W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IX/86/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.
na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz.842) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2591 Nr 192

Wyrok WSA z 19 lutego 2020 r. dot § 3 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 4 § 4 ust. 1 pkt 1-3 § 8 ust. 1 1 i ust. 3Wyrok WSA z 19 lutego 2020 r. dot § 3 ust. 1 pkt 1-7 i ust. 4 § 4 ust. 1 pkt 1-3 § 8 ust. 1 1 i ust. 3Rozdział I. Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Gmina Osielsko podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi tworząc zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Uchwała określa sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1)      Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Osielsko;
2)      Zespole – oznacza to zespół interdyscyplinarny w Gminie Osielsko;
3)      GOPS – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku;
4)      Gminie – oznacza to Gminę Osielsko;
5)      ustawie – oznacza to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Rozdział II. Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą w szczególności przedstawiciele:
1)      GOPS;
2)      szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina;
3)      Gminnej Przychodni w Osielsku;
4)      Posterunku Policji w Osielsku;
5)      Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6)      organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Osielsko;
7)      Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
2. Osoby kierujące podmiotami, o których mowa w ust.1 zgłaszają kandydatów na członków Zespołu w formie pisemnej Wójtowi.
3. Wójt powołuje Zespół w trybie zarządzenia.
4. W uzasadnionych przypadkach Wójt może poszerzyć skład Zespołu o przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy.
5. Kadencja Zespołu trwa trzy lata licząc do daty jego powołania.
§ 4. 1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w następujących przypadkach:
1)      na uzasadniony wniosek podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 4;
2)      w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole;
3)      w przypadku nieuzasadnionej absencji w posiedzeniach Zespołu.
2. Odwołanie członka Zespołu następuje w trybie zarządzenia Wójta.
§ 5. 1. Do uzupełnienia składu Zespołu przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zespołu, powołanie nowego członka następuje na czas do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w § 3 ust. 5.
Rozdział III. Szczegółowe warunki funkcjonowania
zespołu interdyscyplinarnego.
§ 6. 1. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.
2. Zespół i grupy robocze wykonują w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy.
3. Obowiązki członków Zespołu zostaną określone w porozumieniach zawartych miedzy Wójtem, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
4. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu i grup roboczych jest obowiązkowe.
§ 7. 1. Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu. Przewodniczącego wybiera się  na okres kadencji Zespołu.
2. Na zasadach określonych w ust. 1 można dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu, który wykonuje zadania przewodniczącego podczas jego nieobecności.
3. O wyborze przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcy zawiadamia się pisemnie Wójta.
§ 8. 1. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:
1)      uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 3 członków Zespołu;
2)      pisemnej rezygnacji Przewodniczącego Zespołu;
3)      uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta;
4)      w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu. Na tym samym posiedzeniu Zespołu dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy przewodniczącego Zespołu.
§ 9. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący korzystając z obsługi GOPS.
2. Zwołanie posiedzenia Zespołu następuje w formie pisemnej, w tym w formie maila lub telefax-u, a w wyjątkowych przypadkach wymagających natychmiastowego podjęcia działania, może nastąpić w formie telefonicznej.
3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt.
§ 10. 1. Prace Zespołu i grup roboczych są dokumentowane i monitorowane.
2. Z każdego posiedzenia Zespołu i grupy roboczej zostaje sporządzony protokół zawierający w szczególności: datę posiedzenia, tematykę omawianych spraw oraz plany i opisy działań. Do protokołu załącza się odpowiednio listę obecności członków Zespołu lub grupy roboczej oraz oświadczenia o zachowaniu poufności, o których mowa w art. 9c ust. 2 i 3 ustawy.
3. Protokół winien zostać sporządzony niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od odbycia posiedzenia. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Przewodniczący gromadzi dla celów statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące  m.in. ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup i efektów ich pracy. W oparciu o zebrane dane dokonuje się oceny realizacji zadań przez grupy robocze oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
5. W ramach pracy z osobą rodziną, grupami problemowymi, bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja: dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do którego dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, grupę problemową bądź środowiska.
6. Wymagana jest pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana  do rozpatrzenia  w ramach pracy grupy roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez dziecko, grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody.
7. Zespół prowadzi monitoring działań grup roboczych, o których mowa w § 12.
8. Dokumentacja Zespołu i grup roboczych, jest gromadzona i przechowywana w GOPS.
§ 11. 1. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych organizowane są w siedzibie GOPS w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzeń w siedzibach innych podmiotów zaangażowanych w działalność Zespołu.
 
§ 12. 1. W miarę potrzeb, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej spośród członków Zespołu. Skład danej grupy roboczej i termin jej zwołania jest zależny od aktualnej potrzeby i indywidualnego przypadku.
2. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.
3. Na pierwszym posiedzeniu grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań , opis działań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.
4. Plan pomocy, o którym mowa w ust. 3, ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W takim przypadku o planie pomocy i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
5. Na drugim posiedzeniu grupy roboczej przedstawiane są przez jej członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska. Zwoływanie kolejnych posiedzeń jest uzależnione od stopnia złożoności indywidualnego przypadku.
Rozdział VI. Przepisy końcowe.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy ustawy.
§  14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 15.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) określa, jakie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz.842) i zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 2 ustawy „do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
„1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2)   prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4)   tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.”
Zgodnie z art. 9a. ust. 15 do kompetencji Rady Gminy należy określenie, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Art. 9a. ust. 3 – 5 stanowi, że:
„3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
      1)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
      2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
      3)  Policji;
      4)  oświaty;
      5)  ochrony zdrowia;
      6)  organizacji pozarządowych.
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”
W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko określiła w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Osielsko oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.
W szczegółowych warunkach funkcjonowania Zespołu pominięto zakres uregulowany w ustawie:
„art. 9a. 7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
10. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
  1)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3)  Policji;
  4)  oświaty;
  5)  ochrony zdrowia.
12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
art. 9b. 1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
  1)  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2)  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3)  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4)  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5)  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
  1)  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  2)  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  3)  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
art. 9c. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.".”
 
 Wynik głosowania imiennego
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego