W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Statut

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 122 poz.1739 z dnia 22 października 2003 r.

 
 
                                                                  Uchwała Nr IV/41/2003
                                                                  Rady Gminy Osielsko
                                                                  z dnia  5 czerwca 2003 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
 
   Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i  art.  3  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806)
 
                                                         Rada Gminy
                                                            uchwala
 
                                                           STATUT  GMINY  OSIELSKO
 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

 
§ 1
 
Uchwała określa:
 1) ustrój Gminy Osielsko,
 2) zasady tworzenia, łączenia , podziału i znoszenia jednostek pomocniczych 
     Gminy, uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady
     udziału przewodniczących jednostek pomocniczych w pracach rady gminy,
 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,
 4) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej,
 5) zasady działania klubów radnych,
 6) zasady realizacji jawności działania organów gminy - zasady dostępu
     obywateli do dokumentów i korzystania z nich.
 
§ 2
 
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Osielsko;
 2) mieszkańcu - należy przez to rozumieć mieszkańca gminy Osielsko,
 3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Osielsko,
 4) radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Osielsko,
 5) przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady 
     Gminy Osielsko,
 6) komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Osielsko,
 7) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko,
 8) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko,
 9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Osielsko;
10) ustawie - oznacza to ustawę o samorządzie gminnym.
 
 § 3
 
1. Pieczęcią urzędową Gminy  jest  pieczęć  okrągła  zawierająca  w  centralnej części herb     
    Gminy i napis na obwodzie Gmina Osielsko, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
   2. Herb Gminy Osielsko przedstawia: na tarczy dwudzielnej słup, w polu prawym złotym pół dębu zielonego, w polu lewym zielonym pół baszty blankowanej złotej.
   3. Szczegóły  dotyczące  herbu  gminy  oraz  form  i  sposobu  używania  określa  odrębna uchwała.

Rozdział  II
Gmina

 
§ 4
 
1. Gmina Osielsko jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców     oraz terytorium o powierzchni 10.289 ha.
2. Gmina jest położona w Powiecie Bydgoskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.
 
§ 5
 
Mieszkańcy Gminy tworzący wspólnotę samorządową z mocy prawa realizują swoje zbiorowe cele poprzez swe organy oraz udział w referendum.
 
§ 6
 
  Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt.
 
§ 7
 
Siedzibą organów gminy jest miejscowość Osielsko. 
 
 § 8
 
1. Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone  ustawami na rzecz
   innych podmiotów, należą do zakresu działania Gminy, która posiadając osobowość 
   prawną wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
2. W celu wykonywania zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
   tworzenia warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gmina może tworzyć  
   jednostki organizacyjne, współdziałać z innymi jednostkami samorządu    
   terytorialnego, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 9
 
Gmina tworzy warunki do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty w szczególności poprzez zasadę jawności działalności organów gminy oraz konsultacje, a także poprzez instytucje jednostek pomocniczych.
 
 § 10
 
1. W oparciu o zasadę jawności działania zarówno mieszkaniec jak i każdy obywatel ma prawo w szczególności do uzyskania informacji o pracach organów gminy, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z  wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji 
Rady na zasadach określonych w rozdziale IX Statutu.
2. Realizując uprawnienia określone w ust. 1 mieszkaniec w szczególności ma prawo:
1)  oczekiwać uprzejmego i życzliwego traktowania go przez pracowników 
     samorządowych;
2)  do składania skarg na pracę urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych osobiście  lub za pośrednictwem swego radnego.
 
§ 11
 
1. Mieszkańcy uczestniczą w konsultacjach zarządzanych w sprawach przewidzianych
       ustawą, a także w innych sprawach ważnych dla Gminy. 
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa odrębna  uchwała
       Rady.
 
§ 12
 
1. W ramach działalności jednostek pomocniczych mieszkańcy uczestniczą w zebraniach 
     podejmując uchwały na zasadach określonych przez Radę w odrębnych statutach   
     tych  jednostek.
2. Zebranie mieszkańców jest zasadniczym forum dla realizacji zasady jawności  
    gospodarki  finansowej Gminy. Mieszkańcy są na zebraniach informowani przez Wójta 
    o   założeniach  projektu budżetu gminy, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej
    oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
 

Rozdział III
Jednostki pomocnicze

 
§ 13
 
  1. Podstawową jednostką pomocniczą w Gminie jest sołectwo.
  2. Gmina obejmuje swym terytorium siedem sołectw:
    1) Bożenkowo;
    2) Jarużyn;
    3) Maksymilianowo;
    4) Niemcz;
    5) Niwy-Wilcze;
    6) Osielsko;
    7) Żołędowo.
3. Gmina może tworzyć inne jednostki pomocnicze na zasadach określonych w § 14. 
 
§ 14
 
1. Jednostki pomocnicze tworzy Rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu
   konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy uwzględniając uwarunkowania
      przestrzenne, więzi gospodarcze i społeczne, a szczególnie optymalne zabezpieczenie
      potrzeb mieszkańców.
2. Inicjatorami utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą  być:
     1) zebranie wiejskie;
     2) rada sołecka dotychczasowego terytorium sołectwa;
     3) mieszkańcy dotychczasowego sołectwa – co najmniej 20% posiadających prawa
            wyborcze,
     4) organy gminy. 
   3. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału  lub  zniesienia, a  także statutu jednostki pomocniczej odbywają się w trybie określonym w odrębnej  uchwale, o której mowa w § 11 ust.2.
 
§ 15
 
1. Rada w drodze uchwały może przekazać jednostce pomocniczej wyodrębnioną część
    mienia komunalnego, którą jednostka będzie zarządzała, korzystała z niej oraz
    rozporządzała pochodzącymi z niej dochodami w zakresie i na zasadach określonych w
    statucie jednostki pomocniczej.
2. Organy jednostek pomocniczych w celu realizacji statutowej działalności, w szczególności
    odbywania posiedzeń i zebrań korzystają nieodpłatnie z gminnych obiektów komunalnych na zasadach uzgodnionych z gospodarzami tych obiektów.
 
§ 16
 
1.    Jednostki  pomocnicze  gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu
      gminy.
2.    Jednostki pomocnicze gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji   
       na  finansowanie zadań wskazanych przez zebranie wiejskie, zgodnie z 
       obowiązującym prawem.
3.      Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określając  wydatki  
      jednostek  pomocniczych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.
4.    Podziału  środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych dokonuje  
      zebranie wiejskie w formie uchwały będącej  podstawą do ujęcia tych środków w planie
         finansowym stanowiącym  załącznik  do  uchwały  budżetowej  określony w ust.2.
5.   Obsługę finansowo-księgową jednostek pomocniczych sprawuje urząd w ramach
      budżetu gminy.
 
§ 17
 
1. Kontrolę  gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje  Skarbnik  Gminy, 
    który przedkłada stosowną informację Wójtowi.
2.  Działalność  jednostek  pomocniczych  podlega kontroli przez komisję rewizyjną. 
 
§ 18
 
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej zwany  dalej sołtysem,
   może uczestniczyć w pracach Rady poprzez zabieranie głosu na sesjach i posiedzeniach
      komisji; składanie wniosków, zapytań i wyrażanie opinii w sprawach  dotyczących    
      jednostki  pomocniczej, nie ma on jednak prawa do udziału w głosowaniu.
2. Uprawnienie do zabierania głosu na sesjach rady oznacza:
             1) możliwość  zabierania  głosu w sprawach istotnych, dotyczących kwestii ochrony
                 życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa w czasie
                 przeznaczonym w porządku obrad do składania przez radnych interpelacji;
             2) możliwość zabierania głosu w dyskusjach nad projektami uchwał, których
                 przedmiotem są kwestie określone w punkcie 1;
             3) możliwość zabierania głosu w innych sprawach dotyczących jednostki 
                 pomocniczej w czasie przeznaczonym na składanie wolnych wniosków i 
                 zapytań.
3. Do udzielania głosu sołtysowi stosuje się odpowiednio przepisy § 46 i § 47 ust.1 Statutu.
4. Sołtys może być w każdym czasie poproszony o wyrażenie opinii  w  określonej sprawie
       jeżeli przewodniczący obrad uzna, że jest to istotne dla podjęcia przez Radę  
       rozstrzygnięcia.
    5.  Sołtys ma możliwość zabierania głosu na posiedzeniach komisji Rady za zgodą
      przewodniczącego komisji w sprawach dotyczących  danej jednostki pomocniczej,
      związanych tematycznie z przedmiotem posiedzenia komisji.
 
§ 19
 
Zasady, na jakich przewodniczącemu oraz członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, ustanawia Rada w odrębnej uchwale. 
 

Rozdział  IV
Organizacja wewnętrzna  Rady

 
§ 20
 
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie działającym na  sesjach oraz
    poprzez swoje komisje.
2. W skład Rady wchodzą radni w liczbie 15.
 
§ 21
 
Do właściwości Rady należy stanowienie o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
         
§ 22
 
1. Pracę Rady organizuje i prowadzi obrady sesji przewodniczący Rady, a w przypadku jego
    nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Wyboru przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej  
       kadencji na pierwszej sesji.
3. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego  lub
    wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji,  Rada  dokona  wyboru na wakujące
       stanowisko na najbliższej sesji.
 
§ 23
 
Funkcje kontrolne Rada realizuje poprzez:
   1) rozpatrywanie na sesjach sprawozdań oraz informacji;
   2) komisję rewizyjną;
   3) inne  komisje  stałe  i  doraźne powoływane do wykonywania
       określonych zadań.
 
§ 24
 
1. Oprócz komisji rewizyjnej Rada powołuje dwie komisje stałe, przy czym zakres działania  
    komisji obejmującej sprawy budżetu, planowania finansów i rozwoju gminy nie powinien
    obejmować spraw kultury, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej.
2. Z uwzględnieniem postanowień ust.1 przedmiot działania poszczególnych komisji
   stałych  oraz ich skład z zastrzeżeniem przepisu § 25 ust. 3 Statutu określa Rada w
   odrębnych  uchwałach.
3. Rada może w miarę potrzeb powoływać komisje doraźne określając ich skład i zakres
    przedmiotowy działania w odrębnych uchwałach.
 
§ 25
 
1. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę powołuje Rada spośród radnych na wniosek
       radnych będących członkami danej komisji.
2. Radny  może  być członkiem jednej komisji stałej.
    Ograniczenie nie dotyczy komisji doraźnych oraz komisji rewizyjnej.
3. Skład komisji nie może przekraczać liczby 8 radnych.
4. W posiedzeniach  komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej  członkami. Mogą oni
       zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 

 
Rozdział V Tryb pracy rady
 
1. Sesje Rady -  postanowienia ogólne
i przygotowanie sesji.

 
§ 26
 
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące  do jej  
    kompetencji, określone w ustawie o samorządzie  gminnym  oraz  innych  ustawach,  a
    także  w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Rada może również podejmować uchwały w sprawach :
     1) postanowień proceduralnych;
     2) deklaracji – zawierających samozobowiązanie się do określonego postępowania;
     3) oświadczeń - zawierających stanowisko w określonej sprawie;
     4) apeli  - zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
        określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
     5) opinii – zawierających oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do spraw określonych w ust.2 tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i
    podejmowania uchwał przewidziany w Statucie stosuje się odpowiednio.
 
§ 27
 
Rada obraduje na sesjach:
     1) zwyczajnych - przewidzianych w planie pracy Rady oraz nieprzewidzianych
         zwoływanych w zwykłym trybie, z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań
         Rady;
     2) nadzwyczajnych zwoływanych w przypadkach i trybie przewidzianym  ustawą i
         Statutem.
 
§ 28
 
1.  Sesje Rady mogą składać się z jednego lub więcej posiedzeń w zależności od programu.
2. Decyzję o rozłożeniu programu sesji na więcej niż jedno posiedzenie podejmuje
    przewodniczący rady.
3. Posiedzenie sesji nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin.
    Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i  
    kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady terminie na
    kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. Decyzja o rozłożeniu programu sesji na więcej niż jedno posiedzenie może być również
    podjęta na wniosek co najmniej 3 radnych jeżeli przebieg posiedzenia wskazuje, że nie
    będzie możliwe wyczerpanie programu podczas trwania tego posiedzenia oraz w
    przypadku braku quorum.
5. Przewodniczący Rady nie przerywa posiedzenia, jeżeli został wyczerpany program sesji w  przedmiocie podejmowania uchwał.
6. W przepadku występowania quorum, wniosek o przerwanie posiedzenia Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
7. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum odnotowuje się w protokole ze
    szczegółowością określoną w § 79 pkt 13.  
8. Termin dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący Rady.
9.Przerwa między posiedzeniami w ramach jednej sesji nie powinna być dłuższa niż 7 dni.
 
§ 29
 
1. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych i przewodniczących organów 
    wykonawczych jednostek pomocniczych na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym
    terminem, określając miejsce i godzinę posiedzenia oraz  porządek obrad.
2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się materiały, w tym projekty uchwał.
3. Termin, o którym mowa w ust.1 rozpoczyna bieg od daty doręczenia zawiadomienia i nie obejmuje dnia odbywania sesji. Poprzez doręczenie należy rozumieć również dostarczenie do miejsca zamieszkania radnego oraz przewodniczącego jednostki pomocniczej i  przekazanie zawiadomienia domownikowi, bądź pozostawienia go w  miejscu określonym jako adres korespondencyjny. Radni i przewodniczący jednostek pomocniczych są obowiązani podać adres korespondencyjny.
 
§ 30
 
W obradach uczestniczą sekretarz i skarbnik oraz inni pracownicy urzędu i kierownicy jednostek gminnych wyznaczeni przez Wójta, jeżeli zachodzi taka konieczność.
 
§ 31
 
1. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien obejmować:
     1) otwarcie;
     2) stwierdzenie quorum;
     3) przyjęcie porządku obrad sesji w przypadku wniosków o jego zmianę;
     4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, w tym z nadzwyczajnej, jeżeli taka się
         odbyła;
     5) sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania
         uchwał Rady;
     6) składanie interpelacji;
     7) podjęcie uchwał;
     8) udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje;
     9) wolne wnioski i zapytania.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 składa Wójt lub inna osoba wyznaczona
    przez Wójta.
 
§ 32
 
1.   Oprócz przypadków przewidzianych ustawą, przewodniczący rady jest obowiązany
      zwołać nadzwyczajną sesję Rady również na wniosek co najmniej 3 członków komisji
      rewizyjnej.
2.   Sesje nadzwyczajne odbywają się podczas jednego posiedzenia i winny obejmować
      jedynie program, dla którego zostały zwołane, z wyjątkiem interpelacji oraz wolnych 
      wniosków i zapytań radnych.
3.  Za zgodą wnioskodawców program sesji nadzwyczajnej może zostać poszerzony w
     trybie przewidzianym dla zmiany porządku obrad.
 
§ 33
 
1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady jest zwoływana w trybie przewidzianym w ustawie.
2. Program pierwszej sesji w szczególności obejmuje:
     1) dokonanie otwarcia sesji,
     2) ślubowanie radnych i Wójta,
     3) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
     4) przedstawienie sprawozdania o stanie Gminy wg danych za minioną kadencję,
     5) wybór  komisji Rady.
 

2. Inicjatywa uchwałodawcza
i projekty uchwał
 

§ 34
 
Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt, komisje rady, kluby radnych, a także każdy radny, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 35
 
1.  Projekty uchwał przygotowuje Wójt w szczególności w oparciu o wnioski z komisji   
     rady i   jednostek pomocniczych, a także z własnej inicjatywy w oparciu o przesłanki i
     uwarunkowania wynikające z bieżącej działalności,
2.   Przygotowanie projektu uchwały przez wnioskodawcę posiadającego inicjatywę 
      uchwałodawczą następuje samodzielnie przy zapewnieniu  wnioskodawcy  ze  strony  
      Wójta pomocy merytorycznej i prawnej.
 
§ 36
 
Inicjatywa  uchwałodawcza i projekty uchwał w sprawach uwzględniających konsultacje z mieszkańcami muszą spełniać postanowienia określone w odrębnej uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
 
§ 37
 
1. Projekty uchwał powinny określać w szczególności:
     1) tytuł uchwały,
     2) podstawę prawną,
     3) postanowienia merytoryczne,
     4) źródła sfinansowania realizacji uchwały (jeżeli przepisy tego wymagają),
     5) określenie  organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia        
         sprawozdania po jej wykonaniu
     6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
3.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym
      należy wskazać:
     1) przesłanki uzasadniające podjęcie uchwały, w tym cel i przewidywane skutki jej
         podjęcia;
     2)  źródła finansowania, jeżeli przedmiot uchwały zwiększa wydatki budżetu gminy;
     3) prognozę, co do skutków finansowych w perspektywie wieloletniej.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie przez Radę jest uzależnione od przewidzianych prawem opinii  
    innych organów bądź instytucji, odpisy dokumentów zawierających opinie załącza się do
    projektów uchwał.
4. Projekty  uchwał  są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 
§ 38
 
1.    Projekty uchwał winny być przedstawione właściwej komisji rady, zgodnie z zakresem
      merytorycznym działania danej komisji.
2.   Projekt uchwały dotyczący przedmiotu, którego realizacja zwiększy wydatki budżetu 
     gminy, musi zostać obowiązkowo przedstawiony także komisji rady właściwej 
      merytorycznie w sprawach budżetowych.
 
§ 39
 
Jeżeli wymaga tego interes gminy, projekt uchwały można wnieść za zgodą Rady pod obrady sesji, w dniu obrad z zastrzeżeniem postanowień § 45.
 
§ 40
 
Bezwzględnie wszystkim komisjom stałym Rady wymagane jest przedstawienie następujących projektów uchwał:
      1) w sprawie uchwalenia budżetu gminy;
      2) w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy;
      3) w sprawie zbywania nieruchomości gminnych;
      4) w sprawie herbu Gminy;
      5) w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowania współpracy ze
           społecznościami innych państw oraz przystępowania do związków i stowarzyszeń; 
      6) w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu Gminy.
 3. Zasady obradowania i głosowania
 
§ 41
 
Posiedzenie  sesji  otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności ( lub gdy zachodzi konieczność zastąpienia go w obradach) wiceprzewodniczący rady.
 
§ 42
 
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły, która
    zawiera w swojej treści stwierdzenie, iż obrady sesji Rady Gminy Osielsko zostały
    otwarte.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, czy jest
    quorum, które stanowić będzie o prawomocności obrad. W razie braku quorum,
    przewodniczący może opóźnić rozpoczęcie obrad maksymalnie o jedną godzinę jeżeli
    uzna, iż może to spowodować osiągnięcie quorum. Z upływem tego czasu, jeżeli quorum
    nie zostało osiągnięte, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka
    obrady.  Do zawiadomienia o nowym terminie, przepisy ustawy i niniejszego statutu  stosuje się  odpowiednio.
 
§ 43
 
1.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący stawia pytanie o ewentualny 
     wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 
§ 44
 
Z  wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Wójt.
 
§ 45
 
1.   Rada może wprowadzić  zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów 
      ustawowego składu Rady.
2.   W przypadku poszerzenia porządku obrad o nowe projekty uchwał, o których mowa w
      § 9 przewodniczący Rady zarządza w obradach sesji przerwy niezbędne dla odbycia
      posiedzeń komisji właściwych merytorycznie do opiniowania danych projektów. W
      przypadku posiedzeń komisji odbywanych w przerwach obrad sesji radnym nie
      przysługuje dieta. 
 
§ 46
 
   1.  Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, w miarę
     potrzeb zarządza przerwy w obradach.
2.  Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji wg kolejności zgłoszeń, może udzielić
    głosu poza kolejnością w uzasadnionych przypadkach.
3.  Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym szczególnie 
     zaproszonym gościom.
4.  Przewodniczący obrad udziela głosu sołtysom na zasadach – jak dla radnych.
 
§ 47
 
 1.  Wolę zabrania głosu należy oznajmić przez podniesienie ręki.
2.   Wolę zabrania głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego należy oznajmić 
      dodatkowo ustnie.
 
§ 48
 
1.  Przewodniczący  może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków
      formalnych, których przedmiotem mogą być sprawy :
     1) stwierdzenie quorum;
     2) zakończenie dyskusji, bądź głosowanie bez dyskusji;
     3) przeliczenie głosów;
     4) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach;
     5) wycofanie projektu uchwały przez jego wnioskodawcę;
     6) odesłanie projektu uchwały do właściwej komisji;
     7) przestrzeganie postanowień statutu i ustawy;
     8) ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamknięcie obrad;
     9) wnioski ad vocem służące do sprostowania wypowiedzi przedmówcy.
2.   Wnioski o charakterze formalnym wymienione w ust.1 pkt. 2, 4, 6 i 8 przewodniczący 
     poddaje pod głosowanie.  W sprawie wniosku określonego w ust.1 pkt 3 stosuje
     się odpowiednio przepisy § 60.
3.   Wniosek, o którym mowa w ust.1 pkt 9 może być zgłoszony bezpośrednio po
      wypowiedzi, do której się odnosi i nie może być zgłoszony powtórnie jako forma
     repliki do  wypowiedzi w tej samej sprawie.
4.  Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w 
      toku dyskusji nad tą samą sprawą, o ile nie wystąpią nowe nie znane dotąd
      okoliczności.
 
§ 49
 
Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad może udzielić głosu wnioskodawcy uchwały, Wójtowi, radcy prawnemu, a także skarbnikowi, sekretarzowi i kierownikowi jednostki gminnej lub innemu wyznaczonemu przez Wójta pracownikowi, w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej aktualnie sprawie, w szczególności w dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwał.
 
§ 50
 
1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem i zachowaniem porządku.
2. Wystąpienia radnych i sołtysów w dyskusji nie powinny trwać dłużej  niż 5 minut z
    wyjątkiem wystąpień określonych w § 53 ust.2 które nie powinny przekraczać 15 minut.
3. Wystąpienia poza kolejnością dotyczące wniosków formalnych nie powinny trwać dłużej
    niż 2 minuty.
4. Wystąpienia poza kolejnością, o których mowa w § 49 nie powinny trwać dłużej niż 5
    minut z wyjątkiem okoliczności gdy zachodzi konieczność szczegółowego
    ustosunkowania się do spraw podnoszonych w dyskusji w związku z wnoszonymi przez
    radnych poprawkami do projektu, bądź wnoszona jest autopoprawka do projektu z
    inicjatywy uchwałodawczej Wójta.
 
§ 51
 
1.  W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od
     przedmiotu obrad lub przekracza ustalony wcześniej  czas  wypowiedzi, 
     przewodniczący  może przywołać radnego  "do rzeczy" , a po dwukrotnym przywołaniu
     odebrać mu głos.
2.  Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłóca 
     porządek obrad przewodniczący przywołuje radnego " do porządku", a gdy przywołanie
     nie odniesie skutku,  może wezwać do opuszczenia sali obrad, nakazując jednocześnie
     odnotowanie tego faktu w protokole.
 
§ 52
 
Jeżeli  przebieg obrad jest zakłócany poprzez niestosowne zachowanie obywatela  korzystającego  z  uprawnień  wstępu na obrady przewodniczący po uprzednim ostrzeżeniu może nakazać obywatelowi opuszczenie sali obrad, a w razie ekscesów chuligańskich wezwać policję nakazując odnotowanie takich faktów w protokole posiedzenia.
 
§ 53
 
1.  Głosowanie nad uchwałą winna poprzedzać dyskusja.
2.  W pierwszej kolejności przewodniczący obrad udziela głosu Wójtowi bądź innemu
     wnioskodawcy projektu uchwały, a następnie przewodniczącym komisji Rady
     opiniującym projekty uchwał wg. właściwości.
3.  W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę do projektu uchwały autopoprawek
     zmieniających w istotnym stopniu jej pierwotną treść, na wniosek każdego radnego
     tryb  określony w § 45 ust.2 stosuje się odpowiednio.
4.  Dalsza dyskusja jest prowadzona zgodnie z postanowieniami zawartymi  od  §  46  do 
     § 51.
5.  Jeżeli przebieg dyskusji wskazuje, że nie wnosi nic do omawianej sprawy, 
      przewodniczący obrad może poddać pod głosowanie wniosek o jej zakończenie.
6.  Zakończenie dyskusji winno zostać przez przewodniczącego obrad wyraźnie stwierdzone.
 
§ 54
 
Zakończenie  dyskusji i wyjaśnień jest podstawą do zarządzenia przez przewodniczącego obrad głosowania.
 
§ 55
 
1.  Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza 
     zebranym proponowaną  treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a
     wniosek  nie budził  wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.   W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący przed zamknięciem   
      listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po 
      uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i 
      zarządza głosowanie.
3.   Przepis ust.2 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę
      na piśmie.
 
§ 56
 
1. Kolejność wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca :
     1) głosowanie  wniosku  o  odrzucenie uchwały jako najdalej idącego,
     2) głosowanie poprawek w kolejności zgłoszenia,
     3) głosowanie nad całością uchwały z przyjętymi poprawkami,
2. Przy  wnioskach  nad poprawkami w pierwszej kolejności przewodniczący  może poddać
    pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad
    pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
    idący  rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. Głosowanie nad całością uchwały może przewodniczący obrad odroczyć na czas
    potrzebny do stwierdzenia czy uchwała będzie zgodna z prawem.
 
§ 57
 
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący obrad winien sprawdzić quorum.
2. W przypadku braku quorum  przewodniczący ogłasza przerwę i  jest obowiązany ustalić,
    czy brak quorum jest przejściowy czy trwały.
3. W przypadku stwierdzenia przejściowego braku quorum przewodniczący wzywa radnych
    na salę obrad w celu kontynuowania posiedzenia, a w przypadku trwałego braku quorum
    przewodniczący podejmuje czynności określone w § 28.
 
§ 58
 
Głosowanie jawne odbywa się :
     1) przez podniesienie ręki,
     2) przy użyciu karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego 
        (głosowanie imienne).
 
§ 59
 
1. Głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, odbywa się w kolejności:
     1) za przyjęciem projektu;
     2) przeciw projektowi;
     3) wstrzymujący się od głosowania.
2. Głosowanie  jawne  zarządza  i  przeprowadza  przewodniczący obrad, przelicza oddane 
    głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych 
    obecnych na sesji,  względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje 
    odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3.   Do  przeliczenia  głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4.   Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad oznajmiając jednocześnie o
      przyjęciu lub odrzuceniu projektu uchwały.
5.  Radny ma prawo wyrazić życzenie o odnotowanie w protokole w jaki sposób głosował
     nad rozstrzygnięciem danego projektu uchwały.
 
§ 60
 
1.   Gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości może nastąpić reasumpcja  
      głosowania.
2.   Reasumpcja oznaczająca powtórne głosowanie może nastąpić w szczególności w
      następujących przypadkach:
         1)  niezgodności sumy oddanych głosów z liczbą radnych obecnych na sali
              obrad;
         2)  stwierdzenia wprowadzenia radnych w błąd, co do sposobu głosowania;
         3) stwierdzenia, iż podjęta uchwała zawiera wadę powodującą konsekwencje 
             nieważności uchwały.
3.  Wniosek o reasumpcję głosowania może zgłosić każdy radny, a w przypadku określonym  w ust.2 pkt 3 także Wójt.
   4. O reasumpcji głosowania w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 decyduje
       przewodniczący obrad z zastrzeżeniem ust. 5. O przyjęciu wniosku o reasumpcję
       głosowania w innych przypadkach rozstrzyga Rada.
   5. Obowiązkowo powtórne głosowanie przeprowadza się w przypadku, gdy
       suma oddanych głosów jest wyższa niż liczba radnych obecnych na  sali
       obrad.
 
§  61
 
O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów na wniosek każdego radnego.
 
§ 62
 
1.   Głosowanie imienne przeprowadza powołana przez Radę na czas trwania sesji
      komisja skrutacyjna.
2.  Przewodniczący komisji skrutacyjnej:
    1) wyjaśnia zasady głosowania;
    2) wywołuje kolejno radnych do głosowania;
    3) po otwarciu urny i przeliczeniu przez komisję głosów, na podstawie sporządzonego i 
        podpisanego przez komisję protokołu ogłasza wynik głosowania.
 
§ 63
 
1.   Głosowanie imienne odbywa się przy pomocy kart do głosowania opatrzonych  pieczęcią  Rady oraz imieniem i nazwiskiem radnego.
2.  Radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytani przez przewodniczącego komisji
     skrutacyjnej wrzucają karty do ustawionej na sali obrad urny.
 
§ 64
 
i.  Głosowanie tajne zarządza przewodniczący obrad wyłącznie w przypadkach
    określonych  w ustawie.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią
    Rady oraz przygotowanej do tego celu urny umieszczonej na sali obrad.
3. Kart  do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Obliczanie  głosów  przez  komisję skrutacyjną odbywa się na sali obrad.
5. Głosowanie przeprowadza powołana przez Radę na czas trwania sesji komisja
    skrutacyjna, przepisy § 62 Statutu stosuje się odpowiednio.
 
§ 65
 
Protokół komisji skrutacyjnej oraz kartki z oddanymi głosami, dołącza się do protokołu sesji.
 
§ 66
 
Z głosowania imiennego komisja skrutacyjna sporządza protokół zawierający wykaz radnych wraz z podjętymi rozstrzygnięciami oraz zbiorcze zestawienie wyników głosowania.
  
§ 67
 
1.  Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek  lub 
     kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów  "za"  niż "przeciw". Głosów 
     wstrzymujących i nieważnych nie dolicza  się do żadnej z grup głosujących "za" czy 
     "przeciw".
2.  Jeżeli  celem  głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi
     kandydatura lub wniosek, na który oddano  liczbę głosów większą od liczby głosów
     oddanych na pozostałe.
3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie kwalifikowane oznacza, że
    przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od 
    sumy pozostałych ważnie  oddanych  głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących
    się.
4. Głosowanie  bezwzględną  większością  ustawowego składu Rady oznacza, że
    przechodzi  wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów
    oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu
    Rady, a zarazem  tej połowie najbliższą.
5. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas,     
    gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych
    głosów.
6. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących  zachodzi wówczas,
    gdy za wnioskiem lub kandydaturą została  oddana liczba głosów o 1 większa od liczby
    pozostałych ważnie oddanych głosów.
 
§ 68
 
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały
    podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
    reasumpcję głosowania, o której mowa w § 60 Statutu.
 
§ 69
 
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad zamyka sesję wygłaszając formułę o treści wyraźnie stwierdzającej, iż obrady sesji Rady Gminy Osielsko zostały zamknięte.
 

4. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu

 
§ 70
 
1. Rada  może  odbywać  wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu,  w 
   szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia  ich wspólnych spraw -zadań, które 
   określone jednostki wykonują lub zamierzają realizować w drodze współdziałania.
2.  Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu 
     terytorialnego.
3.  Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 
§ 71
 
1. Koszty  wspólnej  sesji  ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki  samorządu terytorialnego chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji w drodze głosowania postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
 

5. Uchwały Rady i protokoły z sesji

 
§ 72
 
Obrady sesji są protokołowane z uwzględnieniem postanowień   § 79 i § 80.
 
§ 73
 
Uchwały o charakterze proceduralnym odnotowywane są w protokole z przebiegu obrad.
§ 74
 
Uchwały z wyjątkiem  określonych w § 73 powinny być przygotowane zgodnie  z  zasadami techniki prawodawczej określonej przepisami prawa  oraz  ponumerowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.  

§ 75
 
Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący, który prowadził sesję (przewodniczący obrad).
 
§ 76
 
Uchwały są rejestrowane w rejestrze uchwał.
 
§ 77
 
Oryginały uchwał przechowywane są wraz z protokołami z sesji, a kopie przekazywane do realizacji.
 
§ 78
 
1. Z  każdej sesji sporządza się protokół będący urzędowym zapisem  przebiegu  obrad
    i  podejmowanych na sesji rozstrzygnięć.
2. Rejestracja  obrad  przy  użyciu środków audiowizualnych może służyć  jako  materiał
   pomocniczy do sporządzenia protokołu. Taśmę magnetofonową przechowuje się do
   czasu przyjęcia protokołu na kolejnej sesji.
 
§ 79
 
Protokół sesji powinien zawierać :
     1) numer (cyfry rzymskie łamane przez dany rok, poczynając od początku każdego
        roku  kalendarzowego);
     2) datę  i  miejsce  posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia;
     3) nazwisko przewodniczącego obrad;
     4) nazwisko protokolanta;
     5) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
     6) imiona  i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn 
         nieobecności,
     7) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
     8) zatwierdzony porządek obrad ,
      9) przebieg  obrad,  a  w szczególności streszczenie wystąpień,  teksty  zgłoszonych 
           interpelacji i wniosków oraz udzielonych odpowiedzi, zgłoszone  wnioski  formalne,
    10) streszczenie dyskusji nad projektami uchwał,
    11) przebieg  głosowania  z  wyszczególnieniem  głosów "za", "przeciw" i 
          "wstrzymujących się",
    12) wskazanie  wniesienia  przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
    13) odnotowanie zmian quorum, w szczególności odnotowanie  imion i nazwisk
         radnych obecnych na posiedzeniu, a nie biorących  udziału  w  głosowaniu  z 
         powodu opuszczenia obrad bez usprawiedliwienia,
    14) odnotowanie przypadków nakazanych postanowieniami § 51  i § 52,
    15) podpisy przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej  protokół.
 
§ 80
 
Do protokołu sesji dołącza się :
      1) listę obecności radnych;
      2) listę zaproszonych gości;
      3) teksty podjętych uchwał;
      4) protokoły komisji skrutacyjnej z załącznikami;
      5) dokumenty  złożone  na  ręce  przewodniczącego w czasie obrad, w tym zgłoszone
          pisemne wystąpienia radnych;
      6) inne materiały będące przedmiotem obrad.
 
§ 81
 
1. Radni  mogą  zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie  później  niż  na 
    najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu  rozstrzyga  Przewodniczący  Rady po 
    wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem
     przebiegu  sesji.
2. Jeżeli  wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może
    wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
   sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
 
§ 82
 
Odpis  protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza wójtowi najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia zakończenia sesji.
 
§ 83
 
Wnioski zawarte w protokole Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom  organizacyjnym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu sesji.
 
§ 84
 
 Protokoły  z  obrad  przechowuje  pracownik urzędu prowadzący  sprawy rady.
 
§ 85
 
1.  Uchwały Rady są ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty to znaczy poprzez ich 
     wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.
2.  Uchwały Rady będące aktami prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku   
    Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

6. Radni

 
§ 86
 
1. Radny winien czynnie uczestniczyć w pracach rady i jej komisjach  do których został 
   wybrany, w szczególności winien brać udział w głosowaniach.
2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na
   liście obecności.
3. Radny  w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia  komisji, winien 
    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając  stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce 
   Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 
§ 87
 
1. Radny ma prawo do składania interpelacji, zabierania głosu w dyskusjach na
      posiedzeniach, wyrażania opinii, składania  wniosków i zapytań we wszystkich sprawach
      gminy.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze,  winny 
      zawierać  krótkie  przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz  
      wynikające z tego pytania.
 
§ 88
 
1.  Odpowiedzi  na interpelację udziela przewodniczący rady bądź wójt w formie ustnej lub 
     pisemnej.
2.  Udzielenie na posiedzeniu odpowiedzi ustnej wymaga potwierdzenia  przez 
     składającego 
     interpelację, że odpowiedź jest wystarczająca.
3. W  przypadku  gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi ustnej  na  sesji, bądź na
     żądanie radnego odpowiedzi pisemnej na interpelację należy udzielić w ciągu 14 dni.
 
§ 89
 
1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udziela odpowiednio ustnie podczas danej sesji
     przewodniczący obrad, wójt lub inna kompetentna osoba wskazana przez wójta.
2. Jeżeli wniosek lub zapytanie wymaga szczegółowych wyjaśnień, nie jest możliwe
    udzielenie odpowiedzi ustnej  bądź na żądanie radnego odpowiedzi pisemnej należy
    udzielić w ciągu 14 dni.
3. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.
 
§ 90
 
1.    Radny ma prawo do uzyskiwania wszystkich niezbędnych informacji do jego pracy od
      organów gminy, w tym poprzez żądanie  udostępnienia dokumentów z wyłączeniem
      informacji podlegających ochronie na podstawie ustaw.
2.    Udostępnienie dokumentu radnemu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu,
      odpisu  całego dokumentu lub jego części, sporządzeniu kserokopii - niezwłocznie,  
      a  w  sytuacjach uniemożliwiających natychmiastowe udostępnienie, w ciągu siedmiu
      dni od daty zgłoszenia wniosku przez radnego.
3.    Postanowienia ust.2 nie dotyczą dokumentów, których sporządzenie wymaga 
       przetworzenia danych, sporządzenia zestawień i sprawozdań innych niż
       sporządzanych  na podstawie obowiązujących przepisów.
4.   Udostępnienie radnemu niezbędnych dokumentów, w tym odpisu protokołu z sesji jest
      nieodpłatne.
 
§ 91
 
1.   W  przypadku  wniosku  pracodawcy  zatrudniającego radnego o rozwiązanie  z nim
      stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną  do  szczegółowego  zbadania
      wszystkich okoliczności sprawy.
2.   Komisja  przedkłada  swoje  ustalenia i propozycje na piśmie  Przewodniczącemu
     Rady.
3.    Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić
      radnemu złożenie wyjaśnień.
 
§ 92
 
Radnych  obowiązuje  na posiedzeniach zachowanie powagi i odpowiedzialności,  wzajemna  tolerancja  i  poszanowanie, odpowiedzialność za formy i sposób przedstawienia spraw. W następstwie nie przestrzegania zasad poszanowania powagi obrad bądź na skutek zakłócania porządku mają zastosowanie postanowienia § 51.
 

7. Komisje Rady Gminy

 
§ 93
 
1.  Do zadań komisji należy w szczególności opiniowanie i rozpatrywanie  wg. właściwości 
     spraw przekazanych komisji przez Wójta lub Radę.
2.  Uprawnieniem komisji jest inicjatywa uchwałodawcza w zakresie będącym przedmiotem  
     działania komisji.
 
§ 94
 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca.
         
§ 95
 
1.   Komisje stałe opracowują dorocznie plany pracy obejmujące kalendarium  i 
      tematykę  planowanych  posiedzeń  zgodnie ze swoim  zakresem  działania 
      określonym w uchwale  powołującej komisję.
2.   Plan pracy na dany rok winien być opracowany w układzie co najmniej kwartalnym i 
       przedłożony radzie gminy najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedniego.
3.    Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
 
§ 96
 
1.    Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji  
      zgodnie z przyjętym planem pracy.
2.   W razie uzasadnionej potrzeby komisja może być zwołana poza planem pracy po
      uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym Rady bądź na jego wniosek.
3.   Posiedzenia komisji są podawane do wiadomości publicznej na zasadach określonych
      w § 139.
4.   Za  posiedzenia  odbyte  z naruszeniem postanowień ust. 2 nie przysługują  radnym
     diety uchwalone przez Radę na mocy ustawy w odrębnej uchwale.
 
§ 97
 
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku, nie później  niż  do  31  marca roku następnego przedstawiają na sesji sprawozdania  z  działalności komisji, natomiast przewodniczący komisji  doraźnych  przedstawiają  sprawozdanie  po zakończeniu pracy nad zagadnieniem dla którego komisje powołano.
 
§ 98
 
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynujący prace komisji  mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
 
§ 99
 
Opinie i wnioski  komisji  uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
§ 100
 
1. Obrady komisji są protokołowane .
2. Przyjęcie protokołu następuje na najbliższym posiedzeniu danej komisji.
 
§ 101
 
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa rozdział VI statutu.                    
 

Rozdział VI
Komisja rewizyjna
 
1. Organizacja komisji

 
§ 102
 
Rada kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołując w tym celu komisję rewizyjną.
 
§ 103
 
Rada powołuje komisję rewizyjną składającą się od 3-5 członków zwykłą większością głosów, postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio.
 
§ 104
 
1.    Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje prace komisji rewizyjnej i prowadzi jej 
      obrady.
2.   W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożliwości podjęcia przez
      niego działań, zadania określone w ust.1 wykonuje jego zastępca.
 
§ 105
 
1.   Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w
      sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.   W sprawach wyłączenia członków komisji rewizyjnej decyduje pisemnie     
       przewodniczący komisji.
3.   O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje Rada.
     Wyłączony  członek  komisji  rewizyjnej  może odwołać się na piśmie od decyzji o
     wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
§ 106
 
Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola działalności Wójta i podporządkowanych jednostek w zakresie  przestrzegania 
     Statutu i innych uchwał organów gminy oraz przepisów powszechnie obowiązującego
     prawa, których przestrzeganie bądź realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej;
2)  kontrola działalności Wójta i podporządkowanych jednostek w zakresie sprawowania
     zarządu mieniem komunalnym;
3)  opiniowanie wykonania budżetu gminy
4)  występowanie  z  wnioskiem  do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi 
        absolutorium;
5)  badanie skarg na działalność Wójta.
 
§ 107
 
1.   W celu wykonywania czynności kontrolnych w ramach komisji  mogą być tworzone 
      zespoły kontrolne składające się z co najmniej trzech członków komisji.
2.   Zespół kontrolny jest tworzony decyzją przewodniczącego komisji rewizyjnej.
3    Tryb pracy komisji, w tym również zespołów kontrolnych określa  § 121.
 
 

2. Plan pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej

 
§ 108
 
1.   Komisja  rewizyjna  przedkłada  radzie  do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
     31 grudnia danego roku.
2.  Plan przedłożony Radzie winien zawierać w szczególności:
    1) planowane terminy odbywania posiedzeń,
    2) wykaz  jednostek,  które zostaną poddane kontroli kompleksowej,
3.  Rada  może  zatwierdzić część planu pracy komisji rewizyjnej, przystąpienie do 
     wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub
     jego części.
 
§ 109
 
1.      Komisja  rewizyjna  składa  Radzie  -  w  terminie do dnia 30 stycznia  każdego  roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2.     Sprawozdanie powinno zawierać :
1)     liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2)     wykaz najważniejszych nieprawidłowości  wykrytych w toku kontroli;
3)     wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną;
4)     wykaz  analiz  kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z  najważniejszymi  wnioskami wynikającymi z tych kontroli;
5)     ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium,
3.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja rewizyjna składa  sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin sprawozdania.
 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 
§ 110
 
1.      Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez  jej  przewodniczącego,  zgodnie  z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.
2.      Przewodniczący  komisji  rewizyjnej  zwołuje jej posiedzenia, które  nie  są  objęte  zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej.
3.     Postanowienia § 139 stosuje się odpowiednio.
4.      Posiedzenia, o  jakich  mowa  w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej  inicjatywy  przewodniczącego  komisji  rewizyjnej po uprzednim  uzgodnieniu z przewodniczącym Rady, a także na pisemny umotywowany wniosek :
1) Przewodniczącego Rady ,
2) co najmniej ¼ ustawowego składu Rady,
5.     Postanowienia § 96 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6.     Przewodniczący  komisji rewizyjnej może zaprosić na posiedzenia :
1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej,
2) osoby  zaangażowane  na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów,
7.     Z  posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który  winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
§ 111
 
Uchwały  komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.
 
§ 112
 
1.    Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób  posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2.   W  przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, Przewodniczący komisji wnioskuje budżecie zabezpieczenie w budżecie gminy stosownych środków finansowych. Umowę w imieniu gminy zawiera Wójt.
 
§ 113
 
1.   Przewodniczący  komisji  rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady, według właściwości rzeczowej danej komisji o współdziałanie w zakresie tematyki objętej kontrolą.
2.   Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących danego przedmiotu kontroli, na przeprowadzaniu wspólnych kontroli, a także na oddelegowaniu w skład zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej członków innych komisji mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
3.    Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej  przez komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu.
4.   Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych  komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia  skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
 
§ 114
 
Komisja  rewizyjna  może  występować  do organów gminy w sprawie wniosków  o przeprowadzenie kontroli przez regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
 

4. Zasady kontroli

 
§ 115
 
1.     Komisja podlegając Radzie realizuje na bieżąco jej funkcję kontrolną i może kontrolować działalność poszczególnych podmiotów  pod względem :
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.     Komisja  rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
3.     Uprawnienia  kontrolne  komisji rewizyjnej nie mogą naruszać uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez radę gminy. 
 
 
§ 116
 
1.     Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe  -  obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie  z  zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia , czy wyniki poprzedniej  kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 
§ 117
 
1.    Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym  przez Radę.
2.    Rada  może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli  nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
 
§ 118
 
Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 3 dni robocze.
 
§ 119
 
1.     Rada  może  nakazać  komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie  kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych w przypadkach naruszeń zasad określonych w § 124 ust. 2 i 3.
2.    Rada  może  nakazać  rozszerzenie  lub  zawężenie  zakresu i przedmiotu kontroli.
3.    Uchwały  rady,  o  których  mowa  w ust. 1 - 2 wykonywane są niezwłocznie.
4.    Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli  w  każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy  to  zarówno  kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
 
§ 120
 
1.    Postępowanie  kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie  działalności  kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie  i  ocenę  kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 115 ust. 1.
2.    Stan  faktyczny  ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3.     Jako  dowód  może  być  wykorzystane  wszystko,  co nie jest sprzeczne  z  prawem.    Jako  dowody  mogą być wykorzystane w szczególności  : dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
 

5. Tryb kontroli

 
§ 121
 
1.   Kontroli dokonuje komisja w co najmniej trzyosobowym składzie lub  zespół kontrolny utworzony do przeprowadzenia danej kontroli.
2.   Przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu  kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.   O  zamiarze  przeprowadzenia kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej  powiadamia kierownika podmiotu objętego kontrolą w terminie 3 dniowym poprzedzającym datę rozpoczęcia kontroli, z  wyjątkiem  szczególnych okoliczności, gdzie podjęcie czynności kontrolnych winno nastąpić niezwłocznie. Za szczególne okoliczności uważa się w szczególności sytuacje, w których członkowie komisji powzięli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające  przypuszczać,  iż  niezwłoczne  przeprowadzenie kontroli  pozwoli  uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  ludzkiego  lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym, gdzie podjęcie czynności kontrolnych winno nastąpić niezwłocznie.
4.   Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez  przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot (jednostkę), zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 
§ 122
 
1.    W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia  o  tym  kierownika  kontrolowanej  jednostki  i  Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2.   Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
 
§ 123
 
1.   Kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2.   Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały  niezbędne  do  przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić    kontrolującym  wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.   Kierownik  kontrolowanego  podmiotu,  który  odmówi wykonania czynności,  o  których mowa w ust.1 i 2 , obowiązany jest do niezwłocznego  złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4.   Na  żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także w przypadkach innych , niż określone w ust. 3.
 
§ 124
 
1.    Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2.    Podczas  dokonywanej  czynności  kontrolnej  zespół kontrolny  jest zobowiązany do przestrzegania:
1)      przepisów o BHP, obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki;
2)      przepisów  o  postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.
3.      Działalność  zespołu kontrolnego /komisji/ nie może naruszać obowiązującego  w  jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
 

6. Protokoły kontroli

 
§ 125
 
Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny  w terminie 3 dni od daty jej zakończenia obejmujący :
1)           nazwę jednostki kontrolowanej;
2)           imiona i nazwiska osób kontrolujących;
3)           określenie przedmiotu kontroli;
4)           czas trwania kontroli;
5)           fakty  służące  do oceny jednostki kontrolowanej,  uchybienia  i nieprawidłowości ich przyczyny i  skutki oraz osoby  odpowiedzialne;
6)           wykorzystane dowody;
7)           wnioski  zmierzające  do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli;
8)           wykaz załączników;
9)           datę i miejsce podpisania protokołu;
10)         podpisy  kontrolującego  (kontrolujących)  i  kierownika kontrolowanego 
podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem  przyczyn odmowy.
 
§ 126
 
1.       W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia przyczyn.
2.      Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 
§ 127
 
1.      Kierownik  kontrolowanego  podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.       Uwagi o których mowa w ust. 1 składa się w terminie  7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
 
§ 128
 
1.           Do czasu przyjęcia i podpisania protokołu pokontrolnego czynności  związane  z  pracą komisji bądź zespołu kontrolnego są  wyłączone z zasad jawności.
2.           Protokół  pokontrolny  sporządza  się w trzech egzemplarzach, które  w  terminie 3 dni od podpisania protokołu- otrzymują przewodniczący rady gminy, wójta gminy i kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
 

Rozdział VII
Kluby radnych

 
§ 129
 
Radni mogą tworzyć kluby radnych według własnego wyboru.
 
§ 130
 
1.    Warunkiem utworzenia klubu  jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2.    Utworzenie klubu winno być niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady, nie później niż w ciągu 7 dni.
3.    W zgłoszeniu utworzenia Klubu podaje się:
1)      nazwę klubu;
2)      listę członków;
3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4.    Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego informowania            przewodniczącego  rady  o  zmianie składu osobowego klubu.
 
§ 131
 
1.    Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2.    Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3.    Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków  spadnie  poniżej liczby radnych warunkującej utworzenie klubu.
 
§ 132
 
1.     Kluby  prowadzą swoją działalność w oparciu o regulamin uchwalony przez członków klubu.
2.    Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa w tym ze statutem gminy.
3.    Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów oraz ich zmian przewodniczącemu Rady.
4.     W przypadku stwierdzenia w regulaminie klubu postanowień sprzecznych ze  statutem  gminy,  przewodniczący Rady wzywa przewodniczącego klubu do usunięcia nieprawidłowości.
 
§ 133
 
1.    Kluby mogą wyrażać swoje opinie we wszystkich sprawach należących do zakresu działania gminy.
2.   Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
 
§ 134
 
Kluby mogą obradować w pomieszczeniach urzędu.
 
 

Rozdział VIII
Tryb pracy Wójta

 
§ 135
 
Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
 
§ 136
 
1.    Wójt uczestniczy w sesjach Rady oraz może uczestniczyć w pracach komisji Rady.
2.    Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
3.    W przypadku braku możliwości uczestnictwa w sesji oraz posiedzeniu komisji, o którym mowa w ust. 2 Wójt składa wyjaśnienia, co do przyczyny Przewodniczącemu Rady.
4.   Wójt może być inicjatorem zwołania zebrania mieszkańców jednostki pomocniczej szczególnie w celu realizacji zadania, o którym mowa w §12 ust.2.
 

Rozdział IX
Jawność działania organów gminy, zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów gminy

 
§ 137
 
1.      Działalność organów gminy jest jawna.
2.      Ograniczenia jawności obrad rady i jej komisji oraz protokołów organów gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 
§ 138
                              
1.       Uprawnionymi do dostępu do informacji, w tym dokumentów są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego,  chcące uzyskać informacje związane z działalnością organów Gminy.
2.       Informacji  udziela  się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie.
 
§ 139
 
1.   Jawność posiedzeń sesji i komisji zapewnia się w szczególności poprzez:
   1)   wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu na 5 dni przed terminem sesji oraz za pośrednictwem sołtysów na tablicach ogłoszeń w sołectwach;
   2)    wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i przedmiotu obrad komisji poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu najpóźniej w przeddzień danego posiedzenia;
3)      wyznaczenie na sali obrad miejsca dla obywateli wyrażających wolę wstępu  na posiedzenia.
2.    Przewodniczący Rady może po uzgodnieniu z wójtem zdecydować o poinformowaniu o sesji poprzez zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, przy czym ogłoszenie w miejscowej prasie jest obowiązkowe  jeżeli  przepisy ustaw szczególnych tak stanowią ze  względu  na  przedmiot  projektów uchwał wymagających dla skuteczności rozstrzygnięcia takiej procedury.
3.  Udział obywateli w posiedzeniach jest bierny i polega na możliwości obserwowania obrad.
4.  Obywatele mogą rejestrować przebieg obrad poprzez ich nagrywanie, filmowanie, fotografowanie w sposób nie zakłócający porządku obrad.
5.       Obywatele zakłócający porządek obrad bądź naruszający jego powagę  mogą zostać usunięci z sali obrad zgodnie z  postanowieniami § 52.
 
§ 140
 
1.  Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
2.  Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym  przyjęciu  -  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 
§ 141
 
1.  Dokumenty z zakresu działania organów gminy udostępnia się w biurze Rady, w dniach pracy urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2.  Z  dokumentów  obywatele mogą we własnym zakresie sporządzać notatki, odpisy i wyciągi i fotografować je.
3.  Realizacja  uprawnień określonych w ust. 2 odbywa się w Urzędzie Gminy w asyście pracownika urzędu nieodpłatnie.
4.   Akty prawa miejscowego, oprócz ogłoszenia ich w trybie określonym ustawami będą udostępniane poprzez bibliotekę gminną.
 
§ 142
 
Uprawnienia obywateli określone w niniejszym rozdziale nie znajdują zastosowania :
1)w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw,
2)do  spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
         inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
§ 143
 
Odmowa udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentu następuje w formie pisemnej.
 
§ 144
 
1.  Na odmowę udzielenia informacji i udostępnienia dokumentu oraz  uniemożliwienia wstępu na posiedzenia sesji i komisji Rady przysługuje obywatelowi prawo złożenia skargi oraz inne środki określone przepisami prawa.
2. Jeżeli postanowienia ustaw regulujące ograniczenia jawności przewidują rozstrzygnięcie co do udzielenia informacji w formie decyzji administracyjnej, na odmowę przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA.
 

 
Rozdział X
Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 145
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/60/2001 z dnia 11 września 2001r. w sprawie Statutu Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 47, poz. 904 z dnia 29 maja 2002r.)
 
§ 146
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 

 
 Zmiany Statutu:

  uchwała Nr V/56/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r.

  uchwała Nr VI/69/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 sierpnia 2006 r.

  uchwała Nr I/1/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011 r.

Powiadom znajomego