Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5.

zamawiający: Gmina Osielsko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IiZP.271.B.2.2013
wartość: poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie w treści Osielsko: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5.
Numer ogłoszenia: 147928 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Osielsko , ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 324 18 00, faks 052 324 18 03. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego: Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót i obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z styropianu typu EPS 70-040 frezowanego grubości 15 cm - ocieplenie dachu z płyt styropianowych styropapą gr 20 cm obustronnie laminowanych papa wraz pokrycia dachu papą na włókninie poliestrowej SBS 240 wraz z podkładem oraz obróbkami blacharskimi.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia, opisanego w pkt. 4.1 siwz i udokumentuje, że robota te została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (np. referencje, rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę robót budowlanych, poświadczenia) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi), posiadają uprawnienia wymagane odnośnymi przepisami prawa z branży: - konstrukcyjno-budowlanej III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi), posiadają uprawnienia wymagane odnośnymi przepisami prawa z branży: - konstrukcyjno-budowlanej III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagana jest opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) referencje
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określające warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie terminu wykonania umowy, w sytuacji gdy fakt opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wykonawcy, o których Zamawiający powinien być na bieżąco informowany. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku a) zmiany kierownika budowy. b) zmiany sposobu płatności, w tym również zmiany numeru konta wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko pokój 13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko Sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
siwz (254kB) word
fot. 1 (2427kB) jpg
fot. 2 (1941kB) jpg
fot. 3 (1697kB) jpg
fot. 4 (2073kB) jpg
fot. 5 (2062kB) jpg
zał. 1 cz. 1 (8192kB) rar
zał. 1 cz. 2 (8192kB) rar
zał. 1 cz. 3 (1199kB) rar


      

Osielsko, 18 kwietnia 2013 r.
 
 
    Zainteresowani Wykonawcy
 
IiZP.271.B.2.2013
 
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5
 

 
W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego zamieszczone zostały następujące odpowiedzi
Pyt. 1
Czym różnią sią załączniki nr 1,2,3?
Odp. 1
Jest to jeden załącznik podzielony na 3 części.
Zamawiający skorygował nazewnictwo plików (zamiast zał. 1, zał. 2, zał. 3 powinno być zał. 1 cz. 1, zał. 1 cz. 2, zał. 1 cz. 3)
Załącznikami do siwz są:
Cert 1
Cert 2
Cert 3
Cert 4
Elewacja Maksymilianowo – przedmiar
Opis techniczny Maksymilianowo
Rys. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
STWIORB
5 obrazów JPEG
Pyt. 2
Czy do oferty załączony powinien być kosztorys ofertowy na podstawie kosztorysu ślepego?
Odp. 2
Tak
 
 
 

       Osielsko, 24 kwietnia 2013 r.
 
 
    Zainteresowani Wykonawcy
 
IiZP.271.B.2.2013
 
Dotyczy: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5
 
 
W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego zamieszczona została następująca odpowiedź
Pyt. 1
dot. pkt 4.4 SIWZ – mowa jest o uprawnieniach branży elektrycznej i drogowej – czy do tego zadania wystarczą uprawnienia budowlane? Czy potrzeba dołączyć uprawnienia branży ww?
Odp. 1
Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie miała powierzoną funkcję kierownika robót wykazała się uprawnieniami do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia.
 
 
 
                                 
                                                                                      Osielsko, dnia 13 maja 2013 r.
IiZP.271.B.2.2013
 
OGŁOSZENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5
 

 
W dniu 30 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert przetargowych. Zamawiający zgodnie z terminem zamieszczonym w specyfikacji przystąpił do otwarcia ofert tego samego dnia o godzinie 10:15.
 
I  . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Komisja  Przetargowa po zatwierdzeniu decyzji przez kierownika Zamawiającego wybrała ofertę  firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elmur Complex Maciej Hańc
Gościeradz 86
86-011 Wtelno
Brutto: 59.661,91zł

Uzasadnienie wyboru:
 
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. obliczonych w oparciu o kryterium cena, zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.   
 
W  prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KAMI-BUD
Rętwiny 39, 87-404 Radomin
2. KK-DACH Firma Usługowo-Handlowa Katarzyna Kowalska
Ul. Al. Wolności 1, 86-010 Koronowo
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-PROJBUD Cezary Bakier
Ul. Budowlana 10, 85-874 Bydgoszcz
4. Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD Danuta Adamczak
Ul. Pelikanowi 22, 85-448 Bydgoszcz
5. Usługi Ogólnobudowlane Szymon Maciejewski
Ul. Gen. Hallera 13/14, 86-100 Świecie
6. Firma budowlano-remontowa „Cieślicki” Grzegorz Cieślicki
Ul. Jaśminowa 8, 86-070 Ostromecko
7. Zakład Usługowy „REMONT” Wojciech Stawarz
Ul. Oska 9 Laskowice
86-131 Jeżewo
8. AKORA Anita Urbańska
Ul. Bagieniecka 3 Pruszcz
89-520 Gostycyn
9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DORBUD”
Ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski
10. Zakład Usług Budowlanych”DEK-MAL”
Ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz
11. Spółdzielnia Produkcji Rolnej Zakład remontowo-Budowlany
Osnowo 14, 86-200 Chełmno
12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elmur Complex Maciej Hańc
Gościeradz 86, 86-011 Wtelno
13. Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski
Cekcynem 37, 89-511 Cekcyn
14. CegPlus Marianna Szportun
Ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (liczba punktów w kryterium cena)
            
Nr oferty       Liczba pkt.     
    1                 66,3             
    2                 67,6
    3                 57,6
    4                 67,0
    5                 66,7
    6            odrzucona
    7                 68,4
    8                 85,1
    9                 92,6 
   10                69,9
   11                88,5
   12                100
   13                81,0
   14             odrzucona

II . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono dwie oferty:
 
1.   Firma budowlano-remontowa „Cieślicki” Grzegorz Cieślicki
      Ul. Jaśminowa 8, 86-070 Ostromecko
2.   CegPlus Marianna Szportun
      Ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał do uzupełnienia niekompletnych dokumentów ofert wymaganych zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z art. 25 ust 1 pkt 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2013 r. W wyznaczonym terminie ww. Wykonawcy nie uzupełnili dokumentów.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 
III. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:
 
IV. Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zdefiniowane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dział VI.
 
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku niezłożeni odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opublikował: Danilewicz Anita (15 kwietnia 2013, 15:08:37)

Ostatnia zmiana: Danilewicz Anita (13 maja 2013, 11:20:42)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2922

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij