W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 9/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko nr 29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Polityki rachunkowości dla budżetu gminy Osielsko i jednostki Urząd Gminy Osielsko
Status obowiązujące

Na podstawie  art. 10  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.120 ), oraz Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 342 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 29/2010  z dnia 30 grudnia  2010 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 7/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 4/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.,  Nr 12/2013 z dnia 1 października 2013 r.  Nr 9/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Nr 26/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 38/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz Nr 40/2020 roku z 2 grudnia 2020 r. Polityka rachunkowości dla budżetu Gminy Osielsko  i jednostki Urząd Gminy Osielsko.
2. W załączniku Nr 1 Rozdział I § 1 pkt. 2 Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku oraz ustalenie wyniku finansowego  dokonuje się następujących zmian:
 Podpunkt  5)  otrzymuje brzmienie:. Materiały i towary wycenia się w rzeczywistej cenie zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku VAT. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową. Do wyceny zapasów stosuje się metodę FIFO ( pierwsze przyszło, pierwsze wyszło). Materiały przekazane bezpośrednio na potrzeby administracyjno- gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z dokumentu zakupu pod datą ich zakupu. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego ( tj. pozostałe materiały, towary) odbywa się na dzień bilansowy. 

3. W załączniku Nr 1 Rozdział II § 2 pkt.3 podpunkt 1) Konta bilansowe dokonuje się następujących zmian:
Do wykazu kont dodaje się konta:

730 – "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”,
330 - "Towary”
4.  W załączniku Nr 1 Rozdział II § 2 pkt.4 Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń  dokonuje się następujących zmian:
a)      Dodaje się opis  konta 730 – "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu’’  w brzmieniu: „Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu. Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu, w korespondencji z kontem 330; Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4. Do konta należy prowadzić analitykę wg rodzaju zakupionego towaru ( tytułu asortymentu, np. sprzedaż węgla ). Ponadto analityka do konta 730 ma zapewnić odrębnie dla każdego towaru ustalenie wartości  jego zakupu i sprzedaży. W końcu roku obrotowego przenosi się: 
1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730); 
2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730).  
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.”
b)      Dodaje się opis  konta 330 - "Towary" w następującym brzmieniu: „Konto 330 jest przeznaczone do ewidencji zapasów towarów. Ewidencją na tym koncie obejmuje się towary znajdujące się zarówno we własnych magazynach, punktach sprzedaży, punktach przerobu, jak również w magazynach obcych i przerobie obcym.
c)       Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia. Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. Do konta prowadzi się ewidencje ilościowo- wartościową techniką ręczną.  Analitykę prowadzi się wg rodzaju ( tytułu asortymentu) zakupionego towaru.”
d)      Do opisu  konta 234 dodaje się treść; „Zaliczki wypłacane są na wniosek pracownika i rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w jednostce w odrębnych regulacjach. Pracownikowi można udzielić zaliczki stałej przy czym  maksymalna wartości nie może  przekraczać  1. 500,00 zł. Pracownik który otrzymał zaliczkę stałą zobowiązany jest ją rozliczyć  ostatecznie do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego.”

 

5. W załączniku Nr 1 Rozdział III § 6 ust.1 Wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy Osielsko:
1)      w pkt 1.1 Księgowość budżetowa dodaje się pkt 3 w brzmieniu : „Ewidencja analityczna podatku VAT – program KROKODYL – System Zarzadzania Nieruchomościami – Centrum Eksperckich Rozwiązań  –  poszerzony o moduł : Rejestr VAT Urzędu Gminy”, 
2)      pkt 2.1. Kadry i płace dodaje  się  pkt 2 w brzmieniu:  „moduł Płace VULCAN - VULCAN SP z.o.o.”,
3)      w pkt.1.3. Rachunkowość podatków i opłat  pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Ewidencja analityczna dochodów z tytułu czynszów najmu, dzierżawy – program KROKODYL – System Zarządzania Nieruchomościami – Centrum Eksperckich Rozwiązań  –  poszerzony o moduł  SPRZEDAŻ WĘGLA .”.

§ 2. Zarządzenie ma zastosowanie do zdarzeń występujących od dnia 1 grudnia 2022 roku, z  wyłączeniem  pkt 5 ppkt 2, który ma zastosowanie od 1 kwietnia 2022 roku.  

 

 

Powiadom znajomego