W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2022 r.

Projekt, UCHWAŁA NR ……/2021
RADY GMINY OSIELSKO 
z dnia ….  grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2021  r. poz. 1372, 1834)  oraz art. 211, 212, 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4,  art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik Nr 1do uchwały w wysokości 111.393.236,78 zł,  w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie –  103.420.950,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie  – 7.972.286,18 zł. 

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2Załącznik Nr 2do uchwały w wysokości 137.633.236,78 zł,  w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości – 95.865.846,78 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 41.767.390,00 zł. 

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 26.240.000,00 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie – 26.240.000,00 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3  Załącznik Nr 3do uchwały. 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu: 
1) przychody w wysokości  - 34.675.000,00 zł
2) rozchody w wysokości – 8.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4  Załącznik Nr 4do uchwały. 

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie  - 26.240.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 7.185.000,00 zł. 

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) dochody w wysokości 400.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości380.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5  Załącznik Nr 5do uchwały;
2) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości  - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6  Załącznik Nr 6do uchwały;
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.308.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości – 8.336.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7  Załącznik Nr 7do uchwały;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości–10.807.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8  Załącznik Nr 8i nr 8a  Załącznik Nr 8Ado uchwały; 
5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 24.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9  Załącznik Nr 9do uchwały; 
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10  Załącznik Nr 10do uchwały; 
7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 
a) dochody – 80.000,00 zł,
b) wydatki – 6.213.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 Załącznik Nr 11do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę–464.615,61 zł w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12  Załącznik Nr 12do uchwały.
 
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.482.312,50 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5. 545.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13  Załącznik Nr 13do uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 19.342.500,00 zł,
2) koszty –19.272.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 Załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy: 
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2) do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 26.240.000,00 zł,
3) do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie  - 7.185.000,00 zł,
4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na: 
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami 
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5) do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.291.988,68 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości –  276.988,68 zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –  315.000,00 zł,
3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej –350. 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2022

 

Załączniki

Powiadom znajomego