W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zadania gminy


ZADANIA GMINY

            Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 7 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.): „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)  lokalnego transportu zbiorowego,
  5)  ochrony zdrowia,
  6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)  edukacji publicznej,
  9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)  targowisk i hal targowych,
12)  zieleni gminnej i zadrzewień,
13)  cmentarzy gminnych,
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej,
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18)  promocji gminy,
19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”

Zgodnie z art. 7 ust. 2.: „Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.” Charakter bezwzględnie obowiązkowy mają zadania wynikające dla gmin z:
·         ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.);
·         ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59);
·         ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);

·         ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ) 
   

W wielu dziedzinach gmina realizuje zadania w stopniu zależnym od lokalnych uwarunkowańi rozeznanych potrzeb. Szczegółowe zadania i kompetencje określają przepisy prawa materialnego (np. sprawy ładu przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 1073), sprawy dróg określa ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440), sprawy gospodarowania nieruchomościami określa ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz. 2147 ), sprawy z zakresu ochrony środowiska określa prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 519), sprawy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.328) itd.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: „Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.” Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nakładają w szczególności ustawy:
·      z dnia  17 maja 1990  r.  o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw ( Dz.U.
z 1990 r. Nr 34., poz. 198 ) art. 3 i 4 – na tej podstawie gmina realizuje zadaniaz zakresu określonego m.in. w ustawach: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
·      z dnia  24 stycznia 1991  r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1255) art. 19(b) ust. 1
·      z dnia  19 sierpnia 1994  r.  o ochronnie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 882) art. 9 ust. 4
·      z dnia  14 grudnia 1995  r.  o Izbach rolniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1315 ) art. 28 ust. 2,  art. 50 ust. 6,  art. 50 ust. 7
·      z dnia  27 lipca 2001  r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) art. 160 § 2
·      z dnia  14 marca 2003  r.  o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 318) art. 9 ust. 1,  art. 18 ust. 2,  art. 59 ust. 3
·      z dnia  28 listopada 2003  r.  o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ) art. 3 pkt 11,  art. 20 ust. 1,  art. 21 ust. 3
·      z dnia  12 marca 2004  r.  o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) art. 18 ust. 1
·      z dnia  2 lipca 2004  r.  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829) art. 26 ust. 6,  art. 76
·      z dnia  29 lipca 2005  r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 783) art. 47,  art. 50-52
·      z dnia  10 marca 2006  r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1340 tekst jedn.) 
·      z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 489) art. 31 ust. 1
·      z dnia  17 października 2008  r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 10 ) art. 14 ust. 1
·      z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1464) art. 8 ust. 2
·      z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 657) art. 4
·      z dnia  5 stycznia 2011  r.  Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.15 ) art. 18 § 11,  art. 26 § 10,  art. 60 § 1,  art. 156 § 1,  art. 181
·      z dnia  24 lipca 2015  r.  Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485 ) art. 6
·      z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2064 ) art.6 ust. 1
·      z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 785)
·      z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195)

Zgodnie z art. 9 ustawy o samorządzie gminnym: „W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.”


          

Uwaga:

Powiadom znajomego