W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 101/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.,Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r.  Nr VIII/64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.,  Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.   wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 139.193.245,22 zł, zwiększa się o 1.704,00 zł, po zmianie  139.194.949,22 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 118.308.271,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 157.660.783,80 zł, zwiększa się o 1.704,00 zł, po zmianie 157.662.487,80 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.877.201,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.785.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i  8a.
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
5) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem  :
1.1  Znak  WFB. I.3120.3.111.2023, że decyzją  z dnia 15 listopada 2023 r., zmienił plan dotacji celowych na rok 2023 na zadania  własne i zlecone gminie, w tym z przeznaczeniem na :
a)  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, dział 852, rozdział 85214 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 35.323,00 zł ;
b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz  ust. 2 i 3  ustawy o pomocy społecznej, dział 852, rozdział 85219 § 2010 - zmniejszenie o kwotę 849,00 zł;
c) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18.ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, dział 852, rozdział 85228 § 2010 zwiększenie o 27.684,00 zł;
d) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dział  855, rozdział 85513, § 2010- zwiększenie  o kwotę – 6.486,00 zł.
1.2 Znak WFB .I.3120.3.115.2023, że decyzją z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 600, rozdziale 60004, § 2010 o kwotę 15.000,00 zł z  tytułu realizacji zadania wynikającego ze zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2023 r. poz. 497) która to nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla  osób niepełnosprawnych, osób 60 + oraz wyborców ujętych     w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2. Fundusz Pomocy Ukrainie;
2.1 Wojewoda pismem znak WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 32,00 zł – dział 754 rozdział 75495 § 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2.2 Dokonuje się zmiany w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych za miesiąc listopad 2023 r.  z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,  realizowanych w związku z ustawą  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; dział 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o 14.510,20 zł, rozdział 80104 Przedszkola  (zgodnie z zapisami załącznika nr 13) – zwiększenie  o 4.163,80 zł 
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750  pomiędzy rozdziałem 75023 i rozdziałem 75011  pomiędzy paragrafami, w związku z sfinansowaniem organizacji  Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy Osielsko.
4. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek. Przesunięcia wydatków w budżecie wynikają z przeliczenia odpisu/korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiany obejmują wydatki w dziale 801; w  rozdziale 80101, w rozdziale 80103, w rozdziale  80104, w rozdziale 80107, w rozdziale 80113, w rozdziale 80148, rozdziale 80149 i rozdziale 80150.
5. Na wniosek dyrektora GOSiR-u dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w dziale 926 pomiędzy paragrafami rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

Załączniki

Powiadom znajomego