W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/75/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , poz. 391) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. R. 2012 Poz. 2946

Treść

§ 1. 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   składanej   przez   właścicieli nieruchomości  w  brzmieniu   stanowiącym Załącznik 1 >>pobierz do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1:
1) Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach – Załącznik 2 >>pobierzdo niniejszej uchwały.
2) Informacja o liczbie mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości i liczbie osób  zameldowanych na nieruchomości – Załącznik 3 >>pobierz do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, o której mowa
w § 1, w Urzędzie Gminy Osielsko.
 
§ 3. Termin złożenia pierwszej deklaracji, o której mowa w §  1, określa się do dnia  
31 stycznia  2013 roku.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
  
Uzasadnienie
 
        Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
Zgodnie z art. 6n ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy w uchwale może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
        Rada Gminy Osielsko określiła w uchwale wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierający informację o terminach i miejscu składania deklaracji- Załącznik 1 do uchwały. Ponadto Rada Gminy Osielsko określiła wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach – Załącznik 2 do uchwały.
2) Informacja o liczbie mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości i liczbie osób  zameldowanych na nieruchomości – Załącznik 3 do uchwały.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Gminy Osielsko.
Termin złożenia pierwszej deklaracji został określony w uchwale do dnia 31 stycznia  2013 roku.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Na podstawie art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana.
 
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 
 
 

Załączniki

>>pobierz doc, 76 kB
>>pobierz doc, 109 kB
>>pobierz doc, 50 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane