W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/98/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 99

Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1.1 Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1)      rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 >>pobierz do uchwały;
2)      rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2  >>pobierzdo uchwały;
3)      rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3  >>pobierz do uchwały.
 
 § 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
       2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik   do uchwały.
 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.
 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.
 
§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1)   granica obszaru objętego planem;
2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)   strefa „W” ochrony archeologicznej;
5)  symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
 
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
 
§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2.  Przeznaczenie terenów:
1)  w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a)zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN,
b)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,
c)zieleni urządzonej, o symbolu – ZP,
d)  infrastruktury technicznej – kanalizacja i elektroenergetyka, o symbolu – K/E,
e)dróg publicznych zbiorczych, o symbolu – KD-Z,
f) dróg publicznych dojazdowych, o symbolu – KD-D,
g)dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW;
2)   obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu.
4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu z wyłączeniem realizacji obiektów budowlanych,
b)  zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie objętym planem, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje strefa „W”, ochrony archeologicznej, wszelką działalność inwestycyjna na obszarze strefy należy prowadzić zgodnie z przepisami  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2)  w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
      7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
1)  w przypadku przekroczenia przez istniejące budynki parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dopuszcza się:
a) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%,
b) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy,
c) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych z uwzględnieniem dotychczasowej kolorystyki, pokrycia dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±100,
d) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji z uwzględnieniem dotychczasowych funkcji,
2) obowiązuje wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilości 1 miejsca parkingowego  na 100m2 powierzchni usługowej oraz minimum 1 miejsca parkingowego na mieszkanie;
3) w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych.
8.   Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów  osuwania się mas ziemnych: na terenie objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie.
9.   Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
     10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)   obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
2)  tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
4)  dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
5)  szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
6)  dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
8)      zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a)   odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
b)   do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych;
9)   odprowadzanie wód opadowych:
a)  odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
10)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – zgodnie z przepisami odrębnymi;
11)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - należy zachowanie normatywne wartości imisji spalin do atmosfery, określone w przepisach odrębnych i szczególnych;
12)  zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a)   zasilanie projektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej z istniejących  i projektowanych linii kablowych niskiego napięcia (nn) wyprowadzonych z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych,
b)   lokalizacja stacji projektowanej na terenie oznaczonym symbolem 7K/E,

c)   zasilanie stacji linią kablową średniego napięcia doprowadzoną z kierunku południowego,
d)  stacje transformatorowe wykorzystywane dla zasilania projektowanych obiektów dostosować do zwiększonego poboru mocy,
e)    projektowane linie kablowe niskiego napięcia prowadzić poprzez złącza kablowo-pomiarowe,
f)  projektowane linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać w istniejących i projektowanych drogach, dopuszcza się realizację uzbrojenia elektroenergetycznego w drogach wewnętrznych;
13)  zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizację teletechniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
14) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
12.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1)  zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy;
2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1)  na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0 %;
2)  na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.
 
 
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące
 na poszczególnych terenach objętych planem
 
§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 10,0m;
2) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nachyleniu od 15o do 50o ;
3) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m;
4)  dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5)  minimum 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki lub terenu;
7) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
 
§ 8. Teren oznaczony symbolem 5ZP przeznacza się na cel zieleni urządzonej: dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej.
 
§ 9. Teren oznaczony symbolem 6MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 10,0m;
2) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nachyleniu od 15o do 50o;
3) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m;
4) dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5) minimum 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)  powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki lub terenu;
7)  wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
 
 § 10. Teren oznaczony symbolem 7K/E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – kanalizacja i elektroenergetyka; obowiązują następujące ustalenia:
1)  wysokość zabudowy maksymalnie 4,0 m;
2)  dachy o nachyleniu od 1,5o do 15o;
3) minimum 5% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
4)  powierzchnia zabudowy do 95% powierzchni działki lub terenu;
5)  wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0;
 
§ 11. Tereny oznaczone symbolami 8MN i 9MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 10,0m;
2)   dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o nachyleniu od 15o do 50o ;
3) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m;
4) dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5) minimum 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)  powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki lub terenu;
7) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5.
 
§ 12. Tereny oznaczone symbolami 10MN/U i 11MN/U przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0m;
2) dopuszcza się realizację budynków usługowych;
3) wysokość zabudowy usługowej o dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0m;
4) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5m;
5) dachy budynków o nachyleniu od 15o do 50o;
6) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
7) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
8) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
9) minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
10)  powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
11)  wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,8;
12)  obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
 
§ 13. Tereny oznaczone symbolami KD-Z1 i KD-Z2 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4)parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
 
§ 14. Tereny oznaczone symbolami KD-D1 i KD-D2 przeznacza się na cel drogi publicznej dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
 
§ 15. Tereny oznaczone symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDW5 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.
 
Rozdział 4
Przepisy końcowe
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie  
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały nr XI/103/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
  Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu miejscowego określony w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.).
  1.      Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę:
1)      wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w § 6 ust. 3 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Określono również wymagania sytuowania nowych budynków oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu. Ustalenia te zapewniają uwzględnienie w planie miejscowym wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.
2)      walory architektoniczne i krajobrazowe: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych. Ponadto przyjęte ustalenia planistyczne są kontynuacją istniejących procesów inwestycyjnych, które zachowują walory architektoniczne i krajobrazowe terenów sąsiednich.
3)      wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami  i ochrony gruntów rolnych i leśnych: projekt planu miejscowego w § 6 ust. 4 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym planem miejscowym nie wystąpiła konieczność uzyskania zgody, o której mowa w art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na zmianę  przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
4)      wymagania  ochrony dziedzictwa  kulturowego  i zabytków  oraz  dóbr  kultury współczesnej: projekt  planu  miejscowego w § 6 ust. 5 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków. Ustalenia sformułowano w oparciu o wytyczne konserwatorskie uwzględniając wnioski konserwatora dotyczące regulacji planistycznych.  Dla części obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje strefa ochrony archeologicznej „W”, wszelką działalność inwestycyjną na obszarze strefy należy prowadzić zgodnie z przepisami  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał pozytywne uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
5)      wymagania  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludzi  i mienia,  a także potrzeby osób niepełnosprawnych: plan miejscowy w § 6 ust. 10 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, a w § 6 ust. 8 ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania  terenów lub obiektów  podlegających  ochronie,  ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w  tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Obszar opracowania planu położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Ustalenia w § 6 ust. 7 pkt 2 określają minimalną liczbę miejsc do parkowania, a w odniesieniu do miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową odsyłają do obowiązujących przepisów odrębnych.
6)      walory ekonomiczne przestrzeni: projekt planu miejscowego poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz optymalnych wskaźników zagospodarowania terenu i  kształtowania  zabudowy  uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni. Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Realizacja ustaleń planu pozwoli na dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego z uwagi na skupienie zabudowy w obrębie obszarów zabudowanych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną. Pozwoli to na realizację inwestycji z zachowaniem maksymalnych walorów ekonomicznych w wykorzystaniu przestrzeni.
7)      prawo własności: ustalenia planu oraz sposób wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono mając na  uwadze poszanowanie prawa własności oraz uwzględniając złożone wnioski i uwagi.
8)      potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: na obszarze objętym planem nie występują tereny, obiekty i urządzenia  służące  obronności i bezpieczeństwu państwa, (projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa).
9)      potrzeby interesu publicznego: projekt planu miejscowego w § 6 ust. 11 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w tym wyznaczenie lokalizacji terenu realizacji stacji transformatorowej oraz przepompowni ścieków, stanowiących inwestycje celu publicznego. Interes publiczny zachowany został również poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych związanych  zabudową mieszkaniową w sąsiedztwie społecznej infrastruktury zaspokającej potrzeby mieszkańców.
10)  potrzeby  w zakresie  rozwoju  infrastruktury  technicznej,  w szczególności  sieci szerokopasmowych: w ustaleniach planu dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej.
11)  zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu zgodnie z art. 17 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Osielsko kolejno dopełnił czynności określone w w/w ustawach. Ogłosił w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu  do  sporządzania planu oraz o możliwości składania wniosków została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 17.02.2014r. Następnie ogłosił w prasie miejscowej a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu o wyłożeniu  projektu planu do publicznego wglądu poinformowano o możliwości składania uwag do projektu planu oraz wyznaczono termin w którym  osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag i terminie dyskusji publicznej została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 22.03.2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 19.04.2016 r. W ustawowym  terminie, tj. do  dnia 16.05.2016 r. nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego planu miejscowego.
12)  zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistyczny: na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego zapewnia jawność i przejrzystość ww. procedury. W  szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa. W całości wypełniono art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto organ sporządzający projekt planu zapewnił stałą możliwość udzielenia wszelkich informacji związanych z etapem i trybem sporządzania przedmiotowego planu miejscowego.
13)  potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: plan miejscowy w § 6 ust. 11 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym systemów zaopatrzenia w wodę. Wyznaczono zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Istniejąca sieć wodociągowa w pełni zapewnia dostateczną ilość dla zabudowy istniejącej oraz posiada rezerwy dla zapewnienia ilości i jakości wody dla zabudowy projektowanej. Teren objęty planem miejscowym posiada bezpośredni dostęp do istniejącej sieci wodociągowej.
14)  ustalając  przeznaczenie  terenu  lub  określając  potencjalny  sposób  zagospodarowania  i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne: w ramach procedury planistycznej w  odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Osielsko  o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych. Podobnie na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga. Jednoznacznie świadczy to, że istniejący i planowany sposób użytkowania i zagospodarowania omawianego terenu zachowuje równowagę między interesem publicznym a interesami prywatnymi.
15)  wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni:
¾     kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego: istniejąca i projektowana sieć komunikacyjna uwzględnia odpowiednie kształtowanie potoków komunikacyjnych, co pozwala na właściwe i oszczędne ekonomicznie prowadzenie transportu indywidualnego jak i zbiorowego. Ustalenia planu gwarantują pełną ciągłość dróg publicznych o znaczeniu lokalnego tranzytu.
¾     lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia dla nowej zabudowy mieszkaniowej dobrą dostępność do istniejącej sieci transportu zbiorowego poprzez wyznaczone ciągi komunikacyjne.
¾     zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: zapewniono obsługę komunikacyjną z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz wewnętrznych. Parametry ciągów komunikacyjnych umożliwiają w liniach rozgraniczających na zrealizowanie układu komunikacji pieszej i rowerowej.
¾     dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy: obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Przedmiotowy teren leży w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia planu miejscowego mają na celu dalszy rozwój zabudowy wykształconej jednostki urbanistycznej.
  2.      zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa  w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
              Przedstawiony do uchwalenia plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenna gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalone uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015r.
              Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Osielsko nr VII/86/2016 z dnia 22 listopada 2016r.  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Osielsko.
  3.      wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
  Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia minimalizowanie kosztów inwestycyjnej realizacji planu poprzez uzupełnienie terenów inwestycyjnych wyposażonych w infrastrukturę techniczną oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej oraz istniejącego transportu publicznego.
 
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Wynik głosowania imiennego
Załączniki

>>pobierz pdf, 1.51 MB
>>pobierz pdf, 249 kB
>>pobierz pdf, 217 kB

Powiadom znajomego