W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osielsko na lata 2015-2021


UCHWAŁA NR IV/13/2014
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko  na lata  2015 - 2021.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz. 594, zm. Dz. U. 2013 Poz. 645,  Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072)  oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885 zm. Dz. U. 2013 Poz. 938 Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 

 
§ 1.  Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2015 - 2021,  zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz do uchwały.

§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2021, zgodnie  z załącznikiem nr 2  >>pobierzdo uchwały.
 
§ 3.  1. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XI/94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2021. W związku z tym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2015 – 2021.
WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.
 
 
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko na lata 2015-2021

Zmiany WPF dokonane uchwałami Rady Gminy Osielsko:


Załączniki

>>pobierz pdf, 286 kB
>>pobierz pdf, 252 kB

Powiadom znajomego