W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 87/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586) oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia  05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany: 


1) dochody budżetu w wysokości 137.597.296,88 zł, zwiększa się o kwotę 480.540,89 zł, po zmianie  138.077.837,77 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  117.454.278,90 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.623.558,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 156.064.835,46 zł, zwiększa się o kwotę 480.540,89 zł, po zmianie  156.545.376,35 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.017.030 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 13 do uchwały;
5) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem 15 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na:
1. Minister Finansów pismem znak ST3.4751.1.14.2023.g poinformował, że przyznana została dla gminy Osielsko kwota 321.682,05 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dochody dział 758, rozdział 75802,  par. 2750, wydatki dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80150.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Ministra Finansów decyzją z dnia 5 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600, rozdział 60004 par. 2010 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze innej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1)  decyzją z dnia 6 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85503 par. 2010  o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
2) decyzją z dnia 10 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 54.120,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz w dziale 854 rozdział 85415  o kwotę 12.698 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. Fundusz Pomocy Ukrainie – Wojewoda pismem znak WFB.V.1612.429.2023 z dnia 9 października 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 1.440 zł – dział 754 rozdział 75495 par. 2100 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie;
5. Krajowe Biuro Wyborcze w dniu 6 października 2023 r. pismem znak: DBD.801.11.2023 poinformowało, że dokonało podziału dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r – dział 751, rozdział 75108  – 75.000,00 zł. 
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 751 r

Załączniki

Powiadom znajomego