W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 40/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2023 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko stanowiące załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 kształtuje się następująco:
1. Dochody
1) Planowane dochody budżetu w kwocie 122.707.161,00 zł zwiększone zostały  w ciągu roku o kwotę 16.676.727,93  zł i po zmianach wynoszą 139.383.888,93 zł. W tym:
   a) planowane dochody bieżące –  118.497.210,74 zł, 
   b) planowane dochody majątkowe –  20.886.678,19 zł.

2) Dochody zostały zrealizowane w kwocie 137.538.971,44  zł, co stanowi 98,7 % planu. W tym:
   a) dochód bieżące – 117.792.117,95 zł, co stanowi 99,4 %planu,
   b) dochody majątków –19.746.853,49 zł, co stanowi 94,5 %planu.
 
   2. Wydatki

1) Planowane wydatki budżetu w kwocie 154.050.496,00 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 3.800.931,51 zł. Po zmianach wynoszą  157.851.427,51zł. W tym:
   a) planowane wydatki bieżące – 111.069.141,16 zł,
   b)planowane wydatki majątkowe – 46.782.286,35 zł.

2) Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 136.856.159,19 zł co stanowi 86,7 % planu.
W tym:
   a) wydatki bieżące – 100.034.925,79 zł, co stanowi 90,1 % planu.
   b) wydatki majątkowe  – 36.821.233,40 zł, co stanowi 78,7 % planu.

   3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.343.335,00 zł w ciągu roku zmniejszony został o kwotę 12.875.796,42 zł do wysokości – 18.467.538,58 zł. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa  w kwocie – 682.812,25 zł. 
   4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 49.601.936,00 zł. W ciągu roku zmniejszone zostały o 2.819.649,65 zł do kwoty 46.782.286,35 zł. Wykonanie wyniosło 36.821.233,40 zł, co stanowi 78,7 % planu.
   5. Przychody i rozchody budżetu
1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 41.676.335,00 zł zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 12.875.796,42  zł. Po zmianach wynoszą 28.800.538,58 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 30.756.709,18 zł.
2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie zł pozostały bez zmian. Stanowi je splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 10.333.000,00 zł.
   6. Zaplanowano na rok 2023 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy  w kwocie –7.000.000,00 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie –29.900.100,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów –  w kwocie 10.333.000,00 zł. W ciągu roku limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu został zmniejszony o 13.220.100,00 zł do kwoty 16.680.000,00 zł, limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.333.000,00 zł został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie –  7.000.000,00 zł nie został wykorzystany.
   7. Ustalono plany dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:
1) Ustalono dochody w kwocie 450.800,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 550.800,00 zł na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone – dochody  o kwotę 25.700,00 zł do kwoty 576.500,00 zł   oraz wydatki o  164.913,17 zł do kwoty – 715.713,17 zł. Realizacja dochodów wynosiła 613.127,66 zł –106,4 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 637.683,15 zł, co stanowi 89,1% planu.  
2) Ustalono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w wysokości 11.000,00 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 6.606,29 zł, co stanowi 60,1 % planu.
3) Ustalono dochody w kwocie 6.678.200,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 9.343.700,00 zł na realizacje zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ciągu roku planowane dochody nie uległy zmianie, natomiast planowane wydatki wzrosły o kwotę 376.700,00 zł do kwoty 9.720.400,00 zł.  Realizacja dochodów wynosiła zł – 6.574.861,85 zł, co stanowi 98,5 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 7.454.273,17  zł, co stanowi 76,7 % planu.  
4) Ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -24.300,00 zł. W ciągu roku plan  nie został zmieniony. Wykonanie dochodów wynosiło 194.493,85 zł, co stanowi 800,39 % planu.  
5) Ustalone dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 3.744.549,00 zł, dochody zwiększone zostały o kwotę – 2.119.527,54 zł, po zmianie wynoszą –5.864.076,54 zł. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.119.527,54 zł, po zmianie wynoszą 5.864.076,54 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie  – 5.838.225,09 zł, co stanowi 99,6 % planu i wydatki zostały wykonane w kwocie –  5.838.225,09 zł, co stanowi 99,6 % planu.
6) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł  nie uległ zmianie w ciągu roku. Dochody zostały wykonane w kwocie  1.000,00 zł, co stanowi  100% planu. Wydatki były wykonane w kwocie 1.000,00 zł.
7) Dochody i wydatki  związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:
   a) planowane dochody w kwocie 80.000,00 zł nie zostały zmienione i wykonane zostały w kwocie 37.823,55 zł, co stanowi 47,3 % planu;
   b) planowane wydatki w kwocie – 5.083.648,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 135.215,00 zł; po zmianach planowane wydatki wynosiły – 4.948.433,00zł; wykonane zostały w kwocie 4.449.987,09 zł, co stanowi 89,9 % planu.

   8. Ustalone wydatki sołectw w ramach funduszu soleckiego wynosiły 541.641,07 zł. Wykonanie wynosiło 525.885,26 zł, co stanowi 97,1 % planu.
   9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 21.542.589,07 zł zostały zwiększone o 2.300.276,25 zł i wyniosły po zmianie  23.842.865,32 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 14.386.074,07 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych –9.456.791,25 zł. 
W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę –21.288.362,44 zł, co stanowi 89,3 % planu, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –12.182.886,40 zł, co stanowi 84,7% planu,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych – 9.105.476,04 zł, co stanowi 96,3% planu.
   10. Określone przychody samorządowego zakładu budżetowego ( w tym dotacje z budżetu) w kwocie 24.033.890,00 zł zmniejszone zostały o 421.700,00 zł i wyniosły po zmianie –23.612.190,00 zł. Koszty (w tym nakłady na inwestycje finansowane dotacja) w kwocie 23.795.657,00 zł zmniejszone zostały o  660.218,00 zł i wyniosły po zmianie–23.135.439,00 zł. 
1) przychody zostały wykonane w kwocie  18.993.458,03 zł, co stanowi 80,4 % planu,
2) koszty zostały wykonane w kwocie 18.933.780,77 zł, co stanowi 81,8 % planu.
   11. Określony został plan finansowy dochodów i wydatków do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów i wydatków wynosił 573.793,40 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 572.397,16 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie  483.539,76 zł, co stanowi 84,3 % planu.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2023 i informacje o stanie mienia komunalnego gminy. W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu załączono informacje z wydatkowania środków  z Funduszu Covid – 19. 

Załączniki

Powiadom znajomego