W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 – 2030

Projekt
UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ………  grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata
 2020 – 2030

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309,  1696, 1815 ) oraz art. 226,  227,  228,  230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§1.Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2020– 2030,  zgodnie
z załącznikiem nr 1  >>pobierzdo uchwały.

§2.Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierzdo uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2.    Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3.    Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019 - 2028.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
   Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2030.
W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2020-2030. Uchwała obejmuje wieloletnią prognozę finansową gminy, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.


Załączniki

>>pobierz pdf, 2.76 MB
>>pobierz pdf, 160 kB

Powiadom znajomego