W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 86/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielsko na rok 2024 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), paragraf 11 ustęp  4, 6 i  7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2024. 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 163.948.950,61 zł zwiększa się o 304.251,89 zł, po zmianie  164.253.202,50 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  146.167.348,84 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 18.085.853,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 195.276.512,32  zł, zwiększa się o 304.251,89 zł, po zmianie  195.580.764,21 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 125.267.404,21 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 70.313.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 13; 
6) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że zwiększył plan dotacji celowych, w tym  :
1) o kwotę 248.768,89 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;   pismo zn.;WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
2) o kwotę 2.967,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,  w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku) - pismo zn.: WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
2. Krajowe Biuro Wyborcze: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem zn.: DBD.776.6.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. poinformował, że decyzją Nr 41/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. przyznał dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację  i przeprowadzenie w dniu 14 lipca 2024 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym nr 12.W kwocie  dotacji  w wysokości - 13.898,00 zł,  wg klasyfikacji dział 751, rozdział 75109 skalkulowano wszystkie koszty związane z obsługą zadania, w tym  środki na wypłatę  zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowej komisji wyborczych  oraz   diet dla mężów zaufania.   
3. Fundusz Pomocy Ukrainie: 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem znak WFB.V.1612.302.2024 z dnia 27  czerwca 2024 r., poinformował, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 9.200,00 zł, z przeznaczeniem na   zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł za osobę dziennie – dział 754, rozdział 75495 par. 2100;
2) Pomoc Ukrainie - Minister Finansów pismem znak ST3.4752.7.2024.g z dnia 19  czerwca 2024 r. poinformował, że na rachunki bankowe gmin zostaną przekazane środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W miesiącu czerwcu gmina Osielsko otrzyma kwotę 29.418,00 zł – dział 758, rozdział 75814. Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 13 i 15.
4. Na wniosek Kierownika GOPS dostosowuje się w planie  dochodów i wydatków  klasyfikację budżetową w dziale  852 Pomoc społeczna,   w rozdziale 85295 pozostała działalność  w zakresie  źródła finansowania;   podział na środki z UE i budżetu państwa -   czwarta cyfra paragrafu 7 i 9 . Zmiana dotyczy projektu  "Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I" na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne. W roku 2024 r. na realizację  GOPS planuje  wydatkować kwotę 17.767,58 zł, z tego: środki z  dofinansowania  –13.767,58  zł, w tym EFS –12.318,37 zł (§ - czwarta cyfra 7) , budżet państwa -  1.449,21 zł (§ - czwarta cyfra 9),  wkład własny pozostaje  bez zmian. Korekta wynika z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej do zapisów w zawartej umowie.
5. Na wniosek kierownika  Referatu IiZP  zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego  wartość zadania pn.” Projekt i przebudowa placu zabaw w SP  Osielsko” -  poz. 15.3 załącznika  nr 3,   dział 801 rozdział 80101. Po zmianie  na zadnie plan wynosi - 128.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł  rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianach w budżecie, w rezerwach ogólnych  i celowych - dział  758, rozdział - 75818 pozostaje kwota 1.242.327,15 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 512.000,00 zł, z tego inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej - 215.000,00 zł. 
6. Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801  Oświata i wychowanie pomiędzy paragrafami  rozdziałów; 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 oraz pomiędzy paragrafami  rozdziału 85412, w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W uzasadnieniu podano potrzebę aktualizacji planu w  rozdziale 80149 i 80150, w związku z realizacją zadań wspomagających w szkołach oraz w rozdziale 80107 w związku z potrzebą  zakupu  sprzętów w celu uzupełnienia wyposażenia.  
7. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  pomiędzy paragrafami rozdziału  90015.

 

Załączniki

Powiadom znajomego