Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr X/99/2015 Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 listopada 2015 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Jarużynie, zwany dalej planem.
2. Załącznikami do uchwały są:
    1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały, jako załącznik nr 1 do uchwały;
    2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały;
    3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały;
    4) dane przestrzenne GML tworzone dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń rysunku planu.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
    1) granica gminy;
    2) granica obszaru objętego planem;
    3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
    4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
    5) strefa ograniczonego użytkowania od istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV;
    6) granica Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego;
    7) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Następujące oznaczenia, zawarte na rysunku planu, są elementami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu: granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140.

Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu

§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
    2. Przeznaczenie terenów:
    1) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
    a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN,
    b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,
    c) zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – U/MN,
    d) zabudowy usługowej, o symbolu – U,
    e) zieleni urządzonej, o symbolu – ZP,
    f) lasów, o symbolu – ZL,
    g) infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o symbolu – E,
    h) infrastruktury technicznej – kanalizacja, o symbolu – K,
    i) drogi publicznej zbiorczej, o symbolu – KD-Z,
    j) drogi publicznej lokalnej, o symbolu – KD-L,
    k) dróg publicznych dojazdowych, o symbolu – KD-D,
    l) dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW;
    2) dla nowej zabudowy obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.
    3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
        1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
        2) obowiązuje zasada budowy jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej rozumianej w myśl definicji wskazanej zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
        3) budynek wolno stojący - należy rozumieć jako budynek stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdy pomiędzy poszczególnymi elementami budynku, takimi jak fundament, ściany nośne, konstrukcja dachu, istnieje wolna przestrzeń i żaden z tych elementów nie jest konstrukcyjnie ani funkcjonalnie powiązany z drugim budynkiem;
        4) nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica ściany frontowej, natomiast zewnętrzne elementy budynku, jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne, okapy itp. mogą być usytuowane poza nią;
        5) dla dachów o nachyleniu powyżej 15o należy stosować kolory pokrycia zbliżone do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub w kolorze grafitowym.
    4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym: 
    1) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu z wyłączeniem realizacji obiektów budowlanych;
    2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych. 
    5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
    6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 
    7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
    1) w przypadku przekroczenia przez istniejące budynki parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dopuszcza się:
    a) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%,
    b) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy,
    c) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych z uwzględnieniem dotychczasowej kolorystyki, pokrycia dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±100,
    d) dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji z uwzględnieniem dotychczasowych funkcji;
    2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2;
    3) obowiązuje wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilości 2 miejsc parkingowych na mieszkanie oraz minimum 1 miejsca parkingowego na 10 m2 powierzchni użytkowej usług;
    4) w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
    5) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych.
    8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 
    1) część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, obowiązują przepisy odrębne; 
    2) część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 140.
    9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
    10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: odległość posadowienia obiektów budowlanych od istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
    11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
    1) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
    2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
    3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
    4) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
    5) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
    6) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
    7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
    8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
    a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
    b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych; 
    9) odprowadzanie wód opadowych:
    a) z terenów komunikacji odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
    b) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na grunt, zgodnie z przepisami odrębnymi,
    c) z pozostałych terenów odprowadzanie wód opadowych na grunt,
    d) dopuszcza się realizację zbiorników i urządzeń związanych z retencją wód opadowych; 
    10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: zgodnie z przepisami odrębnymi;
    11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: należy zachować normatywne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza określone w przepisach odrębnych;
    12) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zgodnie z przepisami odrębnymi; w przypadku likwidacji linii elektroenergetycznej 15 kV strefa ograniczonego użytkowania od istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać;
    13) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami odrębnymi;
    14) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
    12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
    13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
        1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych 0%;
        2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych 30%.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące 
 na poszczególnych terenach objętych planem

§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 12MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 20MN, 29MN i 30MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
    2) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu od 15o do 50o;
    3) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży i budynków gospodarczych o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego o wysokości maksymalnie 5,0 m;
    4) dachy budynków garażowych i gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej;
    6) minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej;
    7) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
    8) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2.

§ 8. Tereny oznaczone symbolami 5MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U i 19MN/U przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
    1) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m; 
    2) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu od 15o do 50o;
    3) dopuszcza się realizację budynków usługowych;
    4) wysokość zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
    5) dachy budynków usługowych o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    6) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży i budynków gospodarczych o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego o wysokości maksymalnie 5,0 m;
    7) dachy budynków garażowych i gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    8) dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
    9) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej;
    10) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
    11) powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej;
    12) minimum 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej;
    13) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki lub terenu;
    14) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2;
    15) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 9. Tereny oznaczone symbolami 13U/MN i 14U/MN przeznacza się na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) wysokość zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
    2) dachy budynków usługowych o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    3) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
    4) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
    5) dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu od 15o do 50o;
    6) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży i budynków gospodarczych o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego o wysokości maksymalnie 5,0 m;
    7) dachy budynków garażowych i gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    8) dopuszcza się wydzielenie funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych tak, by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
    9) powierzchnia funkcji mieszkaniowej w projektowanym budynku usługowym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
    10) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej;
    11) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
    12) minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej;
    13) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu;
    14) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 2,1;
    15) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 10. Tereny oznaczone symbolami 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL i 27ZL przeznacza się na cel lasu.

§ 11. Teren oznaczony symbolem 28E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; obowiązują następujące ustalenia:
    1) wysokość zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnej oraz maksymalnie 5,0 m;
    2) dachy o nachyleniu od 1,5o do 50o;
    3) minimum 5% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej;
    4) powierzchnia zabudowy do 95% powierzchni działki lub terenu;
    5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,90.

§ 12. Teren oznaczony symbolem 31U przeznacza się na cel zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) wysokość zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
    2) dachy budynków o nachyleniu od 5o do 50o;
    3) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
    4) minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej;
    5) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu;
    6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 2,1;
    7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej;
    8) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 13. Teren oznaczony symbolem 32K przeznacza się na cel infrastruktury technicznej –kanalizacja.

§ 14. Teren oznaczony symbolem 33ZP przeznacza się na cel zieleni urządzonej.

§ 15. Teren oznaczony symbolem KD-Z1 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
    2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
    3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 16. Teren oznaczony symbolem KD-L1 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
    2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
    3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 17. Tereny oznaczone symbolami KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4, KD-D5, KD-D6, KD-D7, KD-D8 i KD-D9 przeznacza się na cel drogi publicznej dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
    2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
    3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 18. Tereny oznaczone symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14, KDW15, KDW16 i KDW17 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej; obowiązują następujące ustalenia:
    1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
    2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
    3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Załączniki:

Rysunek planu
Załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4