W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IV/31/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2661

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.1 Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 listopada 2015 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1)    rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 >>pobierzdo uchwały;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 >>pobierzdo uchwały;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik
nr 3 >>pobierz do uchwały.

    § 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
    2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.

§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1)    granica obszaru objętego planem;
2)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)    symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu


§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2.    Przeznaczenie terenów:
1)    w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a)    zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN,
b)    drogi publicznej zbiorczej, o symbolu – KD-Z,
c)    dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW;
2)    obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
3.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)    wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu;
2)    nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica ściany frontowej, natomiast zewnętrzne elementy budynku, jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne, okapy itp. mogą być usytuowane poza nią;
3)    dla dachów o nachyleniu powyżej 15o należy stosować kolory pokrycia zbliżone do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym;
4)    ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.
4.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
1) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu z wyłączeniem realizacji obiektów budowlanych;
2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
    7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
1)    w przypadku przekroczenia przez istniejące budynki parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dopuszcza się:
a)    przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%,
b)    przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy,
c)    dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych z uwzględnieniem dotychczasowej kolorystyki pokrycia dachu. Kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±10°,
d)    dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji z uwzględnieniem dotychczasowych funkcji,
2)    obowiązuje wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilości 1 miejsca parkingowego na mieszkanie;
3)    w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych.
8.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 “Subzbiornik Bydgoszcz”.
9.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
     10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
11.    Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)    obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
2)    tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
4)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
5)    szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
6)    na całym obszarze objętym planem dopuszcza się budowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
8)    zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a)    odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
b)    do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych;
9)    odprowadzanie wód opadowych:
a)    odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)    z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: zgodnie z przepisami odrębnymi;
11)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: należy zachować normatywne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza, określone w przepisach odrębnych i szczególnych;
12)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zgodnie z przepisami odrębnymi;
13)    zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami odrębnymi,
14)    zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach – wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1)    zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy;
2)    do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13. Wysokość stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0 %;
2)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące
 na poszczególnych terenach objętych planem


§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN i 2MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej;
2)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 10,0m;
3)    dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych o nachyleniu od 15o do 50o;
4)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0m;
5)    dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
6)    minimum 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
7)    powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki lub terenu;
8)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5;
9)    minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 800m2,
b)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 350 m2,
c)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 250 m2.

§ 8. Teren oznaczony symbolem KD-Z1 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 9. Tereny oznaczone symbolami KDW1 i  KDW2 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.

Rozdział 4
Przepisy końcowe


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

UZASADNIENIE >>pobierz

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 1.07 MB
>>pobierz pdf, 406 kB
>>pobierz pdf, 375 kB
>>pobierz doc, 87 kB

Powiadom znajomego