W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/119/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 oraz z 2019 r., poz. 730 i 1818) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 10

§ 1. W uchwale Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 192, poz. 2591 z dnia 7 grudnia 2010 r.)  wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 3 ust. 1  pkt 1 do 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:
1)     przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2)     przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3)     przedstawiciele Policji;
4)     przedstawiciele oświaty;
5)     przedstawiciele ochrony zdrowia;
6)     przedstawiciele organizacji pozarządowych;
7)     kuratorzy sądowi”.
2)      § 3 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„4. „W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w § 3 ust. 1 pkt 1-7, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
3)      § 4 ust. 1 pkt 1 do pkt  3 uchyla się;
4)      § 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 uchyla się.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie

W związku ze skargą  Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz  - Północ w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr IX/86/10 z dnia 05.11.2010r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, organ stwierdza, iż skarga zasługuje w całości na uwzględnienie. W związku z powyższym, celem wyeliminowania wadliwych zapisów, konieczne jest wprowadzenie zmiany do uchwały.

 

Powiadom znajomego