Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Osielsko za 2022 rZałączniki:

Od 20 grudnia 2022 r. do 6 lutego 2023 r.
załącznik do sprawozdania- plan zamówień publ. na I kw. 2023
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I kwartale 2023 r.
Od 7 lutego 2023 do 27 marca 2023 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Osielsko za 2022 r
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.