W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

I/6/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust.1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 984

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych
z terenu Gminy Osielsko w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej „schroniskiem”.
§ 2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu
w schronisku przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód  nie przekracza  kwoty     kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej pomoc udzielona jest odpłatnie:
sposób obliczenia

2) odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego;
3) opłaty za pobyt w schronisku dokonywane będą z dołu na konto Gminnego Ośrodka                         Pomocy Społecznej w Osielsku i stanowią dochód gminy;
4) w przypadku, gdy pobyt w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca                       kalendarzowego odpłatność obliczana jest proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc     
    kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 5. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, można zwolnić w całości lub części opłaty za pobyt w schronisku w przypadku gdy:
 1) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym;
 2) wystąpiły szczególne, uzasadnione okoliczności uzasadniające zwolnienie z odpłatności.
§  7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym,
w tym bezdomnym jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest
to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Gminy Osielsko powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydając decyzję skierowania do schroniska dla bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu
z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada Gminy Osielsko w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych. Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Załączniki

Powiadom znajomego