W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/6/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uwagi Stwierdzenie nieważności w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 2,§ 8 ust. 3 oraz § 10 uchwały (Uchwała Nr XIV/51/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2022)
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1209

Uchwała Nr XIV/51/2022Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Osielsko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
2. Na zasadach określonych w uchwale dotacja może zostać udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze gminy Osielsko,  wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 1)  dotacji - rozumie się przez to dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, o których mowa w § 3 i 4 niniejszej uchwały przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków;
 2)  zabytku - rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Osielsko, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
 3)  wojewódzkim konserwatorze zabytków - rozumie się przez to Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 4)  gminie - rozumie się przez to Gminę Osielsko.

Rozdział 2
Zasady udzielania dotacji
§ 3. 1. Z budżetu gminy może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie:
 1)  nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku;
  2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub opinii wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymagał wydania pozwolenia.
§ 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na realizację prac wymienionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 5.  1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
§ 6. 1. Dotacja nie może zostać udzielona jeżeli:
  1) nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
  2) łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
§ 7. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o dotację na ten sam rodzaj prac przy danym zabytku po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.
§ 8. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Osielsko, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września  roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy dołączyć:
 1) kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub informację o ujęciu zabytku w gminnej ewidencji zabytków;
 2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji lub opinię właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymaga wydania decyzji;
 4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
 5) kosztorys ofertowy prac wykonany przez uprawnionego wykonawcę, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
 6) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1-4, a także:
 1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
 2) protokół odbioru przeprowadzonych prac oraz obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku prac wykonywanych na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 3) oryginały rachunków lub faktur;
 4) wykaz faktur i rachunków, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków;
 5) informację o wnioskach o udzielenie i o udzielonych dotacjach przez inne organy.
4. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
§ 9. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się:
 1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
 2) promowanie kultury oraz historii gminy - preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną 
i kulturalną Gminy Osielsko;
 3) stan zachowania obiektu;
 4) fakt kontynuowania prac;
 5) wysokość zaangażowania własnych środków.
§ 10. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
 1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
 2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności;
 3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
 4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
 5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
3. Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku zawiera:
 1) zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;
 2) wysokość dotacji oraz termin jej płatności.
§ 11. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:
 1) w 2 częściach - pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50% udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo;
 2) w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.
§ 12. 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Gminy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do przedłożenia do wglądu w terminie określonym w umowie oryginalnych dokumentów finansowych spełniających wymogi określone przepisami prawa. Na odwrocie powyższych dokumentów winien zostać umieszczony zapis w brzmieniu, "zrealizowano ze środków budżetowych Gminy Osielsko". Dokumenty nie spełniające wymagań określonych przepisami prawa nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.
6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3
Pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

§ 13. 1. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743) t.j. udzielona została na dofinansowanie kosztów inwestycji dokonywanej na nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawca winien przedłożyć: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).
2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, udzielanie tej dotacji następuje na zasadach określonych w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minmis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6- miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia;
2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9, z późn.zm.; 
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s.45, z późn. zm.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r.
3. W związku ze wskazanym w ust. 2 pkt 1 okresem stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis mogą być udzielone najpóźniej do dnia 30.06.2024 r. 


Rozdział 4

Postanowienia końcowe
§ 14.1. Termin określony w § 8 ust. 1 nie dotyczy wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r.
2. Dla dotacji na 2022 rok,  podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o jej przyznanie do Wójta Gminy Osielsko, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 16. Tracą moc uchwały Rady Gminy Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 64, poz.1238), Nr VIII/100/09 z dnia 9 grudnia 2009r. publ. Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 3,poz.34 oraz Nr XI/110/2015  z dnia 1 grudnia 2015 r. publ. Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz.4240. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Rada Gminy Osielsko uchwałą z Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. uchwaliła zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wyłącznie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy. Art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami został zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1595) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 9 września 2017 r. - przez dodanie obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały ustawowo włączone do katalogu zadań samorządów terytorialnych. Art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Celem podjętej uchwały jest zahamowanie degradacji obiektów zabytkowych, zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy. 
Podjęcie uchwały wywołuje bezpośrednie skutki finansowe dla budżetu gminy, finansowane z dochodów własnych. Planowanie wysokości środków finansowych w kolejnych latach, będzie odbywało w oparciu o złożone wnioski o udzielenie dotacji. W corocznie uchwalanym budżecie gminy, zostaną zaplanowane stosowne kwoty. 
Uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, uzyskała wymaganą prawem pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podlega przyjęciu przez Radę Gminy Osielsko. 

Załączniki

Wniosek doc, 53 kB

Powiadom znajomego