W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2019 ROK

Projekt,  UCHWAŁA NR ……….
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ……...........

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215,  art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust. 1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
 z 2017 r.  poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669 )
Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierzdo uchwały w wysokości 92 780 836,50 zł,  w tym:
1)      dochody bieżące w kwocie – 89 115 326,54 zł
2)      dochody majątkowe w kwocie  – 3 665 509,96 zł.
 
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierzdo uchwały w wysokości 109 555 836,50 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 70 232 386,50  zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 39 323 450,00 zł.
 
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16 775 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 16 775 000,00 zł.
 
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)      przychody w wysokości 20 298 750,00  zł
2)      rozchody w wysokości  3 523 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
 
§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów  zaciąganych na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
 - 5 000 000,00 zł
2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 16 775 000,00 zł
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów  – w kwocie 1 028 750,00 zł.
 
§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń - w wysokości 22 680,00 zł.
 
§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1)      dochody w wysokości 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 250 000,00 zł  
i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz do uchwały;
2)      dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane
z tych opłat w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz do uchwały;
3)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 17 100,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7 >>pobierzdo uchwały;
4)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 170 868,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a {8a} do uchwały;
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości – 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz do uchwały;
6)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 451 937,96 zł
b) wydatki – 5 784 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierzdo uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz                                    


§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12 854 423,76 zł
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 456 300,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12. >>pobierz
 
§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:


1)      przychody – 16 306 400,00 zł
2)      koszty – 16 111 983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. >>pobierz

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)      do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł,
2)      do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16 755 000,00 zł,
3)      do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 028 750,00 zł,
4)      do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)      przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)      zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5)      do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 13.  Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości - 1 088 752,30 zł, w tym:
1)      ogólną w wysokości – 153 752,30 zł
2)      na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235 000,00 zł
3)      celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej - 350 000,00 zł
4)      celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.
 
§ 14. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 4 500 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
  Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki

>>pobierz pdf, 210 kB
>>pobierz pdf, 1.06 MB
>>pobierz pdf, 279 kB
>>pobierz pdf, 162 kB
>>pobierz pdf, 270 kB
>>pobierz pdf, 113 kB
>>pobierz pdf, 209 kB
>>pobierz pdf, 119 kB
>>pobierz pdf, 209 kB
>>pobierz pdf, 253 kB
>>pobierz pdf, 199 kB
>>pobierz pdf, 243 kB
>>pobierz pdf, 211 kB

Powiadom znajomego