W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

PROJEKT BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2015 ROK


projekt, UCHWAŁA NR ............
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia .............. grudnia 2014 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko  na 2015 rok.
 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia        27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 58 206 737zł,  
     z tego:
1)      dochody bieżące w kwocie – 54 484 037zł;
2)       dochody majątkowe w kwocie –3 722 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
 
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 61 526 737 zł,    
   z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości –  42 367 439 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości –  19 159 298 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz

§ 3.  Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
 
§  4. Deficyt budżetu w kwocie  3 320 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)       Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
2)      Kredytów – 1 790 000 zł;
3)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 120 000 zł.
 
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10  334 585 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierz
 
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 960 769 zł;
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 558 000 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 5 >>pobierz
§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 10 942 400 zł;
2)      Koszty –10 942 400 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
 
§ 8.  Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7 >>pobierz
 
§ 9.  Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       – w kwocie 3 700 000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu        – w kwocie 3 200 000 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  – w kwocie 7 014 585 zł.
 
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania  kredytów  i  pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na:
          a)      przeniesieniach  w planie  wydatków  między paragrafami  i  rozdziałami  w     ramach  działu, w  zakresie   wydatków   bieżących  łącznie   z  dodatkami   na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
           b)      zmianach w planie  wydatków  inwestycyjnych  w  ramach  jednego działu pomiędzy zadaniami  z   wyłączeniem  wprowadzania  nowych  zadań  i  odstąpienia  od  zadań  zaplanowanych;
3)      lokowania  wolnych   środków   budżetowych   na   rachunkach   bankowych  w  innych   bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 11.  Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
 
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 59 124 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)      ogólną w wysokości – 170 000 zł;
2)      celową w wysokości – 410 000 zł z przeznaczeniem na:
a)      zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 125 000 zł;
b)      inicjatywy lokalne – 135 000 zł;
c)       inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  - 150 000 zł.
 
§ 14. Ustala się:
1)       dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 949 813 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8 >>pobierz  i nr 8a >>pobierz
2)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –  1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 >>pobierz
3)      dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
          a)      dochody – 25 000  zł;
          b)      wydatki – 1 800 120 zł, zgodnie z  załącznikiem  nr 10 >>pobierz
4)      dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11 >>pobierz
 
§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem  nr 12 >>pobierz
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2015
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 287 kB
>>pobierz pdf, 946 kB
>>pobierz pdf, 113 kB
>>pobierz pdf, 242 kB
>>pobierz pdf, 211 kB
>>pobierz pdf, 219 kB
>>pobierz pdf, 117 kB
>>pobierz pdf, 123 kB
>>pobierz pdf, 247 kB
>>pobierz pdf, 214 kB
>>pobierz pdf, 208 kB
>>pobierz pdf, 194 kB
>>pobierz pdf, 346 kB

Powiadom znajomego