W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r.

XML

Treść


PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………. r.
RADY GMINY OSIELSKO
…………….
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2014–2020
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594, zm. Dz. U. 2013 Poz. 645) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.     o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885 zm. Dz. U. 2013 Poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do Uchwały >>pobierz

§ 2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały >>pobierz

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osielsko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku  nr 2 do Uchwały.
2.      Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3.      Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
 
§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VII/86/2012  dnia 18 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2013 – 2018.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 tejże ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania i radzie gminy. Art. 230 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone do roku 2020. W związku z tym niniejsza prognoza finansowa obejmuje lata 2014 – 2020.
WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.
 
 
  Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osielsko  na lata 2014 - 2020 >>pobierz 
 
 
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 5.56 MB
>>pobierz pdf, 2.44 MB
>>pobierz docx, 66 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane