W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 – 2039

Projekt, UCHWAŁA NR ………………
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia ….. grudnia 2021 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata  2022 – 2039
  


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021  r. poz. 1372, 1834)  oraz art. 226,  227,  228,  230 ust. 6 i 7, 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773)Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 
  
§1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2022– 2039,  zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do uchwały. 

§2.Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 Załącznik Nr 2
 do uchwały. 

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

3. Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2021 - 2031. 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
   

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2039. 
W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2022- 2039. Uchwała obejmuje wieloletnią prognozę finansową gminy, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

objaśnienia do projektu WPF na lata 2022-2039

 

Załączniki

Powiadom znajomego