W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

PROJEKT, UCHWAŁA NR ……/2023
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia ….  grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023  r. poz. 40 ze zm.)  oraz art. 211, 212, 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),  art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w wysokości 153.062.086,00 zł,  w tym: 
1)      dochody bieżące w kwocie –  136.102.406,00 zł
2)      dochody majątkowe w kwocie  – 16.959.680,00 zł. 
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w wysokości 183.987.461,01 zł,  w tym: 
1)      wydatki bieżące w wysokości – 116.336.351,01 zł

2)      wydatki majątkowe w wysokości – 67.651.110,00 zł. 
§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 30.925.375,01 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie:
1)      kredyt w kwocie – 30.045.000,00 zł
2)      przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 880.375,01 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 

1)      przychody w wysokości –­ 42.475.375,01 zł,
2)      rozchody w wysokości – 11.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie10.000.000,00 zł;
2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie  30.045.000,00 zł;

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 9.650.000,00 zł. 
§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) dochody w wysokości 500.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w wysokości 130.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 530.000,00 zł i na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości  - 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.658.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu 
w czystości i porządku w gminach w wysokości – 8.658.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 5.328.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do uchwały; 
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 24.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały; 
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 80.000,00 zł,
b) wydatki – 11.517.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 459.187,54 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
                                                                                                                          
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 24.193.613,54 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.651.300,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13 do uchwały.
§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 27.839.881,00 zł,
2) koszty – 27.867.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy: 
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 10.000.000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 30.045.000,00 zł,
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie  - 9.650.000,00 zł,
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a)      przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)      zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)      zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b)      zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.880.434,47 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości – 410.434,47 zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  320.000,00 zł,
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 800. 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy  Osielsko na rok 2024

Załączniki

Powiadom znajomego