Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/32/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2662

Treść

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.1 Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko uchwalonego uchwałą nr X/99/2015  Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 listopada 2015 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1)    rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 >>pobierzdo uchwały;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 >>pobierzdo uchwały;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 >>pobierzdo uchwały.

    § 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
    2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.

§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1)    granica gminy;
2)    granica obszaru objętego planem;
3)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4)    nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)    nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącej linii elektroenergetycznej;
6)    symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu


§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2.    Przeznaczenie terenów:
1)    w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a)    zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – MN,
b)    zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o symbolu – MN/U,
c)    zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu – U/MN,
d)    zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, o symbolu – U/P,
e)    obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług, o symbolu – P/U,
f)    usług sportu i rekreacji, usług oświaty oraz usług kultury, o symbolu – US/UO/UK,
g)    zieleni urządzonej, o symbolu – ZP,
h)    infrastruktury technicznej – gazownictwo, o symbolu – G,
i)    lasów, o symbolu – ZL,
j)    infrastruktury technicznej – kanalizacja, o symbolu – K,
k)    drogi publicznej ekspresowej, o symbolu – KD-E,
l)    dróg publicznych zbiorczych, o symbolu – KD-Z,
m)    drogi publicznej lokalnej, o symbolu – KD-L,
n)    dróg publicznych dojazdowych, o symbolu – KD-D,
o)    dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW,
p)    ciągu pieszojezdnego, o symbolu – KX;
2)    obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi,
3.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)    wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu;
2)    nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica ściany frontowej, natomiast zewnętrzne elementy budynku, jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne, okapy itp. mogą być usytuowane poza nią;
3)    dla dachów o nachyleniu powyżej 15o należy stosować kolory pokrycia zbliżone do naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub kolorze grafitowym;
4)    obowiązuje zachowanie istniejącej sieci melioracyjnej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy;
5)    dopuszcza się zmianę przebiegu i skanalizowanie rowów melioracyjnych;
6)    ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty;
7)    sytuowanie projektowanych budynków użyteczności publicznej od istniejącej linii gazowej wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)    obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
a)    zachowanie istniejących form ukształtowania terenu z wyłączeniem realizacji obiektów budowlanych;
b)    zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
    7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
1)    w przypadku przekroczenia przez istniejące budynki parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych dopuszcza się:
a)    przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancją wysokości do ±15%,
b)    przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków z zachowaniem kontynuacji dotychczasowych linii zabudowy,
c)    dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację połaci dachowych z uwzględnieniem dotychczasowej kolorystyki pokrycia dachu. Kąt nachylenia połaci dachowych z tolerancją do ±10°,
d)    dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istniejących budynków dopuszcza się realizację inwestycji z uwzględnieniem dotychczasowych funkcji;
2)    minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 800m2;
3)    obowiązuje wydzielenie miejsc parkingowych w minimalnej ilości 1 miejsca parkingowego  na 100m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej oraz minimum 1 miejsca parkingowego na mieszkanie;
4)    w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych.
8.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: cały obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 140.
9.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
     10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
11.     Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)    obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
2)    tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
4)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu oraz obiektów małej architektury;
5)    szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
6)    na całym obszarze objętym planem dopuszcza się budowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
8)    zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a)    odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
b)    do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych;
9)    odprowadzanie wód opadowych:
a)    odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b)    z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: zgodnie z przepisami odrębnymi;
11)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: należy zachować normatywne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza, określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;
12)    zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zgodnie z przepisami odrębnymi; w przypadku likwidacji linii elektroenergetycznej nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącej linii elektroenergetycznej przestają obowiązywać;
13)    zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami odrębnymi;
14)    zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1)    zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy;
2)    do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0%;
2)    na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące
 na poszczególnych terenach objętych planem

§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 8MN/U i 9MN/U przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2)    dopuszcza się realizację budynków usługowych;
3)    wysokość zabudowy usługowej o dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
4)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0 m;
5)    dachy budynków o nachyleniu od 15o do 50o;
6)    dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
7)    powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
8)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
9)    minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
10)    powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
11)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2;
12)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 8. Tereny oznaczone symbolami 4MN, 5MN i 7MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2)    dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu 15o do 50o;
3)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0 m;
4)    dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5)    minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)    powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
7)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2.

§ 9. Tereny oznaczone symbolami 6ZP, 26ZP, 32ZP, 33ZP, 39ZP, 40ZP, 41ZP i 42ZP przeznacza się na cel zieleni urządzonej.

§ 10. Teren oznaczony symbolem 10US/UO/UK przeznacza się na cel usług sportu i rekreacji, usług oświaty oraz usług kultury, obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0m;
2)    dachy o nachyleniu od 15o do 45o;
3)    dopuszcza się lokalizację małej architektury;
4)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
5)    minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)    powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu;
7)    wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,05 do maksimum 0,6;
8)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 11. Tereny oznaczone symbolami 11U/MN i 23U/MN przeznacza się na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do trzech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
2)    wysokość zabudowy usługowej do trzech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 12,0 m;
3)    dachy budynków o nachyleniu od 1,5o do 45o;
4)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość zabudowy maksymalnie 5,0 m;
5)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
6)    dopuszcza się wydzielenie funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych tak by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
7)    powierzchnia funkcji mieszkaniowej w projektowanym budynku usługowym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
8)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
9)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
10)    dopuszcza się wydzielenie parkingu samochodów osobowych i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;
11)    minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
12)    powierzchnia zabudowy do 70 % powierzchni działki lub terenu;
13)    wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 2,8;
14)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 12. Tereny oznaczone symbolami 12MN, 13MN, 14MN i 15MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2)    dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu 15o do 50o;
3)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0 m;
4)    dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5)    minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)    powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
7)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2.

§ 13. Tereny oznaczone symbolami 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U i 19MN/U  przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2)    dopuszcza się realizację budynków usługowych;
3)    wysokość zabudowy usługowej o dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0m;
4)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0 m;
5)    dachy budynków o nachyleniu od 15o do 50o;
6)    dopuszcza się wydzielenie funkcji usługowej w budynkach mieszkaniowych tak, by strefa uciążliwości usług nie wpływała na funkcję mieszkaniową z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
7)    powierzchnia funkcji usługowej w projektowanym budynku mieszkalnym nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej;
8)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
9)    minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
10)    powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
11)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2;
12)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 14. Tereny oznaczone symbolami 20MN i 22MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wolnostojącej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 9,0 m;
2)    dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących o nachyleniu 15o do 50o;
3)    dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o architekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków maksymalnie 5,0 m;
4)    dachy budynków garażowych, garażowo – gospodarczych o nachyleniu od 1,5o do 45o;
5)    minimum 60% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
6)    powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki lub terenu;
7)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 1,2.

§ 15. Tereny oznaczone symbolami 21ZL, 24ZL, 25ZL i 34ZL  przeznacza się na cel lasu.

§ 16. Teren oznaczony symbolem 27P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych składów i magazynów z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz usługowej do czterech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 16,0 m;
2)    dachy o nachyleniu od 1,5o do 50o;
3)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
4)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
5)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
6)    dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;
7)    minimum 20% powierzchni działki budowlanej należy zachować w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
8)    powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki lub terenu;
9)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 3,75;
10)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 17. Teren oznaczony symbolem 28P/U przeznacza się na cel obiektów produkcyjnych składów i magazynów z dopuszczeniem usług; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 11,0 m;
2)    dachy o nachyleniu od 1,5o do 50o;
3)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
4)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
5)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
6)    dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;
7)    minimum 30% powierzchni działki budowlanej należy zachować w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
8)    powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki lub terenu;
9)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,2;
10)    od strony terenu oznaczonego symbolem KD-L1 należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej zimozielonej o szerokości min. 7,0 m;
11)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 18. Tereny oznaczone symbolami 29U/P, 30U/P i 31U/P przeznacza się na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych składów i magazynów; obowiązują następujące ustalenia:
1)    wysokość zabudowy usługowej oraz produkcyjnej, składowej i magazynowej do czterech kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 16,0 m;
2)    dachy o nachyleniu od 1,5o do 50o;
3)    dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
4)    uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi;
5)    dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
6)    dopuszcza się wydzielenie parkingu i realizację obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej, nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu;
7)    minimum 20% powierzchni działki budowlanej należy zachować w formie biologicznie czynnej (zieleń użytkowa lub ozdobna);
8)    powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki lub terenu;
9)    wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 3,75;
10)    obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi.

    § 19. Tereny oznaczone symbolami 35G, 36G, 37G, 38G i 43G przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – gazownictwo.

    § 20. Tereny oznaczone symbolami 44K, 45K i 46K przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – kanalizacja.

§ 21. Teren oznaczony symbolem KD-E1 przeznacza się na cel drogi publicznej ekspresowej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dla drogi krajowej obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń;
3)    dla drogi krajowej obowiązuje zakaz lokalizacji w pasie jezdni urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

§ 22. Tereny oznaczone symbolami KD-Z1 i KD-Z2 przeznacza się na cel drogi publicznej zbiorczej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 23. Teren oznaczony symbolem KD-L1 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 24. Tereny oznaczone symbolami KD-D1 – KD-D9 przeznacza się na cel drogi publicznej dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

§ 25. Tereny oznaczone symbolami KDW1 – KDW11 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi;
3)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury;
4)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.

§ 26. Teren oznaczony symbolem KX przeznacza się na cel ciągu pieszojezdnego; obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją terenu;
2)    obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz obiektów małej architektury;
3)    parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku planu.

Rozdział 4
Przepisy końcowe


§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 28. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 29. W granicach objętych niniejszą uchwałą tracą moc uchwały nr I/9/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca 1997 r., nr V/60/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2000 r. oraz nr V/48/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 sierpnia 2002 r.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie >>pobierz

Wynik głosowania imiennego


Załączniki

>>pobierz pdf, 4.85 MB metryczka
>>pobierz pdf, 413 kB metryczka
>>pobierz pdf, 304 kB metryczka
>>pobierz doc, 87 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij