dotowana placówka jest zobowiązana do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z udzielonej dotacji w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.”
 
4)      W załączniku nr 3 do Uchwały nr VIII/102/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 04 grudnia 2009r. w tabeli w wierszu nr 5 wykreśla się „ i pracownika”.
 
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§3.Uchwała   podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
  
 
 
UZASADNIENIE
 
Niniejsza Uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w przedmiotowej sprawie do zmienionych przepisów prawa, a ponadto doprecyzowanie i usprawnienie zasad udzielania i rozliczania  dotacji z budżetu Gminy Osielsko.
 
  Wynik głosowania imiennego (314kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012 Poz. 2952 z dnia 2012-11-29

Opublikował: Klimek Wiesława (27 listopada 2012, 10:44:10)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (30 listopada 2012, 09:09:08)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4126

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij