W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z  art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osielsko nr VII/97/2017 z dnia 3 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 września 2020 r. do 13 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko w godzinach od 8.00 do 14.00.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko o godzinie 10.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osielsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2020 r.
            Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
            Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej bip.osielsko.pl w zakładce: zagospodarowanie i planowanie przestrzenne - obwieszczenia

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: wybory@osielsko.pl, tel.: 52 324 18 80, lub na korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procedury planistycznej dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w związku z sporządzanymi projektami planu miejscowego w celu realizacji przez Gminę jej zadań. 
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c, e RODO) w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.).
5) Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych oraz celem uwzględnienia Pana/Pani wniosku lub wniesionych uwag do projektu studium uwarunkowań lub projektu planu miejscowego przez osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne. 
6) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu.

Załączniki

Powiadom znajomego