W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2023 r.

Projekt, UCHWAŁA NR ……/2022
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia ….  grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2023 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022  r. poz. 559 ze zm.)  oraz art. 211, 212, 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.),  art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik Nr 1 do uchwały w wysokości 122.608.661,00 zł,  w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie –  104.995.661,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie  – 17.613.000,00 zł. 

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 Załącznik Nr 2 do uchwały w wysokości 162.068.761,00 zł,  w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości – 103.895.325,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 58.173.436,00 zł. 

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 39.460.100,00 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie:
1) kredyt w kwocie – 38.510.100,00 zł
2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 950.000,00 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 Załącznik Nr 3do uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
1) przychody w wysokości  - 49.793.100,00 zł,
2) rozchody w wysokości – 10.333.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 Załącznik Nr 4do uchwały. 

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie  38.510.100,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 10.333.000,00 zł. 

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w wysokości 450.800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 430.800,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 Załącznik Nr 5 do uchwały;
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości  - 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 Załącznik Nr 6 do uchwały;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.678.200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości – 9.343.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 Załącznik Nr 7 do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 3.744.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 Załącznik Nr 8 i nr 8a Załącznik Nr 8A do uchwały; 
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 24.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 Załącznik Nr 9  do uchwały; 
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 Załącznik Nr 10 do uchwały; 
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 80.000,00 zł,
b) wydatki – 4.663.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 Załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę – 541.641,07 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 Załącznik Nr 12 do uchwały.
 
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.627.589,07 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.670.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13 Załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 24.033.890,00 zł,
2) koszty – 23.795.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 Załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy: 
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu –  38.510.100,00 zł,
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie  - 10.333.000,00 zł,
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.538.911,61 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości –  428.911,61  zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  310.000,00 zł,
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 350. 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na 2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego