W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osielsko na lata 2017-2025


projekt, UCHWAŁA NR ...............
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia ........................
 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko  na lata     2017 - 2025
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.446, zm. poz. 1579) oraz art. 226,  227,  228,  230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013  poz. 885, zm. poz.  938,  poz. 1646,  z  roku  2014  poz. 379,  911,  1146,  1626,  1877 ;  z roku 2015 r. poz. 238,  532,  1117,  1130, 1190, 1358,  1513,  1854,  2150,  1045,  1189,  1269,  1830,   1890, z roku 2016 poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2017 - 2025,  zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz do uchwały.

§ 2.  Określa sie wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz do uchwały.
 
§ 3.  1. Upoważnia sie Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
3. Upoważnia się  Wójta Gminy Osielsko do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2016 - 2023.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2025.
W związku z powyższym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2017 – 2025.
WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025


Załączniki

>>pobierz pdf, 99 kB
>>pobierz pdf, 527 kB

Powiadom znajomego