Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IV/26/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 19c ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz. 1146 i poz. 1138), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 1468

Treść


§ 1. 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych w celu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będzie oceniany przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1)      zasięgu inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz zgodności
z dokumentami programowymi lub planami inwestycyjnymi gminy Osielsko;
2)      liczby osób, którym inicjatywa lokalna będzie służyć;
3)      uzasadnienia potrzeby realizacji inicjatywy;
4)      formy udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej;
5)      udziału / wkładu pracy społecznej;
6)      wkładu finansowego lub rzeczowego;
7)      doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem,
8)      realizacji zadania we współdziałaniu;
9)      możliwości długotrwałego korzystania z rezultatów wynikających z realizacji zadania.
 
§ 2.1. Ustala się następujące kryteria szczegółowe oceny:

tabela lub plik tabela
  2. Rozpatrywany w aspekcie celowości winien być wniosek, który uwzględnia wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania wraz z wkładem rzeczowym na poziomie minimum 15% oraz  uzyskał co najmniej 15 punktów w ocenie merytorycznej z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej będzie uzależniona od możliwości finansowych określonych w budżecie gminy Osielsko i możliwości spełnienia przez gminę świadczeń rzeczowych. 
§ 3. Zadanie inwestycyjne może być realizowane na terenie, do którego gmina Osielsko ma tytuł prawny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz. 1146 i poz. 1138) wprowadziła pojęcie inicjatywy lokalnej. Rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej (art. 2 pkt 4). Zgodnie z art. 19b ustawy, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1)   działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 (tj. wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych) obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2)   działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 (tj. działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacji wolontariatu);
3)   edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
4)   działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 i 19 (tj. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa);
5)   ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 (tj. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);
6)   porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.
Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej jest zgodnie z art. 19 b ust. 2 ustawy wnioskiem
w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma delegacji ustawowej do określania wzoru wniosku, czy trybu jego załatwiania. Zgodnie z art. 19c ust. 1 i 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.
 Kryterium formy udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej w postaci świadczenia pracy społecznej pozwala na uzyskanie trzech punktów. Szczegółowe kryterium oceny wkładu pracy społecznej dodatkowo uwzględnia  trzy przypadki:
- prace niewymagające kwalifikacji - 1 pkt
- wkład pracy osób posiadających kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonego rodzaju pracy (chodzi o kwalifikacje bądź umiejętności, których obowiązek nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa) - 2 pkt.
- wkład pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji/uprawnień wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – 3 pkt.
Świadczenia w ramach pracy społecznej mogą być wykonywane na zasadach wolontariatu, zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z art. 43  ustawy wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje
i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. Wolontariusz również jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych
w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej. Jest odpowiedzialny również za dbanie o powierzony majątek.
Pozostałe kwestie związane z inicjatywą lokalną zostały uregulowane w ustawie, tj.:
„Art. 19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.
Art. 19e. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
Art. 19f.  Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.
Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).”
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt Gminy Osielsko), dokonuje oceny wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku  uchwalone przez Radę Gminy Osielsko oraz celowość złożonego wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej  (art. 19c ust. 2 ustawy).
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest aktem prawa miejscowego, wobec czego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  Wynik głosowania imiennego


Załączniki

tabela pdf, 79 kB metryczka
tabela odt, 8 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij