W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2016 ROK


projekt,  UCHWAŁA NR .............
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia .................

  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015 Poz.1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, roku 2015 Poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:       


§ 1.  Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz w wysokości 62 957 187,00 zł,  w tym:
1)      dochody bieżące w kwocie – 59 187 187,00zł;
2)       dochody majątkowe w kwocie –3 770 000,00 zł.
 
§ 2. Określa  się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz w wysokości 65 657 187,00 zł,  w tym:
1)      wydatki bieżące w wysokości –  44 683 487,00 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości –  20 973 700,00 zł.
§  3. 1. Określa się kwotę planowanego  deficytu budżetowego w kwocie 2 700 000,00 zł.
2.  Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1)       pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 970 000,00 zł,
2)      kredyty  – 1 730 000,00 zł

§ 4.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1)      przychody w wysokości  10 208 411,00  zł
2)      rozchody w wysokości  7 508 411,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
 
§ 6.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
  1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie
       3 700 000 zł;
  2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 2 700 000 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 7 100 000,00 zł.
§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw;
1)      dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  kwocie 240 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie  60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
2)      dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości   23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
3)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 31 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 >>pobierz
4)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  2 309 761,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz;
5)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz
6)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
          a)      dochody – 972 700,00 zł;
          b)      wydatki – 2 423 300,00 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10 >>pobierz

§ 8. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem  nr 11 >>pobierz

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  7 696 390,00 zł, w tym:
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 073 000,00 zł, w tym
zgodnie z  załącznikiem  nr 12 >>pobierz
 
§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 10 294 200,00 zł;
2)      Koszty – 10 186 800,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
 
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy:
1)      do zaciągania kredytów i pożyczek:
a)      na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 3 700 000 zł;
b)      na finansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 2 700 000 zł;
c)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 7 100 000,00 zł.
2)      do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)       przeniesieniach  w planie  wydatków  między paragrafami  i  rozdziałami  w ramach  działu, w  zakresie   wydatków   bieżących  łącznie   z  wydatkami   na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b)      zmianach w planie  wydatków  inwestycyjnych  w  ramach  jednego działu pomiędzy zadaniami  z   wyłączeniem  wprowadzania  nowych  zadań  i  odstąpienia  od  zadań  zaplanowanych;
3)      do lokowania  wolnych   środków   budżetowych   na   rachunkach   bankowych  w  innych   bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 12.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 191 962,00 zł;
2)      celową w wysokości – 450 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 135 000,00 zł;
b)      inicjatywy lokalne – 165 000,00 zł;
c)       inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 150 000,00 zł.

§ 13.   Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000,00 zł.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
 
 
  Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2016
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 292 kB
>>pobierz pdf, 993 kB
>>pobierz pdf, 508 kB
>>pobierz pdf, 206 kB
>>pobierz pdf, 180 kB
>>pobierz pdf, 174 kB
>>pobierz pdf, 208 kB
>>pobierz pdf, 217 kB
>>pobierz pdf, 225 kB
>>pobierz pdf, 247 kB
>>pobierz pdf, 215 kB
>>pobierz pdf, 191 kB
>>pobierz pdf, 241 kB
>>pobierz pdf, 210 kB

Powiadom znajomego