W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osielsko na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata  2019 - 2028
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  oraz art. 226,  227,  228,  230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2019 - 2028,  zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierzdo uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2  >>pobierz do uchwały.


2.Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


3.Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 - 2026.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
   
Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2028.
W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 2028. WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.
Zmiany uchwałami:

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.2 MB
>>pobierz pdf, 156 kB

Powiadom znajomego