W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2020 ROK

PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………..
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia …….grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1696, 1815)oraz art. 211, 212,  214 ust. 1
i 3, art. 215,  art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1  >>pobierzdo uchwały w wysokości 108.098.180,93 zł,  w tym:
1)    dochody bieżące w kwocie – 101.549.231,81 zł
2)    dochody majątkowe w kwocie  – 6.548.949,12 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierzdo uchwały w wysokości 124.798.180,93 zł,  w tym:
1)    wydatki bieżące w wysokości – 87.467.355,93 zł
2)    wydatki majątkowe w wysokości – 37.330.825,00 zł.

§ 3. 1.Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 16.700.000 zł.
       2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu  będzie kredyt w kwocie 16.700.000,00 zł.

§ 4. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)    przychody w wysokości 22.588.000,00  zł
2)    rozchody w wysokości  5.888.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4  >>pobierzdo uchwały.

§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie
 - 7.000.000,00 zł
2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu  gminy – w kwocie 16.700.000,00 zł
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  – w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości 22 680,00 zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1)    dochody w wysokości 340.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 270.000,00 zł i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5  >>pobierzdo uchwały;
2)    dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane
z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6  >>pobierzdo uchwały;
3)    dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18.200,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7 >>pobierzdo uchwały;
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –18.644.981,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierzdo uchwały;
5)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9  >>pobierzdo uchwały;
6)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody –222.546,02 zł
b) wydatki – 3.999.150,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10  >>pobierzdo uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 396.210,86 zł. w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem
nr 11  >>pobierzdo uchwały.
    
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.914.314,86 zł
2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.042.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12  >>pobierzdo uchwały.

§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1)    przychody – 16.850.300,00 zł,
2)    koszty – 16.974.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13  >>pobierzdo uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)    do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2)    do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16.700.000,00 zł,
3)    do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł,
4)    do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)    przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)    zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5)    do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości – 1.265.758,31 zł, w tym:
1)    ogólną w wysokości – 285.758,31 zł,
2)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 310.000,00 zł,
3)    celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 320.000,00 zł,
4)    celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Załączniki

>>pobierz pdf, 208 kB
>>pobierz pdf, 1.03 MB
>>pobierz pdf, 287 kB
>>pobierz pdf, 156 kB
>>pobierz pdf, 117 kB
>>pobierz pdf, 112 kB
>>pobierz pdf, 120 kB
>>pobierz pdf, 131 kB
>>pobierz pdf, 116 kB
>>pobierz pdf, 219 kB
>>pobierz pdf, 198 kB
>>pobierz pdf, 223 kB
>>pobierz pdf, 206 kB
>>pobierz pdf, 209 kB

Powiadom znajomego