W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Regulamin org. UG

Utracił moc z dniem 1 stycznia 2005 r.

Zarządzenie  nr 27 Wójta Gminy Osielsko

 

z dnia 30 czerwca 2003r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osielsko

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)

nadaję:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osielsko

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osielsko, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Osielsko, zwanego dalej Urzędem,

2) organizację Urzędu,

3) zasady funkcjonowania Urzędu,

4) zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych komórek (referatów, pionu ochrony) i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osielsko,

2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Osielsko,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta  Gminy Osielsko,

4) organach Gminy – należy przez to rozumieć Wójta i Radę Gminy Osielsko,

5) Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Sekretarza Gminy Osielsko, Skarbnika Gminy Osielsko oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osielsku.

 

§ 3

 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Osielsko zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną organów Gminy.

2. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Osielsko.

3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

§ 4

 

1. Urząd jest czynny w każdy dzień roboczy.

2. Czas pracy Urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo.

3. Szczegółowy czas pracy ustala Wójt w regulaminie pracy Urzędu.

 

 

Rozdział II.

 

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

 

§ 5

 

Urząd stanowi aparat pomocniczy organów Gminy, do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

1)      zadań własnych,

2)      zadań zleconych,

3)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

4)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, bądź porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu.

 

§ 6

 

Do zadań Urzędu należy zapewnienie obsługi organów Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

4)      przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,

5)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

6)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych gremiów organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

7)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)       przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)      prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)       przechowywanie akt,

d)      przekazywanie akt do archiwów,

9)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III.

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 7

 

1. Wykaz stanowisk pracy oraz plan stałych etatów w Urzędzie Gminy Osielsko:

 

====================================================================

Lp.    Stanowisko pracy                                     Podporządkowanie    Podstawa             Rodzaj                    Wymiar

                                                                           bezpośrednie/            nawiązania            zadań                     etatu

                                                                                           organiz.     stos. pracy     

 

        Stanowiska kierownicze:

 1.     Wójt Gminy                                                                               wybór                  organ wykonawczy

                                                                                                                                         Gminy

                                                                                                                                         kierownik Urzędu        1                                                                                                 

 2.     Skarbnik Gminy                                        Wójt Gminy              powołanie           zad. skarbnika              1                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         i kierownika

                                                                                                                                         ref. Finansowego

 3.     Sekretarz Gminy                                        Wójt Gminy              powołanie           nadzór organizac.

                                                                                                                                          nad samodzielnymi

                                                                                                                                          stanowiskami              1

                                                                                                                                           

4.      Kierownik USC                                          Wójt Gminy              powołanie           zadania zlecone          1

          - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          z pow. spraw kadr                                     Wójt / Sekretarz                                     zadania własne      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         Samodzielne stanowiska:

5.     ds. obsługi sekretariatu UG                       Wójt/Sekretarz            umowa o pracę     zadania własne         1      .       i archiwum zakładowego                                                                                                                             .         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - .        odp. za tablicę ogłoszeń                                                                                                       część zad. zlec

6.     ds. obsługi organów gminy,                       Wójt/Sekretarz          umowa o pracę       zadania własne         1     .       spraw kultury i BIP

7. ds. ewidencji ludności                                   Wójt/Sekretarz          umowa o pracę      zadania zlecone         1   .    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               wyborów, działalności gospod.                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  i ochrony danych osobowych                                                                                               zadania własne

8.  ds. gospodarki nieruchomościami,                Wójt/Sekretarz            umowa o pracę     zadania własne         1   opłat adiacenckich z tyt. podziału                                                                                                                                     i spraw geodezyjnych

9.      ds. gospodarki gminnym zasobem             Wójt/Sekretarz           umowa o prace      zadania własne        1       .          nieruchomości i spraw rolnych                                                                                                                         .        (sprawy zwalczania chorób zwierz )                                                                            (część zad. zlec.)

10.      ds. gospodarki mieszkaniowej                 Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zadania własne        1      .               i komunalnej

11      ds.  zagospodarowania                              Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zadania własne        1                                            .         przestrzennego

12  ds. zagospodarowania przestrz.                     Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zadania własne       1                       – opłat z tyt. wzrostu wartości

13      ds. budownictwa                                        Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zad. powierzone     1

14.     ds. inwestycji i zamówień                         Wójt/Sekretarz            umowa o prace      zadania własne       1     .               publicznych

15.     ds. dróg                                                      Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zadania własne        1    

                            

Lp.    Stanowisko pracy                                     Podporządkowanie    Podstawa                Rodzaj          Wymiar

                                                                           bezpośrednie/            nawiązania              zadań            etatu

                                                                                           organiz.     stos. pracy     

 16.   ds. ochrony środowiska,                             Wójt/Sekretarz           umowa o pracę      zadania własne       1     .         gospodarki wodnej i leśnictwa                                                                                                                          .         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              .        spraw rekultywacji                                                                                                      część zad. zlec.                                                                       

17.     ds. gospodarki odpadami i spraw               Wójt/Sekretarz         umowa o pracę      zadania własne        1      .         utrzymania czystości w gminie                                                                                                                         .         oraz umów na przyłącza wod. kan.

18.     ds. profilaktyki przeciwalkohol.        Wójt/ Sekretarz      umowa o pracę   zadania własne      1/3.                                                                                                .            i spraw  opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Referat finansowy

19.  ds. wymiaru łącznego zobow.                         Wójt                        umowa o pracę       zadania własne        1          .      pieniężnego, podatku rolnego,                         Skarbnik                                                                                                     .      leśnego i od nieruchomości                                                                                                                                   .      od osób fizycznych                                                                                                                                               

20.  ds. wymiaru i poboru podatków                          - // -                     umowa o pracę       zadania własne         1 .      rolnego, leśnego i od nieruchomości                                                                                                                         .      od osób prawnych i wymiaru jak ww.                                                                                                                       .      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .      wydawanie zaświadczeń                                                                                                         część zad. zlec.

21.  ds. poboru i egzekucji łącznego                          - // -                     umowa o pracę        zadania własne        1 .      zobow. pieniężnego , podatków                                                                                                                               .      rolnego, leśnego i od nieruchomości                                                                                                                        .      oraz spraw płac w UG

22.  ds. księgowości budżetowej                                - // -                     umowa o pracę       zadania własne        1 .         – wydatków budżetowych

23.  ds. księgowości budżetowej                                - // -                     umowa o pracę                                       1 .         – dochodów budżetowych                                                                                                                                        .          oraz rozrachunków VAT

24.  ds. naliczania, poboru i egzekucji                       - // -                     umowa o pracę       zadania własne       2/3 .      podatku od środków transportowych                                                                                                                          .i  innych dochodów Gminy

 

       Pion ochrony:

25.  Pełnomocnik ds. ochrony                                   Wójt                     umowa o pracę      zadania własne             .      informacji niejawnych                                                                            (powołanie)                                                                              .       -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -       3/4         .      oraz spraw wojskowych                                                                                                 zadania zlecone

26.  ds. tajnej kancelarii                                         Wójt/Sekretarz         umowa o pracę                                      1/4    .      i spraw OC                                                                                                                      zadania zlecone                                                                                                                                                                    

      Pracownicy gospodarczy:

27.  sprzątaczka – woźna                                        Wójt/Sekretarz        umowa o pracę                                      1

28.  robotnik gospodarczy                                      Wójt/Sekretarz         umowa o pracę                                     1

 

 

2. W przypadku okresowego zwiększenia zadań, plan etatów może zostać w ramach posiadanych środków zwiększony o dodatkowe stanowiska pracy funkcjonujące na czas określony.

 

§ 8

 

Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 9

 

Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) jawności spraw publicznych,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) planowania zadań,

6) kontroli wewnętrznej,

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy i inne komórki oraz wzajemnego współdziałania,

 

§ 10

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 11

 

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

2. Pracownicy Urzędu są obowiązani do zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

§  12

 

Realizując zadania, pracownicy Urzędu są obowiązani do udostępniania każdej informacji należącej do kategorii spraw publicznych, o ile jej udostępnianie nie jest ograniczone ustawami.

 

§ 13

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 14

 

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

3. Zasady podpisywania pism przez Wójta i pracowników określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 15

 

1.  Urząd realizuje zaplanowane zadania zgodne z budżetem gminy.

2. Szczegółowe zasady planowania zadań w Urzędzie są określane odrębnymi przepisami i poleceniami.

3.  Planowanie zadań nie obejmuje czynności administracyjnych o charakterze powtarzalnym i nie skutkującym wydatkami budżetu przy ich realizacji.

 

§ 16

 

1. W Urzędzie jest sprawowana kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa odrębne zarządzenie Wójta.

 

§ 17

 

1. Poszczególne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Wszystkie stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

Rozdział V

 

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

 

§ 18

 

 Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)                  kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)                  przygotowywanie projektów uchwał Rady, określania sposobu ich wykonywania, wykonywanie uchwał Rady ( w tym wykonywanie budżetu Gminy),

3)                  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek administracyjnych, 

4)                  gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:

a)      składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,

b)      udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej,

5)                  kierowanie Urzędem Gminy, w tym:

a)      nadanie w drodze zarządzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wydawanie innych zarządzeń regulujących sferę wewnętrzną funkcjonowania Urzędu (np. regulaminu pracy, regulaminu premiowania)

b)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek administracyjnych, 

c)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

d)      zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników,

e)      czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

f)        okresowe zwoływanie narad pracowniczych, także z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania w realizacji zadań Gminy,

g)      upoważnianie Sekretarza i Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6)                  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

7)                  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym (i innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa) od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz od kierowników jednostek gminnych i analizowanie tych oświadczeń, a także przyjmowanie kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego rady gminy oraz udostępnianie wszystkich oświadczeń w trybie właściwym dla udostępniania informacji publicznej,

8)                  powoływanie zastępcy,

9)                  powierzanie określonych spraw Gminy swojemu zastępcy lub Sekretarzowi,

10)              przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11)              wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

§ 19

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)  ogólny nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie (przestrzeganiem dyscypliny pracy i obsługą interesantów), wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w sprawach organizacyjnych wobec pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,

2) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

3) przeprowadzanie analiz kadrowych,

4) opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

5)      opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy,

6)             monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa,

7)      organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

8)             inicjowanie narad pracowniczych,

9) nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

10) przygotowywanie projektów pism dot. współpracy z innymi jednostkami samorządu,

11) ogólny nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji i akt w Urzędzie oraz nad wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie określonym przez Wójta,

a także:

13) pełnienie funkcji zastępcy kierownika USC,

14) pomoc komisjom Rady w przedmiocie opracowywania Statutu Gminy i jego zmian, Statutów Sołectw i innych projektów uchwał z inicjatywy Komisji,

15) współdziałanie w przedmiocie promocji Gminy,

16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 20

 

Do zadań  Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dot. finansów i rachunkowości,

3) kierowanie pracą Referatu Finansowego,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu, w tym:

a)      zbieranie i opracowywanie materiałów w celu przygotowania projektu budżetu,

b)      opracowywanie układu wykonawczego budżetu i przekazywanie odpowiednim stanowiskom pracy i jednostkom realizującym budżet,

c)      opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych,

5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (w tym: dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych) i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

7) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

 

Rozdział VI

 

PODZIAŁ ZADAŃ

 

§ 21

 

Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Urzędu należy w szczególności wg. właściwości merytorycznej:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta oraz materiałów niezbędnych dla prac komisji Rady,

2) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie realizacji powierzonych zadań,

3) pomoc jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy - planowanie zadań, 

5) podejmowanie czynności organizatorskich zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, w tym przygotowywanie propozycji dot. dokonywania zamówień publicznych niezbędnych do zrealizowania zadań, czuwanie nad przebiegiem realizacji,

6) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

7) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

8) przygotowywanie materiałów do udostępniania informacji publicznej ( w tym na nośnikach elektronicznych do BIP),

a także:

9) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

10)przestrzeganie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt (i dokumentów finansowych),

11) przechowywanie akt zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,

12) współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań,

13) doskonalenie zawodowe, samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

14) pełnienie powierzonych zastępstw innych stanowisk,

15) informowanie Wójta o stwierdzonych wszelkich nieprawidłowościach, bądź innych niepokojących symptomach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań,

16) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków, wykonywanie zadań ustalonych do realizacji niniejszym Regulaminem, powierzonych zakresem czynności oraz innymi przepisami i poleceniami nadanymi przez Wójta.           

 

§ 22

 

 Do zadań Kierownika USC należy w szczególności:

1) W zakresie zadań USC należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

a)      rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b)      sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

c)      sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

e)      przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

f)        stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

g)      wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

h)      wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.

2) W zakresie spraw obywatelskich w szczególności:

a)      dokumentów stwierdzających tożsamość,

b)      postępowań cywilnych i karnych,

      c) zgromadzeń,

      d) zbiórek  publicznych.

3) W zakresie spraw kadr należy prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:

a)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

a)      przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

b)      przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

c)      przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy ,

d)      ewidencja czasu pracy pracowników,

e)      kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

f)        zapewnienie obsługi Urzędu w zakresie BHP

 

§ 23

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi sekretariatu UG i archiwum zakładowego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

1) obsługa centrali telefonicznej Urzędu,

2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, 

3) prowadzenie ewidencji korespondencji,

4) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

5) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

6) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz ewidencja zbiorów biblioteki UG,

7) zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych,

8) prowadzenie archiwum zakładowego,

9) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

11) prowadzenie gospodarki  materiałami biurowymi i kancelaryjnych,

12) odpowiedzialność za tablicę ogłoszeń – wywieszanie ogłoszeń, prowadzenie rejestru,

13) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu ww. zakresie oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

 

§ 24

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi organów gminy, spraw kultury i BIP należy:

1) prowadzenie biura Rady, zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz inne sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:

a)      przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

b)      przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

c)      przekazywanie podjętych przez Radę uchwał do organów nadzoru,

d)      odpowiedzialność za ogłaszanie uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty,

e)      przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

f)        przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

g)      podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

h)      protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.

i)        prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

j)        prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

k)      przechowywanie protokołów i uchwał organów jednostek pomocniczych, przekazywanie wniosków odpowiednim stanowiskom pracy Urzędu,

l)        sprawy szkoleń radnych i sołtysów.

2) sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją -  prowadzenie spraw związanych z instytucjami gminnymi realizującymi te zadania (m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia, przygotowywania projektów statutów, prowadzenia rejestrów),

3) odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej i bieżąca współpraca z operatorem.

 

§ 25

 

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s ewidencji ludności, wyborów, działalności gospodarczej i ochrony danych osobowych należy prowadzenie spraw związanych z:

1) ewidencją ludności,

2) wyborami i referendum,

3) współpracą ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego w sprawie ustalania nazw ulic i numeracji nieruchomości,

4) ewidencją przedsiębiorców,

5) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

7) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

8) targami i targowiskami,

9) ochroną danych osobowych w Urzędzie, w tym zabezpieczeniem systemów i sieci informatycznych,

10) obsługą informatyczną Urzędu ( w tym zakupy sprzętu i programów).

 

§ 26

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, opłat adiacenckich i spraw geodezyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

2) podziały nieruchomości (na wniosek i z urzędu),

3) załatwianie spraw wieczysto-księgowych dot. dróg, które stały się własnością Gminy w wyniku decyzji podziałowych,

3) prowadzenie postępowań dot. ustalania opłaty adiacenckiej z tyt. podziału nieruchomości.

 

§ 27

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości i spraw rolnych należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości - za wyjątkiem spraw należących do stanowiska ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej -  w tym:

a)      gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

b)      ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

c)      organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

d)      nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy, w tym sprawy regulacji wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji podziałowych,

e)      komunalizacja gruntów,

f)        prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

g)      tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

2) Współpraca ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego w sprawie ustalania nazw ulic i numeracji nieruchomości,

3) Sprawy zmiany granic gminy i sołectw,

4) W zakresie spraw rolnych m.in.:

a)      zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

b)      ochrony gruntów rolnych,

c)  podejmowania działań w przypadku klęsk .

 

§ 28

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności dotyczące:

1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi ( w tym zabezpieczenie opału dla obiektów komunalnych), 

2) dodatków mieszkaniowych,

3) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,

4) zarządu nieruchomościami wspólnymi,

5) przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,

6) stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

7) współpracy ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w sprawie tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,

8) oznaczania nazw ulic,

9) opieki nad grobami wojennymi,

10) gospodarczej obsługi Urzędu, w tym prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego, a także zlecanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.

11) inwestycji oświetlenia drogowego, jego eksploatacji i konserwacji.

 

§  29

 

Do zadań samodzielnych stanowisk ds. zagospodarowania przestrzennego należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,  w szczególności:

1)      przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy ,

2)      koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)      obsługa Komisji Rady właściwej w sprawach urbanistycznych,

4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów, a także prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

6) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) opiniowanie wniosków o podział nieruchomości,

8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,

10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw  ulic i  numeracji nieruchomości.

11) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi i opłatą wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

§ 30

 

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s budownictwa należy wykonywanie zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem, w szczególności:

1) zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwoleń na budowę (w przypadku budynków dot. kubatury do 1000m3), prowadzenie rejestrów decyzji,

2) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora,

3) wydawanie dziennika budowy,

4) przyjmowanie zawiadomień o: zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, zakończeniu budowy, lub wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,

4)      przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

5)      przygotowywanie pozwoleń na zmianę użytkowania obiektu budowlanego,

6)      przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego i prowadzenie związanego z tym postępowania.

 

§ 31

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. inwestycji i zamówień publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych:

a) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień,

b) koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w Urzędzie,

c) prowadzenie rejestru zamówień,

2) szkolenie pracowników w zakresie zamówień publicznych,

3) przeprowadzanie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie ustalonym przez Wójta,

4) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych (z wyłączeniem tych, które są przypisane innym stanowiskom pracy, bądź gminnym jednostkom) oraz ich rozliczanie,

5) ustalanie do celów inwentarzowych wartości inwestycji realizowanych przez inne podmioty i przekazywanych na majątek Gminy.

 

§ 32

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska ds. dróg należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2) projektowanie przebiegu dróg,

3) budowa, modernizacja i ochrona dróg,

4) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

5) koordynacja i obsługa zadań wynikających ze współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

 

§  33

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa należą w szczególności sprawy:

1) gospodarki wodnej, w tym melioracji (m.in. dokonywanie uzgodnień środowiskowych projektów technicznych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód),

2) leśnictwa i łowiectwa,

3) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

4) nasadzeń drzew i krzewów oraz we współpracy ze stanowiskiem ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

5) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych

 

§ 34

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminie należą w szczególności sprawy:

1) ochrony środowiska przed odpadami,

2) ochrony powietrza atmosferycznego,

3) utrzymania porządku i czystości (przygotowywania projektów aktów prawnych, kontrole przestrzegania przepisów),

4) obsługi konkursów związanych z ochroną środowiska,

5) utrzymywania psów ras uznanych za agresywne,

6) umów na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

 

§ 35

 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. profilaktyki przeciwalkoholowej i ochrony zdrowia należą sprawy związane z ochroną zdrowia,  a w szczególności dotyczące:

1) wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom,

2) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

3)  zwalczania chorób zakaźnych i profilaktyki zdrowotnej,

 

§ 36

 

Do zadań referatu finansowego należy w szczególności:

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)  prowadzenie ewidencji mienia,

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9) rozliczanie inwentaryzacji,

10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

13) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)      przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)        przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

g)      przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.

 

 § 37

 

Do zadań Pionu ochrony należą w szczególności sprawy:

1) Związane z ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

a)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b)      zapewnienia ochrony Urzędu,

c)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e)      opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

f)        szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2) Związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

a)      przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i innych zagrożeń,

b)       współdziałania z organami wojskowymi,

c)       administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

d)      orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

e)      przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny,

f)        tworzenia formacji obrony cywilnej,

g)      nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

h)      świadczeń na rzecz obrony,

i)        zakwaterowania sił zbrojnych.

 

§ 38 

 

Do zadań pracowników gospodarczych należy w szczególności:

1) do woźnej -  utrzymywanie w czystości pomieszczeń Urzędu, 

2) do robotnika gospodarczego - wykonywanie drobnych napraw i remontów (również w innych budynkach komunalnych), utrzymanie w czystości terenu wokół Urzędu i wykonywanie innych powierzonych zadań.

 

Rozdział VII.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

 

Na podstawie umów cywilnoprawnych są sprawowane w Urzędzie:

1) obsługa prawna,

2) obsługa informatyczna,

zlecana jest także obsługa BHP i p.poż.

 

§ 40

 

Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

§ 41

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2003r., traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osielsko, uchwalony przez Radę Gminy Osielsko uchwałą Nr I/16/97 z dnia 14 marca 1997r.


                                                                                                                Zał. Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                                                                     Urzędu Gminy Osielsko 

 

                     SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  URZĘDU  GMINY

 

WÓJT GMINY

SKARBNIK GMINY

SEKRETARZ GMINY

KIEROWNIK USC

PION  OCHRONY

 

STANOWISKA:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz spraw wojskowych

ds. tajnej kancelarii     i spraw OC

REFERAT                      FINANSOWY

 

STANOWISKA PRACY:

ds. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ds. wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i wymiaru jak ww., wydawanie zaświadczeń

ds. poboru i egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz spraw płac w UG

ds. księgowości budżetowej - wydatków budżetowych

ds. księgowości budżetowej

- dochodów budżetowych oraz rozrachunków VAT

ds. naliczania, poboru i egzekucji podatku od środków transportowych       

i innych dochodów Gminy

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

 

ds. obsługi sekretariatu UG            i archiwum zakładowego      

ds. obsługi organów gminy,  spraw kultury i BIP

ds. ewidencji ludności,  wyborów, działalności gospodarczej

i ochrony danych osobowych.

ds. gospodarki nieruchomościami,

opłat adiacenckich z tytułu podziału i spraw geodezyjnych

ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości i spraw rolnych

ds. gospodarki mieszkaniowej        i komunalnej

ds. zagospodarowania przestrzennego

ds. zagospodarowania przestrzennego - opłat z tytułu  wzrostu wartości

ds. budownictwa

 

ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

ds. dróg

 

ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa

ds. gospodarki odpadami i spraw utrzymania czystości w gminie

ds. profilaktyki przeciwalkoholowej i spraw opieki zdrowotnej

 

Pracownicy gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                          NADZÓR ORGANIZACYJNY

        Zał. Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                                                             Urzędu Gminy Osielsko

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 1

 

Wójt podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu, 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

 

§ 2

           

Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, a także zastrzeżone do podpisu Wójta - na podstawie udzielonych przez Wójta upoważnień podczas jego nieobecności.

 

§ 3

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań. 

 

§ 4

 

1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podpisują:

   1) pisma związane z zakresem działania stanowisk, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

   2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,

2. Skarbnik Gminy podpisuje pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu Finansowego.

 

§ 5

 

Wójt upoważnia w formie pisemnej pracowników do podpisywania określonych dokumentów. Upoważnienia są rejestrowane oraz przechowywane w aktach osobowych pracowników.

 

§ 6

 

            Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

Powiadom znajomego