W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/29/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko oraz nadania jej Statutu
na podstawie Na podstawie art. 5c ust. 2, ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2292

§ 1. 1. Tworzy się Gminną Radę Seniorów Gminy Osielsko.
2. Statut Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.): „Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.” Na podstawie art. 5c ust. 5 przywołanej ustawy: „Rada gminy, tworząc gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający w szczególności: 1) tryb i kryteria wyboru jej członków, 2) zasady i tryb jej działania, 3) długość jej kadencji, z tym że kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja rady gminy, na terenie której funkcjonuje ta rada, 4) zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania jej członków - dążąc do wykorzystania potencjału podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.”
Z inicjatywą utworzenia Gminnej Rady Seniorów wystąpili mieszkańcy w liczbie zgodnej z ustawą (art. 5c ust. 2a pkt 1 - co najmniej 50 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat).
Pojęcie seniora lub osoby starszej nie zostało określone w ustawie o samorządzie gminnym ale zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 11 września 2015 r. 
o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1705): „art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) osoba starsza - osoba, która ukończyła 60. rok życia.”
Statut Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko nie powiela przepisów art. 5 c ustawy o samorządzie gminnym w zakresie charakteru Rady Seniorów, jej kompetencji i praw. Ustawa określiła w art. 5c m.in.:
• w ust. 3: „Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.”
• w ust. 5: „W sprawach dotyczących gminy gminna rada seniorów może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.”
 Rada Gminy skorzystała z możliwości określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów przez członków Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko, zgodnie z art. 5c ust. 4a i 5a ustawy. „4a. Członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.” 
„5a. Jeżeli rada gminy zadecydowała o zwracaniu kosztów, o których mowa w ust. 4a, w statucie, o którym mowa w ust. 5, określa się zasady zwrotu tych kosztów, w tym ich maksymalną wysokość podlegającą zwrotowi.”

Załączniki

Powiadom znajomego