W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 17/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie nadzoru nad realizacją „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030”
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), w związku z § 2 Uchwały Nr X/81/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030” zarządzam, co następuje:

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Zarządzenie określa nadzór nad realizacją „Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030” przyjętą Uchwałą Nr X/81/2022 Rady Gminy Osielsko dnia 20 grudnia 2022 r.

§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osielsko;
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osielsko;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko;
4) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie; 
5) jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Osielsko (jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy, instytucje kultury, SP ZOZ);
6) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Osielsko;
7) Strategii - należy przez to rozumieć Strategię Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030; 
8) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół, o którym mowa w Rozdziale II zarządzenia.
§ 3. Nadzór nad realizacją Strategii obejmuje także jej monitoring i ewaluację.
Rozdział II. Zespół odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Strategii
§ 4. 1. Podstawowy skład Zespołu odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją Strategii:
1) Zastępca Wójta Gminy Osielsko;
2) Sekretarz Gminy Osielsko;
3) Kierownicy gminnych jednostek;
4) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Skład Zespołu będzie uzupełniany, w zależności od potrzeb, o właściwych pracowników merytorycznych Urzędu i gminnych jednostek.
§ 5. 1. Określa się warianty struktury Zespołu:
1) podzespoły (zespoły zadaniowe) – tworzy się biorąc się pod uwagę określone priorytety i powiązania poszczególnych celów strategicznych;
2) grupy robocze – mogą być tworzone się w ramach podzespołów w celu zgromadzenia informacji niezbędnych do pracy podzespołów.
2. W pracach podzespołów i grup roboczych uczestniczą pracownicy merytoryczni wskazani przez Kierowników gminnych jednostek oraz Kierowników referatów Urzędu.
§ 6. 1. Nadzór nad pracami podzespołów i grup roboczych sprawują:
1) Zastępca Wójta - nad pracami podzespołów i grup roboczych złożonych 
z Kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników;
2) Sekretarz Gminy - nad pracami podzespołów i grup roboczych złożonych 
z pracowników Urzędu.
2. W przypadku zespołów zadaniowych i grup roboczych składających się łącznie z osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nadzór nad ich pracami sprawuje Zastępca Wójta, 
a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Gminy.
3. Wójt może w każdym czasie przejąć sprawowanie nadzoru nad pracami podzespołów.
Rozdział III. Monitoring i ewaluacja Strategii
§ 7. Ocena stopnia realizacji Strategii będzie wykonywana przez Zespół nie rzadziej niż raz na dwa lata i musi być oparta o systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych 
i jakościowych danych, dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
§ 8. Ocena stopnia realizacji poszczególnych celów Strategii obejmuje:
1) zbieranie informacji na temat realizowanych zadań przyjętych w Strategii;
2) opracowanie raportów monitoringowych dot. realizacji Strategii;
3) przedstawienie raportów Radzie Gminy oraz upublicznianie raportów monitoringowych na stronie internetowej BIP.

§ 9. 1. Zbieranie informacji na temat realizowanych zadań przyjętych w Strategii obejmuje w szczególności:
1) zbieranie i analizę danych sprawozdawczych ilościowych (statystycznych);
2) analizę aktualności obowiązujących dokumentów (uchwał, zarządzeń) dotyczących  poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych ;
3) zasięganie opinii celem uzyskania jakościowych danych.
2. Za wyjątkiem przypadku określonego w § 11 źródłem danych ilościowych będą w szczególności bazy danych GUS. 
§ 10. Monitoring Strategii może uwzględniać potrzebę uzyskania opinii eksperckich w szczególności w przypadku projektu modyfikacji zapisów Strategii w następstwie  zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
§ 11. 1. Przyjęty model monitorowania realizacji Strategii, poprzez przedstawianie rozliczenia poszczególnych mierników w corocznym Raporcie o stanie Gminy pełnić będzie rolę ewaluacji bieżącej (kwerendy wstępnej). 
2. Dane do Raportu o stanie Gminy kierownicy gminnych jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przekazują Sekretarzowi Gminy w terminie do 31 marca danego roku. W przypadku konieczności dokonania korekt Sekretarz Gminy wyznacza indywidualny termin na wprowadzenie zmian.
§ 12. Dla przedstawienia realizacji Strategii przyjmuje się jako bazowy rok 2021, który jest ostatnim w zakresie danych prezentowanych w „Diagnozie społeczno-gospodarczej Gminy Osielsko” przygotowanej na potrzeby projektu Strategii.
§ 13. 1. Sporządzony przez Zespół raport z monitoringu i ewaluacji Strategii, po zatwierdzeniu przez Wójta, przedstawia się Radzie Gminy w IV kwartale danego roku, zgodnie z terminami określonymi w Strategii tj. w 2024 roku, w 2026 roku, w 2028 roku oraz w 2030 roku. 
2. Struktura raportu, o którym mowa w ust. 1 winna być adekwatna do struktury obszarów i celów Strategii.
3. Raport musi zawierać opinie interesariuszy oraz wyniki konsultacji, o których mowa w Rozdziale IV.
4.  Upublicznianie raportów monitoringowych następuje na stronie internetowej BIP.
Rozdział IV. Partycypacja społeczna - udział przedstawicieli mieszkańców 
i innych osób w pracach związanych z monitoringiem i ewaluacją Strategii
§ 14. 1. Aby proces wdrożenia Strategii rozwoju miał charakter partnerstwa do zadań Zespołu będzie należało włączanie w działania interesariuszy, w stopniu zapewniającym partycypację społeczną.
2. Zapewnia się udział w pracach związanych z monitoringiem i ewaluacją Strategii,
w szczególności:
1) radnym;
2) sołtysom i członkom rad sołeckich;
3) przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy;
4) przedstawicielom organizacji przedsiębiorców działających na terenie Gminy;
5) przedstawicielom/członkom gminnej rady seniorów oraz młodzieżowej rady gminy, jeżeli takie rady zostaną utworzone. 
§ 15. 1. Udział w pracach związanych z monitoringiem i ewaluacją strategii zapewnia się interesariuszom w szczególności w następujący sposób:
1) poprzez możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu lub podzespołów na etapie opracowywania danych jakościowych;
2) poprzez możliwość wyrażania opinii dotyczących danych jakościowych:
a) ustnie do protokołu podczas posiedzenia Zespołu,
b) pisemnie (w różnych formach, w tym poprzez opracowane ankiety).
2. Monitoring Strategii może uwzględniać przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079 oraz z 2021 r., poz. 4609).  

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 16. Realizacja Strategii winna być przedmiotem dokonywanych samoocen pracowników w procesie kontroli zarządczej.
§ 17. W przypadku konieczności zmiany niniejszego zarządzenia w następstwie prowadzonego nadzoru nad przebiegiem realizacji Strategii, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy przygotowują projekt zmiany zarządzenia.  
§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego