W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2018 ROK

projekt, UCHWAŁA NR .....................
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ...........................w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
w wysokości 84 237 795,30 zł,  w tym:
1. dochody bieżące w kwocie – 79 217 055,30 zł;
2.dochody majątkowe w kwocie  – 5 020 740,00 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
w wysokości 92 137 795,30 zł,  w tym:
1.wydatki bieżące w wysokości – 61 590 645,30 zł;
2.wydatki majątkowe w wysokości – 30 547 150,00 zł.

§3.1.Ustala się planowany deficyt budżetowy gminy w kwocie 7 900 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1)pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 2 380 000,00 zł,
2)kredyt – 5 520 000,00 zł.

§4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz

§5.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1.przychody w wysokości 13 460 100,00  zł;
2.rozchody w wysokości  5 560 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz

§6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  –
w kwocie  3 700 000,00 zł;
2.finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 7 900 000 zł;
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów  – w kwocie 5 560 100,00 zł.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
1.dochody w kwocie 305 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  kwocie 235 000,00 zł.
 i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie  70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
2.dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane
z tych opłat w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
3.dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 >>pobierz
4.dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  10 272 129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
5.dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości –1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz
6.dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
1)dochody – 73 311,00 zł,
2)wydatki – 2 473 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz

§8.Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz

§9.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10 725 772,12 zł;
2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz

§10.Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
1.Przychody – 15 611 100,00 zł;
2.Koszty – 15 600 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz

§11.Upoważnia się Wójta Gminy:
1. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 700 000,00 zł;
2.do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7 900 000,00 zł;
3.do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 560 100,00 zł;
4.do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami
w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2)zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań
 i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3)do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1.ogólną w wysokości – 150 000,00 zł;
2.celową w wysokości – 670 000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 200 000,00 zł,
2)inicjatywy lokalne – 270 000,00 zł,
3)inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 200 000,00 zł.

§13.Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę
3 500 000,00 zł.

§14.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Objasnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki

>>pobierz pdf, 302 kB
>>pobierz pdf, 1.02 MB
>>pobierz pdf, 405 kB
>>pobierz pdf, 162 kB
>>pobierz pdf, 274 kB
>>pobierz pdf, 115 kB
>>pobierz pdf, 208 kB
>>pobierz pdf, 227 kB
>>pobierz pdf, 215 kB
>>pobierz pdf, 249 kB
>>pobierz pdf, 217 kB
>>pobierz pdf, 192 kB
>>pobierz pdf, 243 kB
>>pobierz pdf, 211 kB

Powiadom znajomego