W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2017 ROKprojekt, UCHWAŁA NR ........
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ..................

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.446, zm. poz. 1579 ) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885, zm. poz. 938, poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:       


§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
w wysokości 68 000 562,00 zł,  w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie – 64 473 062,00zł;
2)      dochody majątkowe w kwocie –3 527 500,00 zł.
 
§ 2. Określa  się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierzw wysokości 72 700 562,00 zł,  w tym:

1)      wydatki bieżące w wysokości – 50 790 276,60 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości –21 910 285,40 zł.
 
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy gminy w kwocie 4 700 000,00 zł.
2.  Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1)      pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
– 1 000 000,00 zł,
2)      kredyt  –3 700 000,00 zł.

§ 4.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3. >>pobierz
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)      przychody w wysokości  10 483 953,00  zł,
2)      rozchody w wysokości  5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz


§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:


1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie
 3 700 000,00 zł,
2)       finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 4 700 000 zł;
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 10 483 953,00 zł.
 
§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:
 
1)      dochody w kwocie 325 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  kwocie 253  000,00 zł. i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie  72 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, >>pobierz
2)      dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, >>pobierz
3)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 42 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 >>pobierz,
4)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  2 768 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a; >>pobierz
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości
–1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; >>pobierz
6)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody – 872 700,00 zł;
b) wydatki – 2 766 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. >>pobierz

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć,  zgodnie z załącznikiem  nr 11. >>pobierz


§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
      1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  8 071 563,96 zł,
      2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 153 000,00 zł, zgodnie z      załącznikiem nr 12. >>pobierz
 
§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;

1)      Przychody – 13 095 800,00 zł;
2)      Koszty – 12 970 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. >>pobierz

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)      do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 3 700 000 zł;
2)      do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 4 700 000 zł;
3)      do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5 783 953,00 zł.
4)      do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)       przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie  z wydatkami  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b)      zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań  i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
5)     do lokowania wolnych środków  budżetowych  na  rachunkach bankowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 12.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 152 283,64 zł;
2) celową w wysokości – 620 000,60 zł z przeznaczeniem na:
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 170 000,00 zł;
b)      inicjatywy lokalne – 200 000,00 zł;
c)       inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 250 000,00 zł.

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000,00 zł.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
 
Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Załączniki

>>pobierz pdf, 328 kB
>>pobierz pdf, 253 kB
>>pobierz pdf, 614 kB
>>pobierz pdf, 241 kB
>>pobierz pdf, 291 kB
>>pobierz pdf, 190 kB
>>pobierz pdf, 199 kB
>>pobierz pdf, 139 kB
>>pobierz pdf, 148 kB
>>pobierz pdf, 266 kB
>>pobierz pdf, 207 kB
>>pobierz pdf, 311 kB
>>pobierz pdf, 221 kB
>>pobierz pdf, 198 kB

Powiadom znajomego